Ads Top

Green Deals schieten als paddenstoelen uit de grond

Het verbouwen van champignons in een kwekerij zonder daarbij CO2 uit te stoten. Kattenbakkorrels bij dierenasiels inzamelen om er gebouwen mee te verwarmen. De Nederlandse scheepvaart op schone brandstof LNG laten varen in 2015. Voor 1000 woningen een warmtenet om het energiegebruik te verduurzamen. Belemmeringen wegnemen om asbestdaken te kunnen vervangen door zonnepanelen.
Dat zijn voorbeelden van bijna zestig Green Deals die vandaag zijn afgesloten door bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu.
Bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers zien veel kansen voor groene groei, maar kunnen die vaak niet verwezenlijken. Green Deals zijn afspraken die deze obstakels wegnemen. Bijvoorbeeld door eenvoudiger vergunningen te verlenen of door samenwerkingspartners bijeen te brengen.
'Green Deals dragen elk op hun eigen manier bij aan groene groei', zegt minister Verhagen. 'In het groot als het gaat om de productie van plastic uit groene grondstoffen of schone brandstof voor de Nederlandse schepen, in het klein bij gebruik van kattenbakkorrels om gebouwen mee te verwarmen. Mensen en bedrijven zijn enthousiast over deze aanpak en maken steeds meer green deals.'
'Dat een groene economie geen utopie is, dat illustreren deze nieuwe Green Deals. Het zijn kleine, maar wel betekenisvolle stappen op weg naar een duurzame economie. Volgende week tijdens Rio+20 praten we daar met alle landen over', aldus staatssecretaris Atsma. 'Betrokken organisaties, bedrijven en overheden nemen verantwoordelijkheid om te zorgen dat we een leefbare wereld nalaten aan volgende generaties.'
De eerste 75 Green Deals vorig jaar waren vooral op het terrein van energie. De bijna zestig Green Deals die nu worden ondertekend zijn ook op terreinen zoals duurzame plastic, stadsgerichte landbouw of milieuprestaties van gebouwen. Het totaal van ruim 130 Green Deals, is flink meer dan de 100 die de overheid zich voor 2012 tot doel had gesteld.
De Green Deals worden vandaag afgesloten in De Broodfabriek in Rijkswijk. De bijna 60 initiatiefnemers zullen op een beurs hun Green Deal presenteren. Enkele andere voorbeelden van Green Deals zijn:

• De overschakeling van stookolie op het veel schonere LNG (Liquefied Natural Gas) stimuleren door tankinstallaties in havens te bouwen en schepen geschikt maken voor deze brandstof. Green Deal Nationaal LNG Platform.

• Opening van een loket in de gemeente Utrecht waar mensen en bedrijven die warmtekoudeopslag willen realiseren terecht kunnen voor alle praktische zaken en vergunningen. Green Deal Gemeente Utrecht.

• Varkenshouders nemen maatregelen waardoor hun bedrijven in 2016 netto geen broeikasgas CO2 meer uitstoten. Green Deal Agro 11.

• Bedrijven door heel Nederland werken samen om de productie van bioplastics uit natuurlijke grondstoffen mogelijk te maken. Nu worden hiervoor fossiele brandstoffen gebruikt. Green Deal van Dutch Grown Polymers (Suikeruinie, Synbra en Purac).

• Op grote schaal afval gebruiken om papier te maken, waardoor 20 procent minder hout wordt gebruikt en minder energie nodig is. Green Deal Nederlandse papierindustrie.

• Walcheren, Noord Brabant en Overijssel gaan waterverspilling tegen door neerslag beter te benutten. Dat zorgt ook voor water met minder milieubelasting. Green Deal De Waterhouderij.

• Veiliger en schoner water, meer benutten regenwater, hergebruik afvalwater en minder verbruik van energie en grondstoffen. 27 gemeenten in Friesland doen mee. Green Deal Fries bestuursakkoord Waterketen.

• Grote gemeenten gaan kennis delen over het mogelijk maken van stadslandbouw in leegstaande gebouwen en op braakliggende terreinen. Green Deal Stadsgerichte Landbouw.

• Zwembaden gaan meer duurzame energie gebruiken voor de verwarming en reiniging van het leidingwater. Green Deal verduurzaming zwembaden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.