Ads Top

Gasunie bereidt nieuwe stikstofinstallatie voor

Gasunie Transport Services (GTS) heeft aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) advies uitgebracht hoe de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk omlaag kan worden gebracht tot in eerste instantie 12 miljard m3 per jaar. Daarnaast geeft GTS een indicatie hoe de Groningenproductie  verder kan worden afgebouwd, zonder dat de leveringszekerheid in gevaar komt van Gasunie.

Eén van de belangrijkste maatregelen is de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie bij Zuidbroek. Een stikstofinstallatie voegt stikstof toe aan hoogcalorisch gas uit Nederlandse en buitenlandse bronnen, waardoor dit gas geschikt wordt gemaakt voor huishoudelijk gebruik. De nieuw te bouwen stikstofinstallatie maakt een reductie van circa 7 miljard m3 Groningengas per jaar (bij een koud jaar) mogelijk. Hierdoor kan direct na ingebruikname van de installatie begin 2022 het beoogde productieplafond van 12 miljard m3 gerealiseerd worden. Dit productieplafond van 12 miljard m3 is mede haalbaar doordat ook de vraag naar laagcalorisch gas vanuit Duitsland, Frankrijk en België vanwege de afbouw van de exportmarkt de komende jaren met 2 miljard m³ per jaar afneemt. Gasunie zet de voorbereiding van de stikstofinstallatie nu in volle gang en start vandaag met de marktconsultatie hiervoor. Ook vindt verder overleg met de minister van EZK plaats over mogelijke aanpassing van wet- en regelgeving die benodigd is om de bouw van de stikstofinstallatie te kunnen realiseren.

GTS ziet nog meer mogelijkheden om de gaswinning uit het Groningenveld te verlagen. Door de inkoop van extra stikstof in combinatie met aanpassing van bestaande installaties is vanaf medio 2020 een extra besparing aan Groningengas mogelijk van 1 tot 1,5 miljard m3 per jaar, omdat daarmee de inzet van de bestaande stikstofinstallaties verhoogd kan worden. Bovendien levert de ombouw van de Nederlandse industrie naar hoogcalorisch gas een verlaging van de Groningenproductie op tussen 2,3 miljard en 3,4 miljard m3 per jaar. GTS onderzoekt eveneens of na de ingebruikname van de nieuwe stikstofinstallatie de gasberging in Norg geschikt gemaakt kan worden voor de opslag van laagcalorisch gas dat via menging met stikstof uit hoogcalorisch gas wordt gemaakt.

GTS heeft, samen met het ministerie van EZK en een klankbordgroep bestaande uit het Planbureau voor de Leefomgeving en TNO, bij de verschillende voorgestelde maatregelen een inschatting gemaakt van de hoeveelheid Groningengas die nodig is in een koud jaar.

Door het vergroten van het aanbod van duurzame (hernieuwbare) gassen (groen gas, waterstof) kan een substantiële bijdrage worden geleverd aan het verminderen van de behoefte aan Groningengas. Gasunie stimuleert de inzet van hernieuwbare gassen, omdat zij minder CO2 uitstoten en daardoor de energietransitie helpen versnellen. Door de inzet van hernieuwbare gassen kan per 2025 ongeveer 1 miljard m3 Groningengas per jaar vervangen worden. Het betreft de inzet van groen gas (via vergisting en vergassing) en een versnelde uitrol van superkritische watervergassing en vergistingsoplossingen. Gasunie heeft in 2017 samen met SCW Systems een demo-vergassingsinstallatie gebouwd in Alkmaar met als doel om deze nieuwe technologie ook op industriële schaal toepasbaar te maken.

Waterstof kan eveneens fungeren als een vervanger van aardgas. Er zijn volop ontwikkelingen op dit gebied. Vanaf ca 2025 zou duurzame waterstof (onder andere afkomstig van wind op zee) jaarlijks een hoeveelheid gas oplopend tot ongeveer 6 miljard m3 kunnen vervangen. Gasunie verkent samen met partners in het North Sea Wind Power Hub-consortium de mogelijkheden om grootschalige windprojecten op de Noordzee te combineren met productie, opslag en transport van duurzame energie in de vorm van waterstof.

Natuurlijk blijft energiebesparing door betere isolatie noodzakelijk om het energiegebruik snel terug te dringen. Daarnaast kan de inzet van warmtenetten en hybride warmtepompen de vraag naar aardgas helpen terugdringen. Gasunie is partner in de Warmtealliantie Zuid-Holland die een groot warmtenet in Zuid-Holland wil realiseren. Hiermee kunnen 1 miljoen huishoudens en een vergelijkbaar deel aan tuinbouw en industrie met (rest)warmte beleverd worden. Berekend is dat daardoor op jaarbasis circa 1 miljard m3 aan Groningengas bespaard kan worden.

De rol van aardgas in de energiemix zal veranderen, maar op de korte en middellange termijn speelt aardgas in Nederland en Europa nog een belangrijke rol, onder andere als vervanger van kolen. Uit het jaarverslag 2017 dat Gasunie vandaag presenteert, blijkt dat de hoeveelheid getransporteerd aardgas met 1.213 TWh (124 miljard m3) vorig jaar vrijwel op hetzelfde niveau bleef als in 2016 (1.236 TWh, 126 miljard m3). Daarbij werd bijna honderd procent transportzekerheid gerealiseerd. In 2017 heeft één kortstondige onderbreking bij een afnemer plaatsgevonden. Daarnaast zijn de veiligheidsprestaties in 2017 verder verbeterd.

Om in 2017 de dalende productie van Groningengas op te vangen, heeft Gasunie 11 procent meer hoogcalorisch gas geschikt gemaakt voor gebruik door huishoudens en bedrijven dan in 2016. De inzet van kwaliteitsconversie door toevoeging van stikstof is sinds de daling van de Groningen-gasproductie flink gestegen: van 5,7 miljard m3 in 2013 naar maar liefst 25,8 miljard m3 in 2017. Dat is net zoveel als het totale binnenlandse verbruik van laagcalorisch gas. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.