Ads Top

Ge­de­pu­teer­de Sta­ten stel­len una­niem Pro­vin­ci­aal In­pas­sings­plan Wind­park Green­port Ven­lo vast

Dinsdag 21 augustus heeft het College van Gedeputeerde Staten van Limburg unaniem besloten het inpassingsplan Windpark Greenport Venlo ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten. Gelet op de urgentie en omvang van de energieopgave besloot het College tevens versneld het beleidskader inzake (wind)energie ter vaststelling aan Provinciale Staten aan te bieden. In dit separate Statenvoorstel worden de kaders en criteria voor de regionale en ruimtelijke inpassing van de Limburgse energietransitie-doelstellingen nader geëxpliciteerd.

Het plan voor het windmolenpark in de gemeente Venlo, met negen windmolens voor circa 30 MW, levert een belangrijke bijdrage in het behalen van de afgesproken minimale taakstelling windenergie 2020 die Limburg met het Rijk heeft gemaakt. “Het Klimaatakkoord van Parijs en de recente beslissing tot het stopzetten van de aardgaswinning in Groningen vragen om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie op korte termijn. De Provincie Limburg vindt het daarom belangrijk dat het Windpark Greenport Venlo wordt gerealiseerd, als onderdeel van een brede Limburgse duurzame energie-mix”, aldus gedeputeerde Hans Teunissen.

Limburg heeft de taakstelling vanuit het Rijk om per 2020 minimaal 95,5 MW windenergie te realiseren. De Kamerbrief van minister Wiebes van 10 juli 2018 onderstreept de urgentie van de taakstelling 2020 en geeft aan dat een eventueel restant van de Limburgse opgave zal worden verdubbeld ter realisatie in de periode 2021-2023. Teunissen: “Het windpark past niet binnen de diverse bestemmingsplannen binnen de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas en er is voor de realisatie een omgevingsvergunning nodig. De procedures hiervoor liepen spaak, waardoor de ontwikkeling van de windturbines tot stilstand leek te komen. Dat wil het provinciebestuur niet laten gebeuren. Limburg wil immers aan de afgesproken taakstelling die provincies met het Rijk hebben gemaakt kunnen voldoen.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.