Ads Top

Groot­scha­li­ge bi­o­gas­in­stal­la­tie op Che­me­lot draagt bij aan kli­maat­doel­stel­lin­gen

Onder de naam Zitta®Biogas wordt een grootschalige biogasinstallatie op het Limburgse industriepark Chemelot gebouwd. Met die installatie kunnen veehouders in Limburg en daarbuiten hun mestoverschotten op een verantwoorde wijze laten opwerken tot brandstof voor de nabijgelegen industrie. Het biogas wordt ingezet ter vervanging van aardgas voor de kunstmestproductie op Chemelot.

Dat wordt duidelijk na de toekenning van een aangevraagde SDE+ duurzaamheidssubsidie, waarmee de financiering van het project rond is. Deze ontwikkeling betekent een grote bijdrage aan de verdere verduurzaming van Limburg. Zitta®Biogas Chemelot lost het mestoverschot op van de veehouderij en zorgt voor verdere verduurzaming van de processen op Chemelot.

De biogasinstallatie gaat ruim 700.000 ton mest per jaar verwerken, waarmee 60 miljoen kubieke meter biogas kan worden opgewekt.  Een groot voordeel van de locatie Chemelot is de beschikbaarheid van restwarmte. Het overige biogas en restwarmte van fabrieken op Chemelot wordt gebruikt voor het drogen van digestaat tot organische mestkorrel. Hiermee wordt de efficiency van de installatie aanzienlijk verbeterd ten opzichte van conventionele biogasinstallaties. Gedeputeerde Hubert Mackus (Landbouw): “Het is een enorme opsteker dat mest nu duurzaam verwerkt kan worden. Dat is goed voor de sector en eveneens goed voor de omgeving.”

Zitta®Biogas Chemelot BV is opgericht door Re-N Technology BV, ten behoeve van de realisatie van een grootschalige biogasinstallatie op industrieterrein Chemelot. De geplande installatie verwerkt voornamelijk mest tot biogas. Reststromen worden verwerkt tot organische mestkorrels. Daarmee worden alle nutriënten uit de mest in geconcentreerde vorm beschikbaar gemaakt voor de landbouw. Vanwege de schaalgrootte en de integrale aanpak biedt deze oplossing duurzame mogelijkheden voor veehouders en de kunstmestindustrie.

De varkensmest wordt zo vers mogelijk verwerkt, waardoor de milieubelasting - door uitstoot van methaan en ammoniak in de omgeving van boerenbedrijven - geminimaliseerd wordt. De biogasproductie wordt daardoor juist gemaximaliseerd.
Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie): “Weer een mooi voorbeeld dat Chemelot zich ontwikkelt tot een site waar schone energie en materialen centraal staan."

Zitta®Biogas Chemelot zal het project gedurende 2019 verder ontwikkelen. Veehouders die zich willen inschrijven voor het leveren van de mest kunnen dit naar verwachting later in 2019 doen. Zij worden hierover later dit jaar geïnformeerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.