Ads Top

Groen gas: waardevol voor een volledig duurzaam energiesysteem

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat we in 2030 in Nederland 49% minder broeikasgassen willen uitstoten dan in 1990. Uiteindelijk moeten alle processen CO2-vrij worden. Groen gas is een alternatief voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving waar all-electric oplossingen of warmtenetten minder kostenefficiënt blijken én voor het verduurzamen van industriële processen. Om de 70 PJ groen gas uit het Klimaatakkoord te halen moet de productie met een factor 17 groeien ten opzichte van 2019. Een forse uitdaging, maar het loont deze aan te gaan, vindt netbeheerder Enexis.

Groen gas is een waardevol onderdeel van het energiesysteem van de toekomst. Ten eerste omdat het voor bepaalde huizen en gebouwen prijstechnisch een aanzienlijk aantrekkelijkere optie is dan de keuze voor all-electric of warmtenetten. Ten tweede omdat groen gas goed bruikbaar is in de industrie. Het kan dienen als brandstof voor industriële processen die lastig te elektrificeren zijn, maar ook als grondstof voor de productie van koolstof. Groen gas kan bovendien dienen als brandstof voor elektriciteitscentrales, hiermee is het een bron van stuurbaar duurzaam vermogen. Ten derde zijn de investeringen in de energie-infrastructuur aanzienlijk lager dan bij de keuze voor gasloze oplossingen, omdat groen gas gedistribueerd kan worden via het bestaande gasnet.

Er wordt in Nederland nog maar beperkt gebruik gemaakt van groen gas. Onder andere doordat het huidige stimuleringsbeleid voor duurzame energieproductie (SDE+ en SDE++) de systeemwaarde van groen gas niet meetelt bij het vergelijken van technologieën voor verduurzaming. Hierdoor lijkt kiezen voor groen gas minder kostenefficiënt en investeren energieproducenten nu dus nog liever in wind- of zonne-energieprojecten.

Daarnaast stuurt het stimuleringsbeleid op het behalen van de doelen voor 2030 en niet op een volledig CO2-vrij systeem. Zodoende is er nog geen oog voor processen die moeilijker CO2-vrij te maken zijn. In de industrie bijvoorbeeld. En dat zijn nu juist processen waarbij groen gas vaak uitkomst kan bieden. Daarom is het volgens Enexis belangrijk dat het stimuleringsbeleid voor duurzame energieproductie wordt aangepast. Essentieel is dat er een bijmengverplichting komt voor groen gas. Dan wordt de markt namelijk maximaal benut en is het zeker dat de beoogde doelen uit het Klimaatakkoord behaald kunnen worden. Los daarvan geeft de overheid hiermee een duidelijk signaal af richting investeerders.

Omdat de 70 PJ waar de overheid naar streeft slechts deels te behalen is door vergisting van biomassa, is het belangrijk dat innovatie op het gebied van groen gasproductie wordt gestimuleerd. Zoals het er nu naar uitziet gaat de benodigde groei vooral gerealiseerd worden door de nieuwe technologie superkritische watervergassing (SKW). Het voordeel van deze techniek is dat hierbij een breder pallet aan biomassastromen kan worden ingezet. De technologie is daardoor ook minder afhankelijk van de beschikbaarheid van biomassastromen en minder gevoelig voor schommelingen in de marktprijs.

Voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstelling is de sociale acceptatie van groen gas als duurzaam alternatief eveneens cruciaal. Nederland moet op de eerste plaats op de duurzaamheid ervan kunnen vertrouwen. De duurzaamheidscriteria van het ministerie van I&W kunnen hiervoor een handvat bieden. Op de tweede plaats is het voor de acceptatie van groen gas van belang dat de overlast van vergistingsinstallaties tot een minimum wordt gereduceerd. Bijvoorbeeld door deze te plaatsen op industriële locaties.

Als we de ambities uit het Klimaatakkoord waar willen maken is het ten slotte van belang dat de sector zorgt voor een professionaliseringsslag. Om een lans te kunnen breken voor groen gas is transparante communicatie en het aangaan van allianties belangrijk. Daarnaast zal de sector moeten zorgen voor voldoende gekwalificeerde mankracht om de broodnodige schaalvergroting te kunnen realiseren.

Er is dus werk aan de winkel, maar als we samen de schouders eronder zetten zal groen gas een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van het Klimaatakkoord én ons een stuk dichterbij een CO2-vrije maatschappij brengen in 2050. De hoogste tijd dus om spijkers met koppen te gaan slaan.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.