Ads Top

Kabinet wijst nieuwe gebieden aan voor windparken op zee

Het kabinet wijst twee nieuwe gebieden aan voor de bouw van windmolenparken op zee. Het gaat om twee gebieden binnen de zogenaamde 12-mijlszone tussen 18,5 en 22 kilometer uit de kust. De aanwijzing vindt plaats in de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. De twee extra stroken sluiten aan op eerder aangewezen gebieden buiten de 12-mijlszone. De gebieden Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) zijn gekozen in de Routekaart na een uitgevoerde Haalbaarheidsstudie. Met het aanwijzen van deze nieuwe gebieden brengt het kabinet het doel van 16% duurzame energie in 2023 dichterbij.

De ontwerp-Rijksstructuurvisie is tot stand gekomen na overleg met gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. In een ‘visualisatietool’ kan iedereen via internet een beeld krijgen van het zicht op zee bij de komst van de nieuwe windmolenparken. Dit zicht kan bekeken worden vanuit 17 kustgemeenten, onder verschillende weersomstandigheden, op diverse tijdstippen van de dag, vanuit diverse zichthoeken en met twee types windmolens, zie: www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/windenergie/viewer.

In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat in 2023 16 % van de energie duurzaam wordt opgewekt. Windparken op zee voorzien dan vijf miljoen huishoudens van stroom. Het dichter bij de kust bouwen van windparken kost minder dan verder op zee. Deze  besparing bedraagt  3 miljard euro ten opzichte van het gebied IJmuiden-Ver. Met de aanwijzing van de gebieden tussen de 18,5 en 22 km komt voldoende ruimte  beschikbaar om te werken met standaardplatforms van 700 MW, waarmee een kostenbesparing kan worden gerealiseerd. Via de standaardplatforms worden de windparken aangesloten op het landelijk elektriciteitsnet. Door de aanwijzing van de nieuwe gebieden kan in gebied Hollandse Kust (zuid) 1400 MW worden gerealiseerd en in Hollandse Kust (noord) 700 MW.

Het kabinet zoekt in het Nederlandse deel van de Noordzee naar geschikte locaties voor windparken. Hoewel dat letterlijk een zee aan ruimte lijkt, gebeurt daar al heel veel. De ruimte op zee wordt gebruikt door scheepvaart, visserij en er zijn gebieden voor oefeningen van Defensie, natuur, zandwinning en mijnbouwactiviteiten (olie- en gaswinning). De gebieden Hollandse Kust binnen de 18,5 en 22 kilometer zijn onderzocht op effecten op landschap, recreatie, archeologie, bodem en water, natuur, de verschillende gebruikersfuncties en kustveiligheid.

Vanaf 19 augustus 2016 kan iedereen een inspraakreactie of zienswijze indienen op de ontwerp-Rijksstructuurvisie. Het kabinet streeft naar een definitief besluit eind 2016.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.