Ads Top

Locaties voor windmolens Gelderland ter visie

Gedeputeerde Staten hebben (beoogde) locaties waar windmolenparken in de provincie geplaatst kunnen worden, opgenomen in de Ontwerp-Windvisie Gelderland. De Ontwerpvisie ligt tot 27 juni 2014 ter inzage. Windenergie levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie die de provincie Gelderland voor ogen heeft om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Gelderland heeft, net als alle andere provincies in Nederland, afspraken gemaakt met het Rijk over de te realiseren megawatt (MW) in deze provincie. Voor Gelderland betekent dit tenminste 230,5 MW aan op te wekken windenergie. Dat is goed voor minimaal 140.000 huishoudens. Met deze Windvisie geeft de provincie invulling aan deze opgave.

In alle provincies worden gebieden gezocht voor nieuwe windmolenparken. In Gelderland is de afgelopen jaren hard gewerkt om dit te realiseren. Voordat de Windvisie werd opgesteld, waren er in de provincie al windenergieprojecten gerealiseerd, vergund of in onderzoek. Op dit moment (april 2014) staat er 36 MW aan windturbines in Gelderland, is er 34 MW in aanbouw en is er 100 MW in onderzoek. Deze locaties zijn reeds opgenomen in de Omgevingsvisie, het plan voor alle ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie. Voor de aanvullende locaties is op verzoek van Provinciale Staten draagvlak gezocht bij gemeenten. De provincie heeft het afgelopen jaar in overleg met Gelderse regio's en gemeenten locaties gevonden waar windenergie mogelijk is. In de verschillende regio's zijn hiervoor 'Windateliers' georganiseerd om ruimtelijk de meest geschikte locaties voor windenergie te zoeken. Er is een voorkeur voor het combineren van windenergie met andere, intensieve functies in een gebied zoals (hoofd)infrastructuur of regionale bedrijventerreinen. De provincie legt de door de gemeenten aangedragen geschikte gebieden voor windenergie ruimtelijk vast in de provinciale windvisie.

Met het vaststellen van de Windvisie wordt voor iedereen helder waar windenergie kan worden opgewekt en hoeveel er per locatie ongeveer mogelijk is. Met het vaststellen van deze Windvisie zijn de windturbineparken nog niet gerealiseerd. Het is aan marktpartijen, ontwikkelaars en burgerinitiatieven om te komen met plannen voor de realisatie van windturbines. Met deze plannen, voorzien van een goed ruimtelijk ontwerp en met aandacht voor compensatie en participatie van omwonenden, kunnen de initiatiefnemers de gemeente(n) vragen om aanpassing van het bestemmingsplan en het verlenen van een omgevingsvergunning. Tijdens de inzagetermijn worden eind mei/begin juni informatiebijeenkomsten georganiseerd in de regio's Harderwijk, Geldermalsen en Beuningen/Wijchen. Exacte informatie over data en locaties is nog niet bekend en volgt nog. Kijk op Windvisie voor Gelderland voor meer informatie over de Ontwerp-Windvisie.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.