Ads Top

West-Overijssel zet een volgende stap in de regionale energiestrategie


West-Overijssel levert een bijdrage aan de energietransitie door 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op te gaan wekken. In twaalf doelstellingen en afspraken heeft de regio vastgelegd hoeveel iedere gemeente bijdraagt en dat er regionaal wordt samengewerkt aan ruimtelijke kwaliteit, het beperken van maatschappelijke kosten, participatie over de gemeentegrenzen heen en het streven naar lokaal eigendom. De afspraken staan in het Hoofdlijnenakkoord ‘Op weg naar de RES 1.0’.

Het Hoofdlijnenakkoord is een stap in een reeks van stappen die West-Overijssel nog gaat zetten op weg naar 2030. Met de inbreng van de volksvertegenwoordigers wordt de komende maanden het Hoofdlijnenakkoord verder uitgewerkt in de RES 1.0. Die wordt opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraden, provinciale staten en algemeen besturen van de waterschappen.

In Zwolle is de afgelopen jaren al veel bereikt in de energietransitie en de plannen voor de komende jaren zijn veelbelovend. De Zwolse RES bijdrage is ca. 1/5 deel van de totale bijdrage van de RES West- Overijssel. Van alle 355 gemeenten in Nederland staat Zwolle bovenaan de ranglijst met het meeste gerealiseerde coöperatief zonnevermogen. Dit vermogen wordt voor een groot deel opgewekt door de inmiddels gerealiseerde drijvende zonneparken.

Bovendien zijn er veel lokale initiatieven voor verduurzaming en energievoorziening, zoals de initiatieven in Assendorp met 50 Tinten Groen en het Wij-bedrijf in Dieze en zijn er nieuwe initiatieven opgestart onder andere Binnenstad Duurzaam en Het Groene Zuiden.

In Holtenbroek en Aa-landen gaat een grootschalige wijkaanpak plaatsvinden ter voorbereiding op de aanleg van een warmtenet via aardwarmte/geothermie.
Berkum wil als eerste wijk van Zwolle energieneutraal zijn en is een van de proeftuinen in het land waar ervaring wordt opgedaan voor andere wijken in Zwolle en Overijssel.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.