Ads Top

Kabinet presenteert Klimaatnota 2022

Klimaatminister Rob Jetten heeft vandaag namens het kabinet de Klimaatnota aangeboden aan de Tweede Kamer. Op korte termijn daalt de uitstoot van broeikasgassen in Nederland hard, waardoor het naar uitziet dat het Urgendadoel dit jaar wordt gehaald. Tegelijkertijd heeft het kabinet nog huiswerk te doen om de ambities op de langere termijn te bereiken. Daarom zet het kabinet in op aanscherping en versnelling van het klimaatbeleid en voortvarende uitvoering van bestaande klimaatplannen.

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord een flink pakket aan klimaatmaatregelen aangekondigd. Deze plannen leveren extra reductie op, maar de geraamde daling van de broeikasgasemissies in 2030 loopt nog niet in de pas met de aanscherping van de doelstelling van 49 naar 55 procent emissiereductie in 2030 ten opzichte van 1990.

Op basis van het huidige beleid is de uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990 met 41-52 procent verminderd. Daarbij past de kanttekening dat het kabinet verwacht dat de daadwerkelijke emissiereductie in 2030 hoger ligt. Dat komt omdat een deel van het in het coalitieakkoord aangekondigde klimaatbeleid en beleid dat voorkomt uit de Europese klimaatonderhandelingen nog niet ver genoeg is uitgewerkt en daardoor nog niet is meegenomen in de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Desondanks zet het kabinet in op aanscherping en versnelling van het klimaatbeleid, zodat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met ten minste 55% is verminderd.

De uitstoot van de Nederlandse economie is dit jaar hard gedaald. Ten opzichte van vorig jaar is de uitstoot met gemiddeld 10 procent gedaald in de eerste helft van dit jaar. Dit betekent dat het er naar uitziet dat de doelstelling die voortkomt uit het Urgendavonnis - 25 procent broeikasgasreductie ten opzichte van 1990 - dit jaar wordt behaald.

Het kabinet heeft vandaag tevens bekend gemaakt dat het per koninklijk besluit een wetenschappelijke klimaatraad instelt die het klimaatbeleid gaat beoordelen en erover adviseert. Met dit besluit kan op korte termijn en door middel van een open sollicitatieprocedure worden gestart met het werven van de voorzitter.

Holland Solar pleit voor een meer ruimte voor duurzame energie: Zorg dat de extra vraag naar hernieuwbare elektriciteit gepaard gaat met een extra aanbod. Geef daarom ruimte in de SDE++ voor groei boven de 35TWh aan zon en wind op dak en land. Geef ook in het ruimtelijk beleid en de RESsen steun voor meer zon en wind. Zorg dat de afgebakende budgetten (‘hekjes’) in de SDE++ de groei van zon en wind niet beperken. Zorg voor na 2025 voor een opvolgingsregeling voor de SDE++ om investeerders de benodigde zekerheid te bieden, zodat de grote onzekerheid in prijs en vraagvolume niet beperkend werkt voor de uitrol van zon en wind. 

Jan Vos, voorzitter van de branchevereniging voor de windsectoe NWEA: 'Het is nu zaak om te zorgen dat alle windstroom nuttig gebruikt kan worden. De potentie is enorm, Vervoer, gebouwde omgeving en met name industrie moeten eigenlijk gisteren al overgestapt zijn op groene elektriciteit en waterstof. De tijd van wachten op elkaar is voorbij. De overheid heeft nu de kans en moet regie nemen'. 

De windsector vraagt om duidelijkheid voor alle betrokkenen; een duidelijk pad zodat de industrie durft te gaan investeren in elektrificatie.

Netbeheer Nederland constateert dat er veelvuldig gesproken wordt over het herijken van het afgesproken doel van het opwekken van 35 TWh aan duurzame opwek op land. Gelet op de enorme snelle groei van duurzame opwek van de afgelopen jaren is een verdere verhoging van dit doel voor het elektriciteitsnet alleen mogelijk wanneer er locaties slimmer gekozen worden in bestaande en inplande elektriciteit-infrastructuur en opslag van energie een bedrage levert om het elektriciteitsnet te ontlasten.

Het is van groot belang om de opwek van energie en het gebruik ervan in ruimtelijk opzicht dicht bij elkaar te brengen, zeggen de netbeheerders. 'Hiermee voorkom je dat het net onnodig gebruikt wordt of dat er nieuwe netten moeten worden aangelegd. Oftewel; strakke ruimtelijke regie in het aanwijzen van opweklocaties is essentieel. Op kleinere schaal betekent dit ook dat bijvoorbeeld bij het plannen van een nieuwbouwwijk, uitbreiding van een industrieterrein of beoogd ‘laadplein’ voor het opladen van een grote vloot van regionale bussen, het aanbevolen is om direct aan het begin van de planning rekening te houden met de benodigde energie-infrastructuur.'

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.