Ads Top

Utrecht: meer wind nodig voor behalen Klimaatdoelen

Uit de tussenbalans over de Regionale Energiestrategieën in de provincie Utrecht blijkt dat RES U16, RES Amersfoort en de drie Utrechtse gemeenten in RES Foodvalley een extra inspanning moeten doen om de Klimaatdoelen voor 2030 te halen.

Met name het achterblijven van planvorming rond windenergie zet de doelstelling onder druk. Gemeenten, waterschappen en provincie spraken af om in de drie Utrechtse RES-regio’s samen in totaal 2,4 TWh zonne- en windenergie op te wekken in 2030. Naar verwachting wordt met de huidige voortgang iets meer dan de helft hiervan gerealiseerd.

De provincie roept gemeenten op om voor 1 december met meer locaties voor wind te komen en om bestaande plannen sneller op te pakken en biedt hiervoor ondersteuning aan.

In de RES 1.0 hebben provincie, gemeenten en waterschappen in 3 RES-regio’s met elkaar afgesproken hoeveel duurzame energie ze in 2030 opwekken. Provinciebreed gaat het om 2,4 TWh. Zoals afgesproken binnen de RES-regio’s en op verzoek van Provinciale Staten heeft de provincie een tussenbalans opgesteld om te zien of de RES’en op koers liggen.

Om de deadline van 2030 te halen moeten volgens het tijdspad van de RES de projecten vergund zijn op 1 januari 2025. Om dat te halen, moeten medio 2022 de procedures gestart zijn. Nu dit voor het overgrote deel van de plannen nog niet het geval is, komt het halen van de doelen in gevaar. Rekening houdend met een gemiddeld aantal projecten dat tussen planvorming en realisatie afvalt, zal op het grondgebied van de provincie Utrecht in 2030 volgens de huidige stand van zaken 1,38 TWh opgewekt worden.

De provincie heeft een inventarisatie laten opstellen van potentiële windlocaties in de provincie. Hieruit kwam een groslijst van ruim 70 potentiële locaties naar voren. De provincie gaat de komende tijd 1-op-1 in gesprek met gemeenten over potentiële windlocatie(s) en hoe die in relatie staan tot participatietrajecten die al hebben plaatsgevonden. De provincie roept de gemeenten op om het gesprek met hun raden aan te gaan over bestaande en extra locaties en om voor 1 december aan te geven welke windlocatie(s) ze gaan ontwikkelen met daarbij een tijdsplanning. Het kan ook gaan om meerdere zoekgebieden met een overzicht van het te doorlopen proces en een planning voor de verdere besluitvorming over locaties en vergunningen. Daarnaast roept de provincie de gemeenten op om lopende plannen en initiatieven die zich bij gemeenten hebben gemeld, in behandeling te nemen zodat eind 2024 voldoende initiatieven vergund zijn.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.