Ads Top

GS stellen inpassingsplan Westfrisia vast

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het provinciale inpassingsplan (PIP) voor windpark Westfrisia vastgesteld. Het plan voor het windpark voldoet aan alle door de provincie gestelde kaders en de wettelijke milieueisen. Begin februari nemen Provinciale Staten (PS) een definitief besluit over het plan. Het windpark Westfrisia kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen het doel om in Noord-Holland 2020 685,5 mW duurzame energie te verkrijgen uit wind op land.

Het beoogde windpark Westfrisia omvat 5 windturbines en ligt ten noorden van de N302 tussen de woonkernen Zwaagdijk-Oost en Zwaagdijk-West in de gemeente Medemblik.

De behandeling van de aanvraag voor Windpark Westfrisia is in 2013 gestart. Het plan valt onder een overgangsregeling die Provinciale Staten eind 2012 hebben vastgesteld.  Daarom zijn de regels van het herstructureringsbeleid voor wind op land voor dit initiatief niet van toepassing. Dit betekent onder andere dat er geen lijn van 6 windturbines nodig is en dat de afstand van windturbines tot woningen geen 600 meter hoeft te zijn. Deze regels gelden wel voor 6 initiatieven voor windparken in Noord-Holland die nu in behandeling zijn.

Het ontwerp inpassingsplan Westfrisia heeft ter inzage gelegen. Er zijn 77 zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen geven aanleiding tot enkele kleine aanpassingen in het PIP.

Het plan past in het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Holland. Onderzocht is hoe er op de locatie een windpark ontwikkeld kan worden dat zo min mogelijk impact heeft op de omgeving. Alle woningen staan bijvoorbeeld op een afstand van 500 meter of verder van het beoogde windpark.  Het inpassingsplan past in Provinciale Ruimtelijke Verordening en het voldoet aan de overige ruimtelijke criteria en milieuwetgeving,  op het gebied van geluidhinder, slagschaduw, luchtkwaliteit (stof, geur), bedrijven en milieuzonering, bodemkwaliteit en externe veiligheid. Het project betekent geen verstoring van de leefomgeving van planten en dieren en vormt ook geen bedreiging voor archeologische waarden, de waterhuishouding en wateraspecten.

Los van de ruimtelijke procedure, is er een participatie traject doorlopen waarbij de initiatiefnemers in gesprek zijn gegaan met een vertegenwoordiging van de omwonenden over de financiële- en procesparticipatie in het project. De omwonenden worden ondersteund door een vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging van Omwonenden van Windparken (NLVOW).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.