Ads Top

Netbeheerders presenteren scenariorapport voor investeringsplannen 2024

Netbeheerders werken hard aan het uitbreiden en onderhouden van de energienetwerken. Kijken in de toekomst brengt echter ook onzekerheid met zich mee. Onder de vlag van Netbeheer Nederland hebben de netbeheerders daarom gezamenlijk drie scenario’s ontwikkeld. Deze vormen de basis voor de verdere uitwerking door de (regionale) netbeheerders naar investeringsplannen voor hun eigen verzorgingsgebied. Intensieve gesprekken en groepssessies met stakeholders waren een belangrijk onderdeel van de totstandkoming van deze scenario’s.

Tijdens een drietal stakeholdersessies is belangrijke input verkregen voor de scenario’s, die ten grondslag liggen aan de toekomstige investeringsplannen van de netbeheerders. Met deze plannen schetsen de netbeheerders tweejaarlijks welke investeringen zij gepland hebben in de elektriciteits- en gasnetten in Nederland. De scenario's vormen de basis voor de plannen die in november 2023 worden gepubliceerd.  

De investeringsscenario’s zijn daarnaast geactualiseerd met de verdergaande klimaatambitie om 55% CO2 reductie in 2030 te bewerkstelligen (Klimaatwet). Voor de scenario’s betekent dit dat we de opgave fors naar boven hebben bijgesteld ten opzichte van de scenario’s in het vorige investeringsplan. Netbeheerders willen nóg meer en effectiever investeren om de toenemende en ook veranderende vraag in de energietransitie te realiseren. Naast deze versnelling moeten de netbeheerders ook investeringen in het huidige net blijven doen.  

Het proces van samenwerking met de stakeholders voor de totstandkoming van deze scenario’s is zeer constructief geweest. Het heeft bijgedragen aan enerzijds betere scenario’s en anderzijds heeft het bij stakeholders inzage gegeven in wat de netbeheerders meenemen in onze scenario’s voor de investeringen. In het tweede kwartaal van 2023 volgt nog een stakeholderbijeenkomst waarin de wens is om belanghebbenden inzicht te geven in de vertaalslag die de regionale netbeheerders maken van de scenario’s naar het investeringsplan voor hun verzorgingsgebied.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.