Ads Top

TNO: Beoordeel energie- en materiaalprestatie gebouwen niet apart

Nederland streeft naar een zo groot mogelijke bijdrage van de gebouwde omgeving aan de milieu- en met name klimaatdoelstellingen. In een vandaag verschenen paper concludeert TNO dat niet alleen de energieprestatie, noch de milieuprestatie afzonderlijk de optimale klimaat- en milieuprestatie van een gebouw bepaalt. Die optimale prestatie ligt in een integrale benadering van de milieuprestatie van een gebouw over zijn totale levensduur.

De bouw is jaarlijks verantwoordelijk voor een groot deel van het nieuw materiaalgebruik in ons land. Daarnaast stoot de gebouwde omgeving jaarlijks een aanzienlijk deel van de Nederlandse broeikasgassen uit, onder meer vanwege het verwarmen van gebouwen. Het Bouwbesluit poogt door twee maatregelen enerzijds een lagere milieu-impact van materialen te stimuleren en anderzijds de energieprestaties van gebouwen te verbeteren. TNO concludeert dat deze twee maatregelen onderling het effect van de andere maatregel kunnen beïnvloeden.

De twee maatregelen zijn illustratief voor een denken waarbij de circulaire transitie en de energietransitie als gescheiden ontwikkelingen worden beschouwd. TNO stelt dat het van belang is om op zoek te gaan naar een optimale duurzaamheid vanuit beide transities. Sanne van Leeuwen van TNO: “Ons advies is om de milieu-impact en broeikasgasemissies van de gebouwde omgeving te minimaliseren door in samenhang naar de energieprestatie en de materiaalprestatie te kijken. Dat kan bijvoorbeeld door de impact van energie uit te drukken in de milieukostenindicatie (MKI) die in de MPG-methodiek wordt gehanteerd.” MPG staat hierbij voor MilieuPrestatie Gebouwen.

Naast een aanpak waarin de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) en MPG van een gebouw in samenhang worden bekeken, pleit Van Leeuwen er verder voor om de beoordeling van duurzaamheid niet te beperken tot die van alleen een individueel gebouw. “Je moet durven te kijken naar oplossingen die op een grotere ruimtelijke schaal optimaal zijn. Kijk naar integrale oplossingen op wijkniveau. Daarbij is het waardevol om zowel voor nieuwbouw als voor renovatie meer kennis op te doen hoe energiemaatregelen geoptimaliseerd rekening houdend met integrale duurzaamheid.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.