Ads Top

Kamermoties beïnvloeden schaliegasonderzoek

Vewin heeft in een brief aan minister Kamp van Economische Zaken gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor inspraak op het conceptplan voor de milieueffectrapportage (MER) voor het boren naar schaliegas. De belangrijkste boodschap van Vewin is het beschermen van de drinkwaterbronnen, zodat onze drinkwatervoorziening niet in gevaar komt. Ook de Tweede Kamer heeft de minister hier toe opgeroepen met twee moties. Deze moties zullen het onderzoek naar schaliegas beïnvloeden. 

Drinkwatervoorziening is een zeer kwetsbare functie die goed beschermd moet worden. Op 24 juni jl. heeft de Tweede Kamer de motie Jacobi/Van Veldhoven (27625 nr. 319) aangenomen waarmee drinkwater als een Nationaal belang is benoemd. De drinkwatersector is vitaal voor het functioneren van onze samenleving, volksgezondheid en welvaart zijn afhankelijk van een goede drinkwatervoorziening. In de afweging van gebruiksfuncties in de ondergrond moet de bijzondere positie van drinkwater leidend zijn. Genoemde motie moet dan ook een doorwerking krijgen in het plan-MER en de structuurvisie schaliegas. Bij conflicterende gebruiksfuncties in de bodem zal drinkwater voorrang moeten krijgen. Voor een goede drinkwatervoorziening is een effectieve bescherming van grondwater bestemd voor drinkwater cruciaal.

Op 10 juni is tijdens het Kamerdebat over schaliegas de motie Vos (33952, nr. 11) aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om onaanvaardbare risico's voor het grondwater uit te sluiten in de structuurvisie schaliegas. Vanwege de kwetsbaarheid van grondwater en de grote en langdurige impact die verontreiniging van het grondwater kan hebben op de drinkwatervoorziening moet het voorzorgprincipe leidend zijn. Vanuit dit belang van volksgezondheid en de kwetsbaarheid van het grondwater brengt de drinkwatersector een aantal cruciale punten onder de aandacht van minister Kamp.

 Voor de drinkwatersector is het noodzakelijk dat de risico's van het boren naar schaliegas worden onderkend en uitgesloten. Daarom is het van belang dat de risico's voor de drinkwatervoorziening goed in beeld worden gebracht en dat er afdoende maatregelen worden genomen om deze risico's uit te sluiten. In de brief gaat Vewin o.a. in op de samenhang met de Structuurvisie ondergrond (STRONG), de uitzondering van drinkwatergebieden, dieptebegrenzing in uitgesloten gebieden, diepte van boorgaten, breukzones en afvalwater en boorgruis. Ook moet er een afdoende wetgevend kader komen en wordt gepleit voor een schadefonds. De brief aan de minister is als bijlage bijgevoegd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.