Ads Top

Kabinet versterkt veiligheid, inspraak en onafhankelijk toezicht gaswinning

Het kabinet volgt alle aanbevelingen op die de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) heeft gedaan in haar rapport over de risico’s van aardbevingen in Groningen. Dit staat in de kabinetsreactie die minister Kamp van Economische Zaken vandaag aan de Tweede Kamer heeft gezonden. In deze reactie onderschrijft het kabinet de conclusies van de Raad en geeft zij aan op welke wijze concrete invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen. Borging van het veiligheidsbelang, meer inspraak voor de bewoners en het wettelijk en organisatorisch versterken van de onafhankelijkheid van het toezicht staan daarbij centraal.

Minister Kamp: “Het kabinet erkent en betreurt ten zeerste dat er in het verleden te weinig aandacht is geweest voor de veiligheid van de Groningers. Om dit in de toekomst te voorkomen doet de OVV heldere aanbevelingen. Deze moeten ertoe leiden dat het veiligheidsbelang in de besluitvorming zwaarder gaat wegen en tegelijkertijd de betrokkenheid van bewoners wordt verbeterd. Het kabinet neemt de aanbevelingen over en zal de benodigde maatregelen nemen om er spoedig invulling aan te geven. Daarnaast wordt het onafhankelijk toezicht door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in de wet vastgelegd.” Kamp wijst erop dat deze maatregelen bovenop het pakket aan maatregelen komen dat momenteel in Groningen wordt uitgevoerd, zoals het terugbrengen van de gaswinning en het versterken en verbeteren van duizenden huizen. “De veiligheid staat nu voorop en het kabinet zal er alles aan doen om te zorgen voor een veilige en prettige leef-, woon- en werkomgeving voor de inwoners van Groningen. Met de voorgenomen maatregelen wil het kabinet bijdragen aan het terugwinnen van het vertrouwen van de Groningers.”

Om ervoor te zorgen dat bij toekomstige besluitvorming over mijnbouwactiviteiten de veiligheid van de burger voorop staat, gaat het kabinet zorgen voor betere en breder gedragen besluitvorming. De Mijnbouwregelgeving wordt aangepast om voor alle mijnbouwactiviteiten het veiligheidsbelang expliciet in de wet te verankeren. Bewoners en lokale overheden krijgen een grotere rol bij besluitvorming over mijnbouwactiviteiten, bijvoorbeeld over het verstrekken van vergunningen.

Ook institutioneel zal het kabinet maatregelen nemen om het veiligheidsbelang beter te waarborgen. Het kabinet is met de OVV van mening dat er geen enkele twijfel mag bestaan over onafhankelijkheid van het SodM. “Onafhankelijkheid is een essentiële voorwaarde om de taken als toezichthouder goed uit te kunnen voeren. Dit wordt daarom nu wettelijk verankerd. Op die manier is ook voor de toekomst verzekerd dat SodM volledig onafhankelijk toezicht houdt”, aldus Kamp. In de wet zal worden vastgelegd dat aan het SodM geen aanwijzingen kunnen worden gegeven over de wijze waarop onderzoek wordt gedaan. Ook wordt expliciet gemaakt dat SodM haar bevindingen ongewijzigd kan rapporteren aan de minister van Economische Zaken.

Tenslotte zal de structuur van het Gasgebouw worden aangepast. Zodra het Energierapport 2015 en het onderzoek naar de consequenties van een andere benadering van gaswinning vanaf 2016 is afgerond, zal het kabinet met de in het Gasgebouw betrokken partijen hierover in overleg gaan. Transparantie staat hierbij centraal.

Het kabinet zal er zorg voor dragen dat de communicatie richting bewoners wordt verbeterd. Een nauwere betrokkenheid van bewoners bij de besluitvorming zal daar in eerste instantie aan bijdragen. Daarnaast zullen bewoners nadrukkelijk en transparant op de hoogte worden gebracht van onderzoeken en de kennis die voorhanden is over de gaswinning in Groningen en de onzekerheden die daarbij een rol spelen. De binnenkort te benoemen Nationaal Coördinator Groningen zal daarnaast een grote rol gaan spelen bij de communicatie richting bewoners en overheden in de regio.

"Met de OVV, onderschrijft het kabinet het belang van goed contact met bewoners over de ontwikkelingen en onzekerheden rond gaswinning. Nog meer dan ik nu al doe zal ik daarom de komende tijd in Groningen, met de Groningers, over de zorgen en wensen van Groningen in gesprek gaan. Zo kunnen we het beeld van een gesloten karakter van de besluitvorming doorbreken en bouwen aan vertrouwen", aldus Kamp.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.