Ads Top

'Enexis aanjager verduurzaming energiesysteem'

Enexis heeft de netverliezen actief verkleind in 2014. Zo is in 2014 het jaarlijkse energieverbruik van circa 4.500 huishoudens (15,2 GWh) bespaard door het nemen van energiebesparende maatregelen in 1.800 transformatorhuizen. Daarnaast is in 2014 1.618 ton meer afval hergebruikt dan in 2013. Daarmee is afvalmanagement voor Enexis inmiddels geen kostenpost meer.

Naast het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering werkt Enexis op meerdere manieren aan de verduurzaming van de energievoorziening, bijvoorbeeld in gemeenschappelijke pilots met energiecoöperaties of bij het slim laden van elektrische auto's. Ook geeft Enexis invulling aan het Energieakkoord onder meer door op succesvolle wijze bij te dragen aan energiebesparing in de gebouwde omgeving. Energie-besparing is van strategisch belang voor Enexis omdat het uiteindelijk de noodzaak tot netverzwaring vermindert.

In 2014 is het aantal Buurkracht buurten, waar wijkbewoners worden gemotiveerd samen tot energiebesparing te komen, toegenomen tot 53 van 3 eind 2013. Tevens is het aantal deelnemende scholen aan het programma 'Van zon krijg je energie', waarbij scholen investeren in zonnepanelen en worden voorzien van lesmateriaal, gestegen tot 124 van 6 eind 2013.

In 2014 zijn de investeringen in netuitbreidingen, na enkele jaren van daling, toegenomen wat lijkt te wijzen op een voorzichtig aantrekken van de economie. In totaal is ruim 600 miljoen euro besteed aan het energienet in 2014. Dit werkpakket neemt toe tot 675 miljoen in 2015, door onder andere een toename van investeringen in netvervangingen, slimme meters en ICT in de netten.

De jaarlijkse uitvalduur elektriciteit heeft zich positief ontwikkeld naar 17,7 minuten (2013: 23,6 minuten). De jaarlijkse uitvalduur gas daarentegen is gestegen tot 89 seconden (2013: 50 seconden), waarvan 53 seconden wordt verklaard door een gasstoring bij 306 huishoudens in Enschede als gevolg van een gebroken waterleiding die ervoor zorgde dat ook de gasleiding brak en vol water liep.

De klanttevredenheid over het aanbiedproces van de slimme meter is in 2014 met een 7,4 op een stabiel hoog niveau gewaardeerd. Op 174.000 adressen zijn slimme meters geïnstalleerd wat 8% onder het geplande aantal van 190.000 ligt. Dit heeft als reden dat het aantal aanvragen voor slimme meters van klanten achterbleef bij de verwachtingen. De aanbiedplanning is beschikbaar gesteld voor marktpartijen conform het convenant slimme meter uitrol ten behoeve van de grootschalige aanbieding slimme meters.

Toezichthouder ACM heeft besloten om in de periode 2014-2016 de maximaal toegestane tarieven te laten dalen. In 2014 heeft Enexis een bescheiden tariefverhoging van ca. 1% kunnen hanteren doordat de tarieven van Enexis in voorgaande jaren onder het toegestane tarief zaten. Hiermee is de omzet in 2014 licht gestegen. In 2015 zullen de tarieven van Enexis met gemiddeld 3,8% dalen. Verdere proces- en efficiencyverbeteringen leidden tot een kostenreductie die, samen met een aantal incidentele meevallers uit vrijval van voorzieningen, hebben bijgedragen aan een toename van de nettowinst tot EUR 265,5 miljoen. Dit leidt tot een netto rendement van bijna 5% op het geïnvesteerd vermogen van ruim EUR 5,3 miljard, wat in lijn is met het voorgaande jaar en past bij het toegestane rendement.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.