Ads Top

GS wijzen 25 nieuwe windlocaties aan voor regio Rotterdam/Haaglanden

Gedeputeerde Staten (GS) hebben 23 nieuwe locaties in de regio Rotterdam en 2 locaties in Haaglanden in ontwerp aangewezen waar uiterlijk in 2020 windenergie kan worden gerealiseerd. Voor de Rotterdamse regio gaat het om een potentieel van 60 windturbines van circa 180 MW (Megawatt). De locaties in Haaglanden – Balij in Pijnacker-Nootdorp en Technopolis in Delft – zijn goed voor 5 windmolens met een potentieel van circa 8,4 MW. Hiermee zet de provincie een belangrijke stap naar een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland.

De locaties zijn opgenomen in de ontwerp-herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Na een zienswijzeperiode in het voorjaar van 2017 maken Provinciale Staten (PS) na de zomer van 2017 een keuze en wijzen zij de locaties definitief aan. Met deze vaststelling maakt de provincie plaatsing van de turbines planologisch mogelijk. Gemeenten dienen dan hun bestemmingsplannen hierop aan te passen, zodat initiatiefnemers verder aan de slag kunnen met hun plannen voor realisatie van windturbines.

In de regio’s Rotterdam en Haaglanden zijn 45 locaties voor windenergie onderzocht. Op basis van het planMER-onderzoek en provinciale ruimtelijke criteria zijn in totaal 11 locaties afgevallen. In het eindbeeld zijn de overige locaties op sommige plekken gebundeld, wat resulteert in 25 locaties. Met name de ruimtelijke en landschappelijke criteria hebben er in de Rotterdamse regio voor gezorgd dat windlocaties minder in open gebieden  en meer langs wegen en waterwegen zijn aangewezen.
Ook de locaties A12/De Balij en Technopolis zijn meegenomen in het planMER onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat beide locaties geschikt zijn dan wel geschikt te maken zijn voor windenergie.

Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken 735,5 MW aan windenergie uiterlijk in 2020 op land te realiseren. Voor het overgrote deel hiervan sloot de provincie convenanten met gemeenten en andere partijen. Zo is er een overeenkomst voor 300 MW in het Rotterdams havengebied, 225 MW op Goeree-Overflakkee en 150 MW in de regio Rotterdam.

Eind 2013 bleek de opgave van 150 MW in de regio Rotterdam niet haalbaar met de oorspronkelijk aangewezen locaties in het convenant. De gemeenten en de provincie zijn gezamenlijk gaan zoeken naar mogelijkheden om de doelstelling te halen.

In december 2016 hebben de gemeenten in de voormalige stadsregio Rotterdam een gezamenlijke “handreiking” bij de provincie ingeleverd met hun eigen voorstel  voor windlocaties. Die handreiking is onvoldoende gebleken om de convenantsafspraken te kunnen nakomen.

Op dit moment zijn deze locaties nog onderwerp van gesprek in de gemeenteraden. Ook komen gemeenten mogelijk nog met nieuwe locaties. Daarom kiest de provincie ervoor om in de ontwerp-VRM voorlopig alle locaties op te nemen met een potentieel van circa 180 MW die  op basis van het milieueffectonderzoek als geschikt zijn beoordeeld en passen binnen het provinciale ruimtelijke beleid. GS blijven de samenwerking met gemeenten zoeken en hopen dat de locaties waaraan de gemeenten willen meewerken als basis kunnen dienen voor de uiteindelijke partiële wijziging VRM. Wel moeten die locaties voldoende capaciteit aan windenergie opleveren.

Voor de Rotterdamse regio is op dit moment nog 105 MW aan nieuwe locaties nodig om de afspraak van 150 MW te kunnen halen. GS kiezen nu voor een totaal aan 180 MW aan locaties voor windenergie. De ervaring leert dat er nog locaties afvallen op weg naar realisatie. Zo moet er voor een aantal locaties nog nader onderzoek gedaan worden in het kader van ecologie of veiligheid. In de uitwerking van locaties naar concrete business cases zal verder ook de werkelijke opbrengst in MW duidelijk worden. Uitkomsten van die onderzoeken kunnen er toe leiden dat locaties alsnog afvallen. Afhankelijk van de samenwerking tussen provincie en gemeenten, de definitieve handreiking van gemeenten en ingediende zienswijzen doen GS voor de zomer een voorstel aan PS voor de definitieve aanwijzing van locaties.

De provincie wil na vaststelling van de partiële herziening van de VRM na de zomer van 2017 zo snel mogelijk overgaan tot realisatie. Daarom zal de provincie in 2017 streven naar een samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten om tot afspraken te komen over de realisatie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.