Ads Top

Amendementen op voorstel Duurzaamheidslening hernieuwbare energie

Om het gebruik van zonnestroom door particuliere woningeigenaren te stimuleren, komt er een regeling Duurzaamheidslening hernieuwbare energie in Drenthe. Dit hebben de Staten unaniem besloten tijdens de laatste vergadering van 2013. Het uiteindelijke doel van de regeling is een verhoging van de productie van hernieuwbare energie en een afname van uitstoot van broeikaseffecten. Daarnaast wordt verwacht dat de invoering van de Duurzaamheidslening een positief werkgelegenheidseffect zal hebben.
De Duurzaamheidslening hernieuwbare energie beperkt zich in eerste instantie tot de aanschaf van zonnepanelen en/of zonneboilers. Het CDA stelt middels een amendement voor om de lening ook te laten gelden voor overige duurzame technieken die gericht zijn op de winning van zonne-energie. Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.
Een tweede amendement, ingediend door de fracties PvdA, CDA, SP en D66, gaat in op het verlagen van het maximale te lenen bedrag per huishouden (van € 25.000 naar € 7.500). Het argument hiervoor is dat het totale bedrag voor de regeling beperkt is. Door het maximale bedrag per huishouden te verlagen, kunnen meer particulieren van de regeling gebruik maken. Een meerderheid van de Staten steunt het amendement (PvdA, CDA, SP, D66, VVD, ChristenUnie).
Het CDA vraagt zich af of woningen met een recreatieve bestemming wel in aanmerking zouden moeten komen voor de Duurzaamheidslening, omdat hiervoor een soortgelijke regeling van de Drentse Energie Organisatie van kracht is. Gedeputeerde Van de Boer zegt toe dat tijdens de evaluatie van de Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (juli 2014) dit punt aan de orde zal komen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.