Ads Top

Onderzoeksvoorstel milieueffecten schaliegas scoort een onvoldoende

Brabant Water heeft een kritische reactie verstuurd naar het ministerie van Economische Zaken op de conceptNotitie Reikwijdte en Detailniveau voor het plan-MER (cNRD). In deze notitie wordt aangegeven hoe de milieueffecten van schaliegaswinning onderzocht gaan worden.
"Er wordt in de conceptnotitie onvoldoende rekening gehouden met het belang van drinkwater, het beschermingsstelsel van drinkwaterwinningen en de milieurisico's voor het grondwater. Daarnaast vinden wij dat ook de milieueffecten van schalieoliewinning onderzocht moeten worden", aldus Guïljo van Nuland, algemeen directeur van Brabant Water.

Uit onderzoek van TNO blijkt dat juist in de provincie Noord-Brabant schalieolie in veel grotere hoeveelheden voorkomt dan schaliegas. Vanuit drinkwaterperspectief is dit wezenlijk anders omdat de milieueffecten van olie in het grondwater ernstiger kunnen zijn. Het bevreemdt Brabant Water dat de effecten van schalieolie niet zijn opgenomen in de cNRD.

In de Beleidsnota Drinkwater wordt de drinkwatervoorziening als nationaal belang gekenmerkt en het Rijk heeft aanvullend het voornemen in Noord-Brabant strategische grondwatervoorraden met een nationale functie aan te wijzen. Plannen voor schaliegaswinning houden geen rekening met deze nog aan te wijzen strategische grondwatervoorraden en de daarbij behorende beschermingsgebieden.

Drinkwaterwinningen worden door drie zones beschermd: een waterwingebied, een grondwaterbeschermingsgebied en een boringsvrije zone. In de cNRD worden op voorhand de waterwingebieden en de grondwaterbeschermingsgebieden tot 1.000 meter diepte beschermd tegen schaliegaswinning. De boringsvrije zones worden in de cNRD niet uitgesloten. Aangezien zij samen met het grondwaterbeschermings- en waterwingebied het beschermingsstelsel van de drinkwaterwinningen vormen, moeten ook deze uitgesloten worden. Tevens ontbreekt de onderbouwing voor een dieptegrens van 1.000 meter. Deze grens moet bij de uitsluitingsgebieden dan ook vervallen.

Daarnaast onderzoekt de provincie Noord-Brabant momenteel of de begrenzing van de boringsvrije zones toereikend is, dan wel of deze uitgebreid moet worden tot bijvoorbeeld 1.000 jaarzones. In delen van Gelderland is dit inmiddels het geval.

Nederland kent veel verlaten olie- en gasputten. Het is van een groot aantal onbekend of en hoe deze putten in het verleden zijn afgedicht. Bij schaliegaswinning bestaat het risico dat via de oude put olie en gas naar boven komt en het grondwater verontreinigt. Brabant Water verzoekt het ministerie ook rondom en onder deze putten voldoende ruimte uit te sluiten van het plangebied.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.