Ads Top

Nieuwe Utrechtse Bodemenergie Agenda draagt bij aan ambitieuze doelen energietransitie

De provincie en de gemeente Utrecht hebben ambitieuze doelstellingen op het gebied van het verduurzamen van de energievoorziening. Op het gebied van warmte en koude kan ondiepe bodemenergie (warmte-/koudeopslag (WKO) en gesloten bodemenergiesystemen) hier een belangrijke bijdrage aan leveren. De samenwerking op dit vlak krijgt vorm in een Utrechtse Bodemenergie Agenda 2019-2021. De agenda richt zich ondiepe bodemenergie met behoud van kwaliteit van het grondwater. Grondwater is immers de belangrijkste bron voor drinkwater.

Ondanks behaalde resultaten in de Utrechtse Bodemenergie Agenda 2016-2018 is verdere verduurzaming en samenwerking tussen provincie en gemeente noodzakelijk. Daarom is besloten een nieuwe samenwerkingsagenda op bodemenergie aan te gaan tot eind 2021. Door daarbij de looptijd tot eind 2021 te kiezen, wordt ook de omslag naar de Omgevingswet meegenomen.

De vraagt naar bodemenergie neemt toe. Dat komt onder meer door het ‘van gas los’ gaan, en grote ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. Door gezamenlijk op te trekken kunnen we efficiënter en effectiever onze energie- en klimaatambities realiseren.

Binnen Utrecht worden ondiepe bodemenergie, zowel warmte-/koudeopslag (WKO) als gesloten bodemenergiesystemen (bodemwarmtewisselaars), al met succes toegepast. In de gemeente Utrecht zijn circa zeventig WKO-systemen en honderden gesloten systemen. Vergroten van het aantal systemen, optimale benutting van de opslag van warmte en het verbeteren van energieprestaties van de bodemenergiesystemen levert winst op.

Onder de Utrechtse Bodemenergie Agenda 2016-2018 zijn goede resultaten bereikt. Er is een gemeentelijke verordening bodemenergie vastgesteld, die de gemeente de mogelijkheid geeft te sturen op doelmatig gebruik van de ondergrond. Er zijn bodemenergieplannen opgesteld voor gebieden, waar grote vraag naar bodemenergie wordt verwacht. Deze vormen een kader voor vergunningverlening. In vergunningverlening, toezicht en handhaving, maar ook in overleg met ontwikkelaars is meer aandacht voor het goed functioneren van bodemenergiesystemen. Dit draagt bij aan een grotere energie- en CO2-besparing. Bovenal is er sprake van goede samenwerking en staat bodemenergie op de agenda als het om energietransitie gaat.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.