Ads Top

Solide resultaten Gasunie over 2014

De Nederlandse Gasunie zag in 2014 zijn omzet stijgen tot \1.651 miljoen euro (2013: € 1.464 miljoen). De nettowinst over 2014 bedraagt 603 miljoen (2013 genormaliseerd: € 551 miljoen) op een geïnvesteerd vermogen van € 9.295 miljoen. Hiervan wordt 362 miljoen (3,9% op het geïnvesteerd vermogen) in de vorm van een dividend uitgekeerd aan de Nederlandse Staat, de enige aandeelhouder van Gasunie.

De stijging van de gerapporteerde winst is voor het grootste deel te herleiden tot de beëindiging van de terugbetalingsverplichting van landelijk gasnetbeheerder Gasunie Transport Services (GTS). Nieuwe infrastructuurprojecten en extra verkochte capaciteit van de Gasunie-deelnemingen NEL, BBL en EnergyStock hebben geleid tot extra omzet. Dit compenseerde grotendeels het omzetverlagende effect van de efficiencykortingen op de tarieven die door de toezichthouders in Nederland en Duitsland waren vastgesteld. In 2014 heeft Nord Stream voor het eerst dividend uitgekeerd.

Gasunie verwacht voor 2015 een afname van het bedrijfsresultaat uit reguliere operationele activiteiten. De omzet zal dalen door verdere efficiencykortingen. De afgelopen jaren werden de effecten van deze kortingen op het resultaat gecompenseerd door opbrengsten uit nieuwe activa. Dit zal voor de 2015 en de jaren daarna steeds minder het geval zijn, omdat de investeringen van Gasunie verschuiven van uitbreidingsprojecten naar vervangingsprojecten.

De investeringsuitgaven bedroegen in 2014 592 miljoen. Het betreft hier uitbreidingsinvesteringen voor de ontwikkeling van de gasrotonde en investeringen in het kader van het meerjarig vervangingsprogramma dat in 2013 gestart is. Door dit programma waarborgt Gasunie dat het gastransportnet ook de komende decennia ten behoeve van klanten en eindgebruikers op veilige, betaalbare en betrouwbare wijze kan bijdragen aan een energievoorziening die duurzamer wordt.

In Nederland en Europa dient zich een nieuw fase in de gasvoorziening aan. Han Fennema, CEO van Gasunie: “De Nederlandse en Europese gassector bevinden zich in een kentering. Door discussies over bevingen en gaswinning, geopolitieke afhankelijkheidsverhoudingen, schaliegas en de plaats van fossiele brandstoffen in de energiemix, staat het maatschappelijke en politieke draagvlak voor aardgas onder druk. In de toekomst zal aardgas niet altijd en niet overal meer de enige oplossing zijn. Maar gas en gasinfrastructuur kunnen een belangrijke rol blijven spelen als een schakel in het toekomstige energiesysteem dat schoon en klimaatneutraal is, dat geopolitieke afhankelijkheid beperkt en tevens betrouwbaar en betaalbaar is. De uitdaging is om dit daadwerkelijk te bewijzen en dit ook goed voor het voetlicht te brengen. Zo is vervanging van kolen en olie door gas een manier om snel en tegen lage kosten klimaatwinst te boeken en zo de cumulatieve uitstoot van CO2 in de komende decennia maximaal te reduceren. Een goed functionerend emissiehandelsysteem (ETS) is daarbij van belang.”

De problematiek rond de aardbevingen als gevolg van de aardgaswinning uit het Groningenveld leidt tot gevoelens van onveiligheid en wantrouwen onder de bewoners in Noord-Nederland. Fennema: “Dat past niet bij een energievorm die een publiek belang tot in een verre toekomst moet dienen. Daarom is het belangrijk dat dit vertrouwen wordt hersteld.”

De minister van Economische Zaken onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de productie uit het Groningenveld verder terug te schroeven. De productie-afname van aardgas uit Groningen op de langere termijn was door het leegraken van het gasveld reeds voorzien en vormde mede de basis voor het gasrotondebeleid van de overheid. Vanwege de aardbevingen daalt de productie nu echter sneller dan verwacht. Dankzij de gasrotonde heeft de markt mogelijkheden om de effecten hiervan op te vangen door het aantrekken van gasstromen uit andere bronnen in binnen- en buitenland. Het vergroenen van de gasrotonde door de invoeding van duurzaam geproduceerd gas en het samenwerken met andere, duurzame energiebronnen, is ook onderdeel van het nieuwe hoofdstuk in de gasvoorziening.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.