Ads Top

'Geen directe veiligheidsrisico’s door voormalige steenkolenwinning in Limburg'

Er zijn op dit moment geen directe veiligheidsrisico’s door voormalige steenkoolwinning in Limburg. Deze conclusie komt uit het onderzoek dat minister Kamp van Economische Zaken heeft laten doen naar de gevolgen van de steenkolenwinning. Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen, worden oude schachten en het grondwater in de mijnstreek voortaan gemonitord. Dit staat in een gezamenlijk pakket aan maatregelen van de gemeenten, provincie Limburg en de rijksoverheid dat de minister vandaag heeft bekend gemaakt.

Minister Kamp: “Uit het onderzoek naar de gevolgen van de mijnbouw in Limburg blijkt duidelijk dat geen sprake is van directe veiligheidsrisico’s. Wel zijn er risico’s die in de toekomst zouden kunnen optreden, bijvoorbeeld door stijgend mijnwater of vanwege het bestaan van oude schachten. Samen met de regio is een plan van aanpak opgesteld dat ervoor zorgt dat eventuele veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo richt de provincie met steun van het rijk, een regionaal expertisecentrum op waar deskundigen precies volgen wat in de ondergrond gebeurt en welke effecten dat bovengronds kan hebben.”

Gedeputeerde Prevoo, mede namens de twaalf voormalige mijngemeenten in Zuid-Limburg: “De regio en het Rijk hebben samen gezorgd voor een doelmatig en uitvoerbaar pakket aan beheersmaatregelen die passen bij de bevindingen uit het onderzoek. Het is goed om te zien dat de verantwoordelijkheid voor de na-ijlende effecten van steenkoolwinning door zowel Rijk als regio gevoeld, onderkend en aangepakt worden. Ik ben tevreden met deze voorlopige uitkomsten en zie de uitvoering van de maatregelen met vertrouwen tegemoet. Dit is een eerste stap op weg naar een passende beheersing en afwikkeling van voormalige mijnbouw.”

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat er geen directe risico's zijn voor de veiligheid. Daarnaast blijkt dat in de gemeenten Kerkrade, Heerlen, Brunssum en Sittard-Geleen wel sprake is van na-ijlende effecten van de steenkolenwinning, zoals bodemstijging door stijgend mijnwater. Uit het onderzoek blijkt dat 90% van de bodemstijging inmiddels heeft plaatsgevonden. Om risico’s te voorkomen zal de bodemstijging verder gemonitord worden. Uit het onderzoek blijkt dat op dit moment geen sprake van grondwaterverontreiniging. Wel stijgt het mijnwater nog en ook die ontwikkeling wordt extra in de gaten gehouden. In het maatregelenpakket is opgenomen dat het aantal monitorpunten in de mijnstreek in Limburg wordt uitgebreid.

In het onderzoek zijn ook de schachten van de mijnbouwwinning beter in kaart gebracht. In het gebied zijn historische en industriële schachten. Die historische schachten lijken vaak meer op putten van enkele tientallen meters diep met een doorsnee van één of twee meter en bestaan vanaf de middeleeuwen. Industriële schachten dateren van 1880 tot 1974 en zijn groter en dieper. Alle schachten worden gemonitord. Uit het onderzoek blijkt dat er 59 historische schachten in Kerkrade liggen. Indien mogelijk en nodig, worden deze gesaneerd. Bij zes industriële schachten worden maatregelen genomen zodat deze aan de huidige veiligheidsstandaard voldoen.

Wanneer er een onveilige woonsituatie ontstaat, kan een beroep worden gedaan op het Calamiteitenfonds zodat de veiligheid kan worden hersteld. Tot nu toe is het fonds voor twee woningen aangesproken. De criteria voor het Calamiteitenfonds worden zo verruimd dat mensen bij een onveilige woonsituatie, eerder een beroep kunnen doen op het Calamiteitenfonds.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.