Ads Top

EZ-onderzoek schaliegas onvoldoende, risico's gebagatelliseerd

Het onderzoek van het ministerie van EZ naar schaliegas brengt risico's voor de drinkwatervoorziening onvoldoende in beeld. Ook de wetgeving is onvoldoende op orde om risico's op verontreiniging van grondwater te voorkomen. Dit concludeert Vewin naar aanleiding van de brief van minister Kamp (EZ) over de risico's van het boren naar schaliegas. Vewin zegt nee tegen boren, tenzij alle risico's voor grondwater kunnen worden voorkomen.
Door (proef)boringen naar schaliegas kan het grondwater verontreinigd raken als er calamiteiten zijn bij het boren of wanneer de gevaarlijke chemicaliën die bij het boren worden gebruikt vrijkomen. Tevens kan de warmte-uitstraling van het boren de grondwaterkwaliteit beïnvloeden. Door verstoring van afsluitende bodemlagen verliest het grondwater bovendien zijn natuurlijke bescherming. Het hoeft maar één keer fout te gaan om een grondwatervoorraad voor altijd onbruikbaar te maken. Het grote aantal boringen dat nodig is voor schaliegaswinning versterkt dit. De optelsom van deze risico's wordt in het door EZ uitgevoerde onderzoek gebagatelliseerd. Ook gaat de vergelijking met boren naar aardgas mank omdat bij schaliegas een wezenlijk andere techniek wordt gebruikt. Het wordt uit de brief ook niet duidelijk wat minister Kamp concreet gaat doen om de risico's beheersbaar te houden. Vewin wil daarom dat eerst diepgaand wetenschappelijk onderzoek wordt verricht naar risico's van schaliegas voordat wordt besloten tot (proef)boringen. Het aangekondigde advies van de MER-commissie is een eerste stap in deze richting.
De risico's voor grondwater moeten met afdoende wetgeving worden uitgesloten. Anders dan minister Kamp schrijft is dit nu niet het geval. Vewin wil dat gebruik van gevaarlijke chemicaliën bij het fracken - een methode om schaliegaslagen open te breken - wordt verboden. Daarnaast moet langjarige monitoring van de grondwaterkwaliteit bij alle boringen verplicht worden, moeten er calamiteitenplannen zijn en (financiële) garanties voor nazorg als zich achteraf problemen met het grondwater voordoen. Hiervoor is het nodig dat de Mijnbouwwet wordt aangepast. Tevens moet er een integraal plan voor toezicht en handhaving komen.
Drinkwaterbedrijven willen afdoende garanties dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen. De aangekondigde MER-verplichting bij aanvraag voor (proef)boringen zal daar aan bijdragen Daarnaast vraagt de drinkwatersector om medezeggenschap en een formele positie (adviesrecht) bij de beoordeling van vergunningaanvragen voor schaliegaswinning.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.