Ads Top

Stichting Warmtenetwerk stelt met sector Richtlijn Warmtemeting op

Stichting Warmtenetwerk heeft met partners uit de warmtesector het voortouw genomen om een richtlijn te ontwikkelen welke afspraken omvat die nodig zijn om tot een goede warmtemeting te komen. De Richtlijn Warmtemeting is aangeboden aan het ministerie van EZK, RVO, ACM en AT.

De warmtesector maakt zich op voor groei en professionalisering. Qua regelgeving loopt de warmtesector achter op de sectoren elektriciteit en gas. Bij deze laatste zijn vanuit de elektriciteitswet en gaswet zogenaamde meetcodes aangewezen. Hierin is opgenomen waaraan de comptabele meting van elektriciteit van gas en elektriciteit dient te voldoen. Bij warmte is er nog geen sprake van een meetcode warmte. Wel is in de warmtewet art. 8.6 een haakje opgenomen naar nog ontwikkelen lagere regelgeving op het gebied van warmtemeting: ‘Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de eisen waaraan een meetinrichting ten minste voldoet, waarbij ten aanzien van meetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn in ieder geval regels worden gesteld ten aanzien van de beveiliging van meetgegevens.’

Circa een jaar geleden zijn onder regie van Stichting Warmtenetwerk warmtebedrijven, meetbedrijven, CertiQ (belast met de meting van warmte ten behoeve van de SDE+ subsidie) en leveranciers van warmtemeters bij elkaar gekomen om de wenselijkheid van de totstandkoming van een meetcode warmte te bespreken. Zij besloten om vanuit de markt te starten met het opstellen van een meetcode. Omdat het vooralsnog gaat om een initiatief vanuit de sector zelf, is er nog geen wettelijke verankering en spreken we daarom van een richtlijn warmtemeting. De richtlijn bevat de afspraken (techniek, communicatie, data verkeer, administratie) die nodig zijn om tot een goede warmtemeting te komen en hoe te handelen indien de juistheid van een meter wordt betwist.

In het jaar 2018 is door circa 20 medewerkers van circa 10 organisaties gewerkt aan de totstandkoming van de richtlijn. De stuurgroep van de richtlijn bestaat uit Philip van der Zwan (Nuon), Cor Alberts (Sentiunt), Robbert van der Wal (Eneco) en Wim Mans (Stichting Warmtenetwerk en Innoforte). De juristen van de (grote) warmtebedrijven hebben, voor zover mogelijk, getoetst op juistheid en consistentie. De warmtebedrijven willen aan de slag met de implementatie van de richtlijn. De richtlijn wordt beheerd door Stichting Warmtenetwerk en is voor iedereen te downloaden.

De Richtlijn Warmtemeting is aangeboden aan het ministerie van EZK, RVO, ACM en AT. AT staat voor Agentschap Telecom, zij zijn belast met het toezicht op grond van de metrologiewet. De bedoeling hiervan is tweeledig. Als eerste vernemen wij graag van deze partijen op- en aanmerkingen, maar daarnaast nodigen wij genoemde partijen uit om na te gaan of er inderdaad een wettelijke meetcode warmte dient te komen. Zo lang die er niet is zullen vele (maar waarschijnlijk niet alle) warmtebedrijven zich op basis van vrijwilligheid (zelfregulering) committeren aan de richtlijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.