Reserveer nu de nieuwe Sony eReader

woensdag 25 november 2015

Provincie start met digitaal aanvragen subsidies

De provincie Noord-Holland biedt vanaf vandaag de mogelijkheid om subsidies digitaal aan te vragen. De subsidieregeling Duurzaam renoveren en de PAS-regeling zijn de eerste waarvoor subsidieaanvragen digitaal ingediend kunnen worden.

De provincie heeft de ambitie de dienstverlening continue te verbeteren. Daarnaast heeft het kabinet gesteld dat in 2017 bedrijven en burgers digitaal zaken moeten kunnen doen met alle overheidsorganisaties. Digitale bereikbaarheid van de subsidieafhandeling draagt in belangrijke mate bij aan deze ambitie.

Voor de regeling Duurzaam Renoveren is het vanaf vandaag mogelijk om digitaal subsidie aan te vragen en voor de PAS-regeling wordt dit binnenkort mogelijk. Nadat er ervaring is opgedaan met deze regelingen wordt het digitaal aanvragen van subsidies geleidelijk ook voor andere regelingen mogelijk gemaakt. Voor een betrouwbare digitale aanvraag is het nodig dat particulieren DigiD gebruiken en organisaties eHerkenning.

In de loop van 2016 kunnen subsidieontvangers ook voortgangsrapportages en vaststellingsverzoeken over verleende subsidies digitaal indienen.

Kleine windturbines centraal tijdens seminar MINI-WIND op 26 november

Wie geïnteresseerd is in het zelf opwekken van duurzame energie via kleine windturbines kan op 26 november terecht op het seminar MINI-WIND 2015. Tijdens dit congres komen de technische, financiële en juridische kanten  aan bod. Het seminar vindt plaats op het Zernikecomplex in Groningen en wordt geopend door gedeputeerde Nienke Homan.

Tijdens het seminar komen verschillende sprekers uit binnen- en buitenland aan het woord. Naast lezingen zijn er ook stands met informatie en is er volop ruimte voor discussie. Een lunch en een borrel zijn inbegrepen. Het volledige programma staat op de website, waar ook een aanmeldformulier te vinden is.

Mini-windturbines zijn een prima alternatief voor zonnepanelen en kunnen vooral voor lokale initiatieven, midden- en kleinbedrijven en boeren een goede manier zijn om groene energie op te wekken. Het seminar wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Groningen en het Energy Transition Centre (EnTranCe).

Utrecht werkt per wijk aan klimaatneutrale stad

Utrecht werkt de komende jaren per wijk nauw samen met onder andere bewoners, energieleveranciers, vastgoedeigenaren, netbeheerders en kennisinstellingen aan een klimaatneutrale stad. De door het Utrechtse college vastgestelde Utrechtse Energieagenda’s geven een beeld van de inzet van de gemeente en de betrokken partijen en de acties en resultaten die nodig zijn om de energietransitie in Utrechtse wijken te versnellen.

Een klimaatneutraal Utrecht is alleen mogelijk als partijen in de stad samen optrekken. ‘Door een bundeling van onze krachten met die van onze 330.000 bewoners en 33.000 bedrijven kunnen we komende jaren doorbraken forceren naar een gezonde toekomst voor onze stad en het uitvoeren van het plan van de 165 deelnemers aan de stadsgesprekken’, aldus wethouder Lot van Hooijdonk (Milieu).

In de Utrechtse Energieagenda’s staan vier thema’s centraal:

1. Gebiedsgerichte aanpak: maatwerk per wijk
De gemeente werkt met wijkpartners aan een gebiedsgerichte aanpak, waarbij per wijk wordt bepaald wat de beste aanpak is.  Zo werkt de gemeente bij het verduurzamen van de energievoorziening nauw samen met Stedin en Eneco. Het uitwisselen van informatie en het opstellen van plannen op wijkniveau voor bijvoorbeeld vervanging van de gasleidingen zijn het resultaat.

2. Werken: stimuleren van en handhaven bij bedrijven
Het bedrijfsleven van de stad is verantwoordelijk voor 81% van het elektriciteitsverbruik en 60% van het gasverbruik in Utrecht. Hier is dus veel duurzaamheidswinst te behalen. Samenwerking met bedrijfsterreinen en branches zorgt er voor dat succesvolle initiatieven de steun krijgen die ze verdienen om collega-ondernemers te inspireren ook aan de slag te gaan. Daarnaast blijft handhaving op basis van de wet Milieubeheer een effectief instrument om energie te besparen.

3. Wonen: grootschalige renovatie door aan te sluiten bij natuurlijke investeringsmomenten
De gemeente en partners (woningbouwcorporaties, hypotheekverstrekkers, banken en makelaars) spelen in op natuurlijke beslismomenten van bewoners en bedrijven. Een verhuizing of uitbreiding van een woning of bedrijfspand is  bij uitstek een moment om te investeren in een huis of bedrijfspand.

4. Van onderop: bewonersinitiatieven als drijvende kracht
Initiatieven van bewoners zijn en blijven belangrijk om in de stad steeds meer energie op te wekken en slim te besparen. De gemeente blijft deze initiatieven ondersteunen en biedt een podium om netwerken samen te brengen en te helpen uitbouwen. 

De Utrechtse Energieagenda’s zijn de concrete uitwerking van het energieplan, dat 165 Utrechters bij de stadsgesprekken dit voorjaar opstelden.  Utrecht heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dat levert de stad geld, banen én een gezonde toekomst op. Utrechters wekken steeds meer zelf energie op en besparen slim. Zij zijn vandaag al druk bezig met de energie van morgen. Zo heeft bedrijventerrein Lage Weide recent een energiecoöperatie opgericht, waarmee ze hun energierekening flink omlaag hebben gebracht. Utrechtse supermarkten besparen inmiddels op hun energieverbruik ter grootte van 2.000 woningen en kopen Utrechtse sportverenigingen gezamenlijk 2.300 zonnepanelen in. Meer slimme initiatieven van bewoners, bedrijven, scholen en sportverenigingen staan op www.utrecht.nl/energie

dinsdag 24 november 2015

Ploumen: meer groene energie voor allerarmsten

Nederland gaat de komende jaren 50 miljoen mensen in arme landen voorzien van groene energie. Dat schrijft minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel) in de kabinetsreactie op een onafhankelijke evaluatie van haar klimaatbeleid, die gisteren naar de Tweede Kamer is verstuurd. 

De minister zet hiermee haar programma voor hernieuwbare energie voort. Dit programma is 10 jaar geleden opgezet om 10 miljoen mensen te bereiken, wat ruimschoots is gelukt. Volgens de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben in totaal 16,7 miljoen arme mensen de afgelopen jaren toegang gekregen tot duurzame energie, bijvoorbeeld door windparken of zonnepanelen. Maar ook door schone kooktoestellen, die veel minder vervuilend en ongezond zijn dan de houtvuren waarop in veel arme landen wordt gekookt.

Minister Ploumen: ‘Met dit programma zorgen we ervoor dat mensen in ontwikkelingslanden meer, sneller en schonere energie krijgen. Daarmee zorgen we voor minder uitstoot, maar vooral ook voor meer kansen voor de allerarmsten. Door schone kooktoestellen sterven veel minder mensen aan longaandoeningen. Door licht en elektriciteit kunnen mensen hun mobiele telefoon opladen en kunnen kinderen ’s avonds huiswerk maken.’ Ook krijgt de bedrijvigheid in ontwikkelingslanden een impuls. Zo zijn met hulp van Nederland in Ghana industriële zones met goedkope toegang tot schone elektriciteitsnetwerken opgezet. Hierdoor zijn 820 MKB-bedrijven verhuisd naar deze zones en zijn 270 nieuwe bedrijven gestart, die aan 660 mensen werk bieden.

Ploumen wil ook dat er meer privaat geld komt om klimaatprojecten in ontwikkelingslanden te financieren. Deze landen dragen slechts zeer beperkt bij aan het klimaatprobleem, maar zijn wel het meest kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte en overstromingen. Zo dreigen in de Sahelregio 145 miljoen mensen te worden getroffen door langer aanhoudende droogte en woestijnvorming. De gemiddelde temperaturen in deze regio zijn sinds 1970 1 graad gestegen, tweemaal sneller dan het wereldwijde gemiddelde.

Tijdens de klimaattop in Kopenhagen in 2009 hebben ontwikkelde landen afgesproken om in 2020 100 miljard dollar aan klimaatfinanciering te realiseren. Ploumen: ‘Dit bedrag is alleen haalbaar als ook de private sector bijdraagt. En dat hoeft echt niet uit liefdadigheid: er zijn talloze projecten die goed zijn voor het klimaat èn voor de portemonnee.’
De minister heeft besloten 50 miljoen euro bij te dragen aan het nieuwe, door de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO opgezette Climate Investor One-fonds, dat tijdens de klimaattop in Parijs gelanceerd wordt. Dit fonds is bedoeld om investeringen van private partijen uit te lokken voor investeringen in duurzame energie in ontwikkelingslanden. Het zal ondersteuning bieden aan projecten of ideeën die nog onvoldoende ontwikkeld zijn om op de private markt financiering te krijgen. De verwachting is dat met de Nederlandse bijdrage en bijdragen van onder andere het VK en Duitsland aan het fonds uiteindelijk 2 miljard aan euro aan private investeringen kan worden gemobiliseerd.

Daarnaast gaan Ploumen en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu samenwerken met Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars om meer investeringen in groene projecten in ontwikkelingslanden te genereren. In Parijs zullen zij samen met het Nederlands Investeringsagentschap van Economische Zaken een verklaring ondertekenen met de Nederlandse investeringsinstelling (pensioenfondsen, uitvoerders en verzekeraars). Doel is om te onderzoeken of Nederland een klimaatfonds kan inrichten waar zowel de overheid als private beleggers aan deelnemen. Het fonds zal Nederlandse bedrijven ondersteunen bij investeringen in duurzame waterprojecten, landbouw, infrastructuur of energie in ontwikkelingslanden en opkomende markten.

InnovAward 2015 voor zuinige koelvrachtwagen

Twan Heetkamp Trailers B.V. in Venlo krijgt InnovAward 2015 voor het project The new cool omdat het bedrijf er in geslaagd is een koelvrachtwagen te ontwikkelen waarvan de stille koelmotor geen diesel verbruikt maar volledig elektrisch werkt.

De energie van deze motor wordt geleverd door teruggewonnen remenergie en zonnepanelen op het dak van de vrachtwagen. The new cool bespaart hierdoor dagelijks 30 liter diesel en stoot geen CO2 uit. Om dit resultaat te bereiken is een speciale as ontwikkeld die de remenergie opvangt die ontstaat tijdens het remmen. Deze energie wordt opgevangen in een accu die de koelmotor voedt. The new cool is mede door zijn bijzonder stille elektromotor breder inzetbaar voor stadsdistributie tijdens de ruimere venstertijden.

De jury is van mening dat door de slimme wijze van toepassing van verschillende technieken een zeer duurzame bijdrage geleverd wordt aan een beter en schoner milieu in en door de transportsector.

Groen gas uit 100 procent rundermest

Ras en Zonen VOF uit Den Bommel levert als eerste agrarisch bedrijf in Nederland groen gas uit 100 procent rundermest aan het aardgasnet. Niet eerder wist een agrarisch bedrijf pure rundermest op commerciële basis om te zetten in biogas en dit rendabel op te werken naar groen gas van aardgaskwaliteit. Energieleverancier Essent neemt de gehele productie van ongeveer 200.000 m3 groen gas per jaar af. Zij voorziet dat op termijn door mestvergisting 1 miljard m3  groen gas per jaar in Nederland kan worden geproduceerd.

Door de afschaffing van het melkquotum kunnen agrariërs hun veestapel uitbreiden. Daar staat een mestverwerkingsverplichting tegenover. Dat houdt in dat er minder nitraat en fosfaat uit rundermest in de bodem en het grondwater terecht mag komen. Deze ontwikkeling doet een beroep op agrarische bedrijven om een oplossing te vinden voor hun mestvoorraden.

Essent is de eerste energieleverancier in Nederland die een kant-en-klare dienst voor groen gas invoeding aan agrariërs kan leveren, waardoor het eenvoudig is om mono-mestvergisters op boerderijniveau te exploiteren. Zo neemt Essent onder meer de administratieve taken en de marktrisico's uit handen. Ook neemt zij de volledige productie van het geproduceerde gas af en sluit zij naadloos aan op de gasprijzen zoals die in de SDE+ subsidie worden verrekend. Met dit pakket aan diensten kan Essent voorzien in de individuele behoeften van de vergisters en ontzorgt zij de producent zoveel mogelijk.

Onderzoek: warmtenetwerk in Zuid-Holland mogelijk

Een netwerk voor warmte in Zuid-Holland is mogelijk. Via dit netwerk kunnen aanbieders en afnemers warmte verhandelen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Warmte in alle openheid’, dat gedeputeerde Han Weber op 18 november 2015 ontving.

Onderzoeksbureau CE Delft onderzocht de markt met een aantal experts, in opdracht van het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland. De contouren van de weg naar een warmtenetwerk in Zuid-Holland worden steeds duidelijker. Het onderzoek naar de open warmtemarkt brengt de realisatie hiervan weer een stap verder. Het geeft aan hoe een open warmtenet gerealiseerd kan worden en voor welke randvoorwaarden er dan gezorgd moet worden.

Een netwerk met open toegang is belangrijk om steeds meer schone warmte uit de bodem te kunnen verhandelen. Ook is de flexibiliteit van een open net noodzakelijk voor de concurrentiepositie van de greenport. De greenport is voorlopig de grootste afnemer van warmte en in de toekomst waarschijnlijk ook de belangrijkste toeleverancier van aardwarmte. Gebruik van rest- en aardwarmte vormt een belangrijke stap in de overgang naar schone energie in Zuid-Holland.

Het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland doet vervolgonderzoek voor het realiseren van een warmtenetwerk.

maandag 23 november 2015

Extra impuls gewenst voor energiebesparing bij VvE’s

Een extra impuls voor het verduurzamen van appartementencomplexen is gewenst en kan goed bijdragen aan het behalen van de energiebesparingsdoelstellingen voor de koopsector in het Energieakkoord. Dit staat in het rapport 'Wegnemen van belemmeringen bij het verduurzamen van VvE's' dat vandaag is aangeboden aan minister Blok voor Wonen & Rijksdienst door Kees Oomen, directeur van VvE Belang en tevens voorzitter van de werkgroep die het rapport heeft opgesteld. In het rapport worden concrete maatregelen geopperd om de verduurzaming van appartementencomplexen goed van de grond te krijgen.

In het Energieakkoord is de doelstelling voor energiebesparing voor de koopsector in Nederland voor 2020 bepaald op 3 PJ. In aanvulling daarop hebben de partijen uitgesproken dat bij een optimale uitvoering nog een additionele 5 tot 10 PJ mogelijk moet zijn in de koopsector. Uit het aangeboden rapport blijkt, dat VvE's structureel een energiebesparing van 11 PJ kunnen leveren, net zoveel energie als jaarlijks elektriciteitsgebruik van bijna 1 miljoen huishoudens. Dit besparingspotentieel is zeer substantieel binnen de koopsector. Deze besparing moet gerealiseerd worden door de energieprestaties van de 1,1 miljoen appartementen in Nederland te verbeteren door bijvoorbeeld HR-beglazing, muurisolatie en het installeren van zonnepanelen.

Volgens Kees Oomen maakt het rapport duidelijk dat appartementseigenaren vooral behoefte hebben aan ondersteuning, informatie en begeleiding. "VvE's zijn echt een geval apart en hebben een eigen aanpak nodig. Dat is ook de oproep van de opstellers van dit rapport: investeer in voorlichting en objectieve informatie over maatregelen die zij kunnen nemen om energie te besparen en begeleid hen om deze besparingen door te voeren. Dit is relatief goedkoop en bovenal effectief."

Uit het rapport blijkt dat het gezamenlijk investeren een bottleneck is om de energiebesparing bij appartementen goed van de grond te krijgen. Sommigen leden van een VvE vinden het te veel werk, anderen vinden het niet nodig omdat zij slechts een paar jaar in hun appartement (willen) wonen, en weer anderen weten simpelweg niet dat het mogelijk is. Ook zijn er verschillende regels die de verduurzaming belemmeren. Zo blijkt uit het onderzoek dat de postcoderoos die gebruikt wordt bij het lokaal opwekken van duurzame energie complex is. Daarnaast zit de besluitvorming binnen de VvE de ambities dwars: een besluit over verduurzaming moet genomen worden met een gekwalificeerde meerderheid en kan door een minderheid bij de rechter worden aangevochten. In dit complexe proces is objectieve informatie en begeleiding onontbeerlijk. Alleen een zorgvuldig voorbereid en objectief traject, dat goed begeleid wordt door betrokken (onafhankelijke) deskundigen, neemt de belemmeringen weg en trekt eigenaren over de streep.

In het rapport wordt een groot aantal suggesties voor verbetering gegeven. Oomen: "Een aantal belangrijke verbeteringen wordt hopelijk binnen afzienbare tijd gerealiseerd doordat de minister met verbeteringen in de wet komt, onder andere het verduidelijken dat VvE's leningen voor verduurzaming en onderhoud mogen aangaan. Daarnaast kunnen VvE's sinds de zomer ook tegen aantrekkelijke tarieven leningen verkrijgen bij het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). Maar daarmee zijn we er nog niet. VvE's moeten makkelijker kunnen beslissen over verduurzaming, maar misschien nog wel belangrijker: VvE's moeten uitgebreider worden voorgelicht en actieve begeleiding krijgen in het proces naar verduurzaming, waarbij zo nodig gebruik kan worden gemaakt van de laagrentende leningen van het NEF ."

Nuon buffer Diemen garandeert stadwarmte

Nuon heeft grootschalige opslag voor stadswarmte in Diemen geopend. De drukhoudende warmtebuffer in Diemen is een van de grootste ter wereld en zorgt ervoor dat we onze centrales veel efficiënter kunnen inzetten. Vanaf nu hoeven de centrales van Nuon in Diemen niet meer continu te draaien om warmte te kunnen leveren.

Op een feestelijke bijeenkomst gaven wethouders Lex Scholten van Diemen en Tjeerd Herrema van Almere, samen met Nuon Warmte-directeur Alexander van Ofwegen en Nuon projectmanager Willeke Kloosterman, het symbolische startsein voor de ingebruikname van deze warmtebuffer.

Een bijzonder moment: de warmtebuffer van 50 meter hoog, 26 meter breed en met een inhoud van 22.000 m3 is gereed en in gebruik genomen. In de buffer wordt heet water tot 125 graden Celsius onder druk opgeslagen, om te gebruiken voor stadsverwarming. Deze stadswarmte is afkomstig van de Nuon warmtekrachtcentrales in Diemen en wordt gebruikt voor het verwarmen van huishoudens in Diemen, Almere, IJburg en Amsterdam Zuidoost.

"Door heet water op te slaan in de warmtebuffer, zijn we beter in staat om het aanbod van restwarmte en de vraag van onze warmteklanten op elkaar af te stemmen", vertelt Alexander van Ofwegen. De directeur van Nuon Warmte is erg blij met de nieuwe aanwinst. "Hierdoor kunnen centrales flexibel worden ingezet in combinatie met het wisselende aanbod van wind- en zonne-energie. Dat leidt tot een CO2-reductie en maakt de inzet van de centrales kostenefficiënter. Bovendien dragen wij met onze stadsverwarming bij aan de verduurzaming van de gemeenten waarin we actief zijn."

Crowdfunding voor zonnestroom

Met een oppervlakte van bijna 800 m2 wekken de zonnepanelen 15% van de jaarlijkse stroombehoefte van het IJburg College op.

Gedeputeerde Ralph de Vries onthulde tijdens het zonne-oogstfeest op donderdag 19 november een digitaal bord waarop je kunt aflezen hoeveel energie er dagelijks wordt opgeleverd.
Gedeputeerde Ralph de Vries: “ Initiatieven als dit zijn hard nodig! Zonne-energie levert steeds vaker een belangrijke bijdrage aan het opwekken van duurzame energie. De financiering is vaak een obstakel, maar dit voorbeeld laat zien dat er veel bereikt kan worden als iedereen een beetje bijdraagt.”

De aanleg van zonnestroomsystemen op maatschappelijk vastgoed, zoals scholen en gemeentehuizen blijft achter. De provincie Noord-Holland heeft een subsidieregeling voor het plaatsen van zonnestroominstallaties op maatschappelijke gebouwen. Het is tot 1 januari 2018 mogelijk subsidie aan te vragen. Op dit moment is er nog een subsidiebedrag van ruim 1,6 miljoen euro beschikbaar.

De provincie Noord-Holland heeft voor de zonnestroominstallatie op het IJburg College 25.000 euro subsidie verleend. Via crowdfunding is de resterende financiering geregeld.

Meedenken over platform 040duurzaam op 9 december

Het programma Duurzaamheid van de gemeente Eindhoven bouwt samen met lokale partners aan een nieuw online platform voor Eindhoven: 040duurzaam. Het platform wordt begin 2016 gelanceerd.

Het wordt een platform voor alle duurzame burgerinitiatieven en projecten in Eindhoven en omgeving. Met informatie over grote projecten maar ook juist kleine initiatieven. En met meer informatie over duurzaamheid in Eindhoven, het laatste duurzame nieuws, acties en handige tips.

Eindhovenaren krijgen op woensdagavond 9 december de kans mee te denken over de invulling van het platform. Wat zijn bijvoorbeeld duurzame onderwerpen die spelen in de stad? Wat voor informatie moet het platform bieden? Dit soort vragen komt aan bod tijdens de inwonersdialoog.

Subsidieregeling zonnepanelen particuliere woningeigenaren

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de subsidieregeling zonnepanelen particuliere woningeigenaren vastgesteld. Via deze regeling kan aan particuliere woningeigenaren in geheel Almere onder nader bepaalde voorwaarden subsidie worden verleend voor het aanleggen van zonnepanelen op hun woning.

De subsidie is bestemd voor nieuwe installaties of uitbreidingen van bestaande installaties. De subsidie bedraagt tussen de 250 en 500 euro, afhankelijk van de capaciteit van de installatie. De subsidieregeling is een maatregel uit het Programma Energie Werkt!

De naam van de regeling is voluit: Nadere regels subsidie zonnepanelen particuliere woningeigenaren gemeente Almere 2015-2016.

Hoogleraren roepen kabinet op om kolencentrales te sluiten

64 hoogleraren hebben de Tweede Kamer opgeroepen alle elf werkende kolencentrales in Nederland te sluiten. Daarmee kan Nederland duidelijk signaal afgeven in aanloop naar de klimaattop in Parijs.

Het gaat om hoogleraren uit onder meer Leiden, Delft, Groningen en Wageningen. In hun brief schrijven ze dat er in Nederland genoeg energievoorziening is om de centrales te sluiten.

De wetenschappers schrijven dat het einde van het kolentijdperk onvermijdelijk is. Mede door toedoen van de versnelde opmars van duurzame energie is de wereldwijde kolenindustrie in grote problemen geraakt en economisch niet langer houdbaar.