Ads Top

Windmolens Bommelerwaard-A2 passen ruimtelijk

Het ontwerp-inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2 is vastgesteld. De milieueffecten zijn zorgvuldig en volledig onderzocht en de 3 windmolens passen ruimtelijk. Met extra voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een stilstandsregeling, voldoen de windmolens ook aan de normen. Deze conclusies staan in het ontwerp van het inpassingsplan voor het windpark Bommelerwaard-A2. Gedeputeerde Staten (GS) stelde dit ontwerp vast. Ook stelde zij de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming vast. Tussen 8 februari en 21 maart 2018 kan iedereen kennisnemen van de documenten en zienswijzen indienen.

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk voor energietransitie: ‘Uit onderzoek blijkt dat de windmolens ruimtelijk inpasbaar zijn. En bovendien biedt de initiatiefnemer ruimte voor participatie door inwoners in het project. Dat zijn de randvoorwaarden waaraan we de plannen in dit stadium moeten toetsen. Het ontbreken van medewerking bij het opstellen van een gemeentelijk bestemmingsplan mag daar niet bij worden betrokken. De windmolens passen daarnaast ook binnen de taakstelling voor windenergie.’

Het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming geven inzicht in de locatie waar de windmolens gerealiseerd kunnen worden. Ook stellen zij regels aan bijvoorbeeld de maximale afmetingen en kenmerken van de windturbines. En de voorwaarden waaronder deze gebruikt worden. Deze stukken zijn nu al in te zien via onze website.
Zienswijzen
Op 5 maart 2018 vindt er een inloopmoment plaats van 17.30 tot 19.30 uur in  ‘De Poorterij’. Belangstellenden kunnen dan vragen stellen over de documenten en de besluiten.
Zienswijzen zijn zowel schriftelijk als mondeling in te dienen op het ontwerp-inpassingsplan, het milieueffectrapport, de ontwerp-vergunning én -ontheffing. Na het verwerken van de zienswijzen besluiten Provinciale Staten (PS) naar verwachting rond de zomer van 2018 over de vaststelling van het inpassingsplan.
Advies Commissie m.e.r.
De initiatiefnemer Windpark Bommelerwaard-A2 BV stelde vrijwillig een (ontwerp-) milieueffectrapport (MER) op. Op basis van het milieuonderzoek koos de initiatiefnemer een voorkeursalternatief. Wij vragen de Commissie m.e.r. om advies over het ontwerp-MER.

Ook lieten we een uitbreiding van het (ontwerp-)milieueffectrapport maken. Dit brengt de milieueffecten van mogelijke windmolens in het aansluitende gebied ten zuiden van het initiatief in kaart. Op basis van dit globale onderzoek blijkt dat mogelijke windmolens in Maasdriel in combinatie met de windmolens in Zaltbommel niet tot onaanvaardbare gevolgen leiden voor de omgeving.

De gemeente Zaltbommel gaf eerder aan geen medewerking te willen verlenen aan het ruimtelijk mogelijk maken van het initiatief voor 3 windmolens. Begin 2017 vroeg de initiatiefnemer de provincie om de bouw van de 3 windmolens ruimtelijk mogelijk te maken. De Elektriciteitswet 1998 bepaalt dat de provincie daartoe verplicht is. Daarom besloten PS om het inpassingsplan en de daarvoor benodigde vergunningen gecoördineerd op te stellen. De locatie is in de gemeentelijke Structuurvisie Buitengebied én de provinciale omgevingsvisie als zoekgebied voor windmolens aangewezen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.