Ads Top

Subsidie voor modernisering greenports

De provincie stelt ook in 2015 subsidie beschikbaar voor het moderniseren van de greenports. Voor het eerste halfjaar is hiervoor € 250.000,- gereserveerd en eenzelfde bedrag voor het tweede halfjaar. De greenports vormen na de Rotterdamse haven de tweede economische sector van Zuid-Holland. Schaalvergroting, innovatie en verduurzaming zijn noodzakelijk om de toekomst van de sector veilig stellen.

De Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en greenportlocaties Zuid-Holland is bedoeld om plannen en onderzoeken die betrekking hebben op modernisering van het bestaande teeltareaal te financieren. Denk aan een haalbaarheidsstudie voor herstructurering, een ‘business case’ voor het gezamenlijk gebruik van duurzame voorzieningen of het verkrijgen van juridisch advies.
Rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals gemeenten, stichtingen en belangenverenigingen, kunnen de subsidie aanvragen. De subsidie vergoedt maximaal 50 procent van de kosten voor de inhuur van externe deskundigheid ten behoeve van planvorming voor of onderzoek naar modernisering van het bestaande teeltareaal, met een maximum van € 50.000,-. Een andere mogelijkheid is subsidie aan te vragen voor een Quickscan; daarvan kan 90 procent van de subsidiabele kosten worden vergoed. De Quickscan mag niet meer kosten dan € 10.000,-.

Het plan of onderzoek dient betrekking te hebben op een 'greenportlocatie'. Een greenportlocatie is een kleiner of groter areaal, gelegen binnen het op kaart 2 van de Verordening ruimte (oude versie) aangewezen glastuinbouwgebied, glastuinbouwbedrijvengebied, boom-en sierteeltgebied, boom- en sierteelt-PCT-terrein, en het bollenteeltgebied. Na de inwerkingtreding van de Verordening ruimte 2014 is dit gebied aangewezen op daarbij behorende kaart 3 Teeltgebieden.
Voor het eerste halfjaar van 2015 kunnen aanvragen worden ingediend in de periode 1 juli 2014 tot 1 oktober 2014. De toedeling van de subsidie vindt plaats op basis van de inhoudelijke kwaliteit van de aanvragen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.