Ads Top

Schaliegasvrij-moties Noord Brabant nader uitgewerkt

De provincie Noord-Brabant past de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de Provinciale Milieu Verordening aan om het grondgebied van de provincie te beschermen tegen boringen naar schaliegas.  Deze aanpassingen zijn het gevolg van de moties waarin Provinciale Staten zich op 27 september vorig jaar uitspraken tegen het boren naar schaliegas.
In de Provinciale Milieu Verordening kunnen alleen verbodszones voor schaliegas worden aangewezen als er een relatie is met het belang van water voor menselijke consumptie. Dat belang is evident: het gaat om het beschikbaar houden van de grondwatervoorraden voor toekomstig gebruik als drinkwater en voor andere vormen van menselijke consumptie. De provincie wil dit doen door een groot deel van Noord-Brabant aan te wijzen als beschermingszone. 
In de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening wordt - conform het standpunt van PS - opgenomen dat  het benutten van de ondergrond voor onconventionele delfstoffenwinning pas aan de orde kan zijn als vaststaat dat de uitvoering schoon en veilig kan plaatsvinden.
Een ontheffingsaanvraag ten behoeve van boringen maakt uitsluitend kans als sprake is van ‘onvoorziene omstandigheden’. Gelet op de publieke discussie over het al dan niet boren naar schaliegas, zal daarvan in principe geen sprake kunnen zijn.
De maatregelen die de provincie nu neemt, maken het voor het Rijk moeilijker om vergunningen af te geven voor (proef)boringen op Brabants grondgebied. Formeel-juridisch beslist het Rijk uiteindelijk of er geboord wordt naar schaliegas en zo ja, waar en wanneer dat gebeurt.
PS hebben er in september op aangedrongen minister Kamp te verzoeken om de vergunning van Cuadrilla voor het doen van proefboringen in Haaren en Lennisheuvel in te trekken. Gedeputeerde Staten hebben dat in november schriftelijk gedaan. Het ministerie heeft hierop nog niet gereageerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.