Ads Top

Nuon start kort geding laadpalen

Vandaag verzoekt Nuon in een kort geding om een verbod voor Allego, een dochteronderneming van netwerkbedrijf Alliander, om nog langer laadpalen te exploiteren omdat dat in strijd is met de Elektriciteitswet. Volgens Nuon proberen Alliander en Allego doelbewust de wet te omzeilen.

Nuon meent dat Allego zich moet beperken tot het plaatsen en beheren van laadpalen, omdat de exploitatie van laadpalen (waaronder de levering van elektriciteit) op grond van de Elektriciteitswet is voorbehouden aan marktpartijen.

Er is nog geen sluitende ‘business case’ voor laadpalen in de openbare ruimte, omdat de opbrengsten van laaddiensten nog niet de kosten dekken van laadpalen. Daarom organiseren gemeenten en provincies aanbestedingen om opdrachten voor de exploitatie van laadpalen tegen zo laag mogelijke kosten in de markt te zetten. Nuon en andere marktpartijen ondervinden in die aanbestedingen oneerlijke concurrentie van Allego, die kan profiteren van voordelen binnen de groep van Alliander met monopolie-inkomsten uit het netbeheer. De activiteiten zijn dus niet alleen in strijd met de wet, maar verstoren daadwerkelijk het gelijke speelveld dat de wet beoogt te beschermen.

In juni 2015 heeft de Hoge Raad bepaalt dat de Splitsingswet geldig is; daarom mag een netwerkbedrijf als Alliander geen elektriciteit leveren (‘groepsverbod’) en commerciële activiteiten ontwikkelen die strijdig kunnen zijn met het netbeheer (‘verbod op nevenactiviteiten’). Daarmee is duidelijk geworden dat netwerkbedrijven alleen laadpalen mogen plaatsen en beheren, maar dat de exploitatie van laadpalen (waaronder de levering van elektriciteit) is voorbehouden aan marktpartijen.

Wanneer netwerkbedrijven zich mengen in een concurrerende markt waar geen publiek geld voor nodig is, staat dat een gezonde markt voor laadpalen in de weg. De inmenging van netwerkbedrijven drukt marktpartijen uit de markt, leidt niet tot technologische vernieuwingen en zorgt bovendien voor veel onduidelijkheid bij lokale overheden die zich willen inzetten voor een goede laadinfrastructuur. Zo is het bijvoorbeeld voor gemeenten vaak onduidelijk wie zij moeten faciliteren: de marktpartijen of de netwerkbedrijven. Een heldere afbakening van de taken is dus van groot belang. Volgens Nuon is die duidelijkheid al aanwezig, maar proberen Alliander en Allego de wet te omzeilen.

Netwerkbedrijven als Alliander hebben de belangrijke taak om de infrastructuur te moderniseren en digitaliseren, en daarmee een grote rol in de energietransitie; zij moeten het mogelijk maken voor marktpartijen zoals Nuon om nieuwe producten en diensten aan te bieden, zodat consumenten zelf energie kunnen opwekken, elektrisch kunnen rijden en meer inzicht krijgen in energieverbruik- en opwek via bijvoorbeeld de slimme meter.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.