Ads Top

Weg vrij voor windpark Nij Hiddum-Houw

Het windmolenpark Nij Hiddum-Houw bij de Kop van de Afsluitdijk is een stap dichterbij. Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben de startnotie opgesteld. Dit is een gedetailleerde beschrijving van de procedure en het tijdpad die gevolgd worden.

Provinciale Staten gaven in juni 2016 opdracht het windmolenplan uit te werken in een startnotitie. Zij zullen de notitie in oktober uiteindelijk vaststellen. Ook kunnen PS dan nog eigen wensen en randvoorwaarden toevoegen.

Het aantal windturbines en de masthoogtes liggen nog niet vast. Eerst worden verschillende opstellingen onderzocht. Hiervoor zijn een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en daarna een Milieueffectrapport (MER) nodig. Een MER dient de natuur- en milieubelangen.

Op basis van deze rapporten zal Fryslân een provinciaal Inpassingsplan (PIP) opstellen en vastleggen. Dit is een bestemmingsplan op provinciaal niveau. Voor belanghebbenden is op alle drie de documenten inspraak mogelijk.

Windpark Nij Hiddum-Houw is een initiatief van Nuon Wind Development BV en de plaatselijke partijen Windpark A7 BV en Brouwer Windturbines BV. Provinciale Staten legden de globale locatie in december 2014 vast.

Na sanering van circa 6 MegaWatt aan bestaande molens moet op deze locatie 36 MegaWatt extra windvermogen ontstaan. Het park krijgt dus een vermogen van circa 42 MegaWatt.
De provincie gaat, samen met de initiatiefnemers, de omgeving nadrukkelijk betrekken bij de planvorming. Middels informatiebijeenkomsten, inspraakavonden en persoonlijk contact wordt ruimte gegeven voor inhoudelijke participatie. Ook financiële participatie door burgers wordt mogelijk gemaakt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.