Ads Top

Provincie: Ruimte bieden voor toepassingen zonne-energie

De provincie Noord-Holland wil meer ruimte bieden aan toepassingen op het gebied van zonne-energie. Op dit moment zijn alleen zonnepanelen op daken van bestaande bebouwing toegestaan en biedt de provinciale ruimtelijke verordening (PRV) van de Structuurvisie nog geen ruimte voor het plaatsen van zonnepanelen op bijvoorbeeld braakliggende (bedrijven)terreinen. In  het merendeel van de bestemmingsplannen in Noord-Holland is op dit moment het opwekken van zonne-energie in de vorm van zonne-akkers niet mogelijk.

Het voorstel van de provincie is om een aantal voorwaarden op te nemen in de PRV waaronder toepassingen van zonne-energie mogelijk zou kunnen zijn. Gedeputeerde Staten hebben daartoe een concept-afwegingskader vastgesteld, een lijst met overwegingen die bij het opstellen van de nieuwe regelgeving zouden moeten worden meegenomen. Zo ligt er een optie om zonnepanelen toe te staan op locaties die als bedrijventerrein, kantoorlocatie of voor woningbouw zijn aangemerkt, maar waar nog geen ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Ook gronden buiten het bestaand bebouwd gebied zouden onder bepaalde voorwaarden in aanmerking moeten komen, net als de gronden rondom wegen, spoorwegen, kanalen en dijken. Zowel binnen als buiten het bestaand bebouwd gebied blijven daken de voorkeur hebben voor het plaatsen van zonnepanelen.

Het afwegingskader wordt in november en in december besproken in Provinciale Staten. Aansluitend worden de regels als wijziging op de huidige verordening opgesteld en begin 2015 ter inzage gelegd. Het streven is om in het voorjaar van 2015 de ruimtelijke verordening met de regels te hebben aangepast.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.