Ads Top

Provincie Overijssel ondersteunt waterschappen bij ontwikkeling energiefabrieken

Op 22 september ondertekenen Provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en waterschap Drents Overijsselse Delta een overeenkomst om samen te investeren in projecten voor het opwekken van duurzame energie. De provincie stelt onder andere geld beschikbaar om de waterschappen te ondersteunen bij de ontwikkeling van Energiefabrieken op rioolwaterzuiveringen. Hierdoor produceren zij tijdens het zuiveringsproces zelf energie in de vorm van elektriciteit. Die energie wordt deels zelf gebruikt om het rioolwater te zuiveren en deels terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Daarnaast worden daar waar mogelijk ook meerdere hectares aan zonnepanelen geplaatst op daken en terreinen.

De investeringen dragen bij aan de ambitie van Provincie Overijssel om in 2023 20% van de energie duurzaam op te wekken. Voor het bereiken van deze doelstelling is zowel energiebesparing als -opwekking van hernieuwbare energie van belang. De partijen zijn ervan overtuigd dat het gebruik van hernieuwbare energie een gezamenlijke maatschappelijke opgave is. Van zowel overheden, inwoners, bedrijven als organisaties in Overijssel. Met de ondertekening treden de twee waterschappen ook toe als kernpartner van het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023, een platform dat sturing geeft aan de realisatie van de provinciale energiedoelen.

Bij de waterschappen zijn klimaatverandering en energie belangrijke thema’s. Zo hebben zij hierover afspraken gemaakt in de Meerjarenafspraak Energie-efficiency (MJA-3), het Klimaatakkoord tussen Rijk en Unie van Waterschappen, en de afspraken van het Nationale Energieakkoord. De waterschappen streven naar 2% energie-efficiënte per jaar, vooral door energiezuiniger te werken en te werken naar 40% eigen opwekking in 2020. Op de langere termijn hebben de waterschappen de ambitie helemaal energieneutraal te opereren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.