Reserveer nu de nieuwe Sony eReader

donderdag 27 oktober 2016

OM eist gevangenisstraffen tot drie jaar tegen de voormalig bestuurders van Rendo en van Electrabel

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Assen gevangenisstraffen tot drie jaar geëist tegen de voormalig bestuurders van Rendo en van Electrabel voor ambtelijke omkoping met valse facturen. Dat gebeurde bij de verkoop van een onderdeel van Rendo aan Electrabel: “De twee bestuurders hebben hun macht misbruikt om er zelf beter van te worden” zei de officier op zitting: “Het effect van corruptie is dat mensen het vertrouwen in instellingen die onze samenleving bij elkaar houden zoals de politiek, de gemeenten, de gezondheidszorg of bijvoorbeeld de nutsvoorzieningen kwijt raken. Dat is ernstig. Mede daarom zijn gevangenisstraffen van een lange duur passend.”
 
Een onderdeel van Rendo werd in 2007 verkocht aan Electrabel. Uit het onderzoek door de FIOD blijkt dat de bestuurder van Rendo in totaal 1.000.000 euro aan steekpenningen van de bestuurder van Electrabel ontving. In ruil voor de steekpenningen zou de verkoop van Rendo aan Electrabel zijn gegund. De bestuurder van Rendo deed de Raad van commissarissen van Rendo voorkomen of het bod van Electrabel hoger was dan een ander bod dat zou zijn gedaan. Terwijl uit onderzoek blijkt dat dit niet zo was.

Om de 1.000.000 euro aan steekpenningen in de administratie van Electrabel te kunnen verwerken zou Electrabel zeven valse facturen van het bedrijf Van de bestuurder van Rendo hebben ontvangen. Toen de Belastingdienst na een boekencontrole bij Electrabel en vroeg om de onderbouwing van die facturen, zou de bestuurder van Rendo een tennisvriend hebben gevraagd om valse documenten te ondertekenen die deden voorkomen of er een computerprogramma aan Electrabel zou zijn geleverd. Onderzoek door de FIOD wijst uit dat het computerprogramma nooit heeft bestaan. De tennisvriend had in ruil voor de ondertekening een fictieve arbeidsovereenkomst en loon ter hoogte van 60.000 euro ontvangen van het bedrijf van de bestuurder van Rendo.

De bestuurdersvan Rendo en Electrabel hadden goedbetaalde functies, zei de officier op zitting: “Beiden hadden een voorbeeldfunctie als bestuurder bij een energiebedrijf. Beiden hebben de aan hen toevertrouwde macht misbruikt voor hun eigen gewin. En dat is ernstig.” Een effect van corruptie kan zijn dat mensen het vertrouwen in de overheid en instellingen kwijt raken: “Dit wegvallen van vertrouwen van burgers zorgt er voor dat de sociale structuur en het vertrouwen van burgers in de maatschappij wordt ondermijnd”. De officier van justitie vervolgde: “Eerlijke economische processen komen in gevaar wanneer toebedeling van opdrachten of de gunning van een koop wordt bepaald onder invloed van corruptie. De kosten van corruptie werken op die manier door en verhogen uiteindelijk ook de kosten van de diensten of producten die wij als consumenten en als Staat moeten betalen. De kosten van corruptie worden uiteindelijk dus doorberekend aan ons allemaal”. Niet alleen hebben de klanten van Electrabel bijgedragen aan het opbrengen van het smeergeld, de Nederlandse belastingbetaler heeft hier via de belastingaftrek die Electrabel had, ook aan bijgedragen. En dan hebben we het nog niet aan de inkomsten die de overheid heeft misgelopen door het verkopen van Rendo voor niet het hoogste bod.

Om duidelijk te maken dat corruptie niet geaccepteerd wordt, eist de officier van justitie een gevangenisstraf van drie jaar tegen de bestuurder van Rendo. Aanvullend eiste hij een boete van 100.000 euro. Tegen de bestuurder van Electrabel eiste de officier twee jaar gevangenisstraf: “Hij werd door de fraude aangezet door de bestuurder van Rendo. Maar ook deze verdachte heeft anderen meegesleurd en door medewerkers onder druk te zetten heeft hij betaling van de  valse facturen erdoor gedrukt. Hij heeft hiermee de administratie van een groot internationaal bedrijf gecorrumpeerd”. De officier eiste tegen het bedrijf Van de bestuurder van Rendo een boete van 500.000 euro en verbeurdverklaring van de door het bedrijf ontvangen steekpenningen. Het gaat om 1.190.000 euro.
ook Noord-Holland tekent akkoord om CO2-uitstoot terug te dringen door hergebruik

Op de Nationale Klimaattop die in Rotterdam werd gehouden, heeft een groep van ruim 25 bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderzoeksinstellingen een overeenkomst getekend om gezamenlijk projecten te onderzoeken die het mogelijk maken om de CO2-uitstoot in Nederland sterk te verminderen.

De bedoeling is CO2 bij bedrijven af te vangen en vervolgens te hergebruiken. Dat hergebruik kan in industriële processen, als grondstof in de industrie, als meststof in de tuinbouw of bijvoorbeeld de algenteelt. De ondertekenaars streven ernaar om binnen 15 jaar ten minste 8 miljoen ton CO2 per jaar te hergebruiken. Dit is circa 5% van de totale huidige uitstoot van broeikasgassen in Nederland.

Het belang van deze overeenkomst voor het milieu en voor de economie werd onderstreept door het feit dat van alle onderzochte projecten die gelanceerd werden tijdens de klimaattop, het CO2 Smart Grid de grootste impact heeft op de CO2-emissiereductie. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu ondertekende het project in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte.
Aanleggen smart grid

De partijen gaan voortvarend te werk. Er wordt een haalbaarheidsstudie gedaan op basis waarvan overheden en bedrijven kunnen besluiten om volgende stappen te zetten. De bedoeling is om al voor 2020 beslissingen te hebben genomen over de aanleg van een zogenoemd smart grid (de infrastructuur) om het hergebruik van zulke hoeveelheden CO2 mogelijk te maken. Die infrastructuur bestaat uit een leidingnetwerk, buffers en aansluitingen bij de CO2 producerende en gebruikende bedrijven. De verwachting is dat daarmee niet alleen de uitstoot van CO2 verminderd zal worden, maar dat op termijn ook nieuwe bedrijven naar Nederland kunnen komen die zich bezighouden met CO2 als grondstof.

Nog voor de aanleg van het smart grid kan al worden geïnvesteerd in de uitbreiding van de CO2-levering aan de tuinbouw. Op dit moment nemen zo’n 500 tuinders in Zuid-Holland CO2 af van de raffinaderij van Shell en van Alco, een bio-ethanol producent. Die CO2 wordt via een pijpleiding van de beide fabrieken naar de glastuinbouw vervoerd en daar gebruikt om het aardgasverbruik in de glastuinbouw terug te dringen. Door minder aardgas te verstoken verminderen de tuinders hun CO2-uitstoot. Bedrijven waar ook CO2 kan worden afgevangen zijn de afvalenergiebedrijven van Amsterdam (AEB) en Rotterdam (AVR) maar ook energiecentrales en andere energie-intensieve industrieën zoals staalproducenten, raffinaderijen, de chemische sector en cementbedrijven.

Banken maken vaart met uitvoering Klimaatstatement

In de aanloop naar de Klimaattop in Parijs een jaar geleden brachten de Nederlandse banken een Klimaatstatement uit. In dit jaar zijn belangrijke stappen gezet in het inzichtelijk maken en verbeteren van de klimaatimpact van banken.

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en medeondertekenaar van het statement: “De samenleving verwacht van bedrijven, ook in de financiële sector, dat zij bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem. Het Klimaatstatement Banken was daarop ons antwoord. Vandaag, op de dag van de Nationale Klimaattop, willen we laten zien dat we de daad bij het woord voegen. Banken hebben het afgelopen jaar een hele reeks aan nieuwe initiatieven genomen om onze bijdrage concreet te maken.”

Zo maken steeds meer banken transparant welke sectoren zij financieren. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een protocol opgesteld dat hierbij zal worden gebruikt. Ook onderzoeken banken samen met andere financiële instellingen welke methode de beste is om de CO2-uitstoot die samenhangt met financieringen en investeringen inzichtelijk te maken. Dat gebeurt binnen het Platform Carbon Accounting and Finance (PCAF) van banken en andere financiele instellingen. Sommige banken zijn al begonnen de klimaatimpact van hun kernactiviteiten te berekenen.

Banken ontwikkelen in hoog tempo nieuwe manieren om de directe en indirecte belasting van het klimaat te verminderen. Om energiebesparing te stimuleren, zijn het afgelopen jaar talrijke nieuwe initiatieven gelanceerd: van rentekortingen voor de duurzaamste MKB-bedrijven en gunstige financiering voor gemeenten en voor sportverenigingen die overstappen op LED-verlichting, tot meer leenruimte voor energiebesparing en handige apps die vastgoedbeleggers laten zien welke besparingsmaatregelen de moeite waard zijn en gefinancierd kunnen worden.

Om de opwekking van duurzame energie te bevorderen is er zowel een nieuw publiek-privaat investeringsfonds gestart voor hernieuwbare energieprojecten in ontwikkelingslanden als een achtergesteld leningenfonds voor Nederlandse projecten. Ook is een brochure uitgebracht met tips en tricks voor ontwikkelaars van kleine zon- en windprojecten in Nederland. Daarnaast hebben Nederlandse banken sinds het Klimaatstatement voor ruim 3,5 miljard euro aan nieuwe groene obligaties uitgegeven. Deze ‘green bonds’ maken de komende jaren projecten mogelijk op het gebied van waterbeheer, energie-efficiency, (ver)duurzaam(ing) vastgoed en (infrastructuur voor) duurzame energie.

Het Klimaatstatement Banken werd gepubliceerd voorafgaand aan de internationale klimaatconferentie in Parijs. Het daar gesloten ambitieuze klimaatakkoord is inmiddels door voldoende landen geratificeerd. Maar er is nog veel te doen, vindt Buijink: ‘Het akkoord van Parijs is een geweldig resultaat. Maar voor een echte doorbraak moet de prijs voor CO2-uitstoot omhoog, zoals DNB eerder dit jaar ook opmerkte in hun rapport ‘Tijd voor Transitie’. In de tussentijd gaan banken door op de ingeslagen weg, samen met hun klanten.”

Biogas voor FrieslandCampina in Borculo

FrieslandCampina gaat in zijn productielocatie in Borculo, naast duurzame pyrolyse olie, nu ook biogas gebruiken voor het opwekken van stoom. Daarvoor heeft de zuivelonderneming een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Groot Zevert Vergisting (GZV) uit het Gelderse Beltrum.

Stedin Infradiensten legt hiervoor een zes kilometer lange biogasleiding aan tussen GVZ en FrieslandCampina. Via de leiding gaat FrieslandCampina jaarlijks circa acht miljoen m3 biogas van GZV afnemen. Hiermee wordt een CO2-reductie gerealiseerd van circa 8.000 ton. Dat staat gelijk aan de CO2-uitstoot van circa 3.500 huishoudens. Het is de verwachting dat begin volgend jaar de levering van biogas kan starten.

Stedin Infradiensten is inmiddels gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van een gasleiding van GZV naar de productielocatie van FrieslandCampina in Borculo. De werkzaamheden nemen ongeveer drie maanden in beslag.

GZV heeft sinds 2004 een biovergister in gebruik waarmee groene stroom uit regionale mest wordt geproduceerd. Door de leveringsovereenkomst met FrieslandCampina is het voor GZV nu mogelijk om haar vergistingscapaciteit uit te breiden en efficiënter te benutten. In de biovergister worden mest en reststoffen uit de voedselverwerkende industrie omgezet naar biogas. De mest is onder meer afkomstig van leden-melkveehouders van FrieslandCampina uit de regio. De bij GZV verwerkte mest draagt eraan bij dat melkveehouders aan hun fosfaatverplichtingen/verwerkingsplicht kunnen voldoen.

De productie van biogas door biovergisting is naast wind en zonne-energie een manier om duurzame, groene energie te produceren. De productie van duurzame energie levert een bijdrage aan de reductie van broeikasgassen. FrieslandCampina en Groot Zevert Vergisting dragen met deze stap bij aan het verduurzamen van de keten. 

Van 17 naar 23 procent broeikasgasreductie en toch geen goed nieuws voor het klimaat

Het percentage broeikasgasreductie in 2020 is in de Nationale Energieverkenning 2016 behoorlijk omhoog bijgesteld, van 17% naar 23%. En dat terwijl er in het beleid niet enorm veel veranderd lijkt. Hoe kan dat? En misschien wel belangrijker: wat betekent dit eigenlijk voor het klimaat? Michiel Hekkenberg, projectleider NEV 2016, geeft uitleg.

De bijstelling kent twee kanten: de emissie is in 1990 hoger geweest dan eerder werd gedacht en de projectie voor 2020 is nu juist lager. Samen geeft dat een scherpere reductie. Maar hoe zit dit nu precies?
Meer broeikasgasemissie in 1990 dan gedacht

De statistiek voor broeikasgasemissies in 1990 is dit jaar omhoog bijgesteld met 2,7 Mt. Deze bijstelling hangt samen met de herziening van de energiestatistiek die vorig jaar is uitgevoerd. Dit jaar zijn de cijfers teruggelegd naar 1990 en verwerkt in de emissieregistratie. Het CBS heeft nu de beschikking over betere bronnen met meer detailinformatie over het energieverbruik, die ook maken dat de cijfers over het verleden beter geïnterpreteerd kunnen worden. Het energiegebruik van onder andere huishoudens en transport in 1990 is hierdoor omhoog bijgesteld, dus ook de emissies.

Vorig jaar was de emissie in het basisjaar 1990 ook al omhoog bijgesteld, en zelfs nog sterker, met 7,7 Mt CO2-equivalent. Dit kwam onder andere door de toepassing van de nieuwe IPCC richtlijn voor de opwarmingspotentiëlen (GWP) van overige broeikasgassen. Nieuwe inzichten in de relatieve sterkte van broeikasgassen ten opzichte van CO2 hebben geleid tot een opwaartse bijstelling van het effect van methaan met ongeveer 20%. In 1990 was de methaanuitstoot in Nederland aanzienlijk, waardoor dat flink doortikt in de cijfers.

woensdag 26 oktober 2016

Aandacht voor Texelse project ‘Slim Verlicht’

Op woensdag 26 oktober spreekt Eric Hercules, wethouder van de gemeente Texel, tijdens de Nationale klimaattop in Rotterdam over het Texelse project Slim Verlicht. Texel is de eerste gemeente in Nederland die volledig energieneutraal wordt verlicht. Tauw en Montad hebben de gemeente ondersteund bij dit project.

De Klimaattop brengt vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, wetenschap en start-ups bijeen om bestaande acties te versnellen en verbreden. Én om nieuwe, veelbelovende initiatieven te lanceren. Minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma openen gezamenlijk de top. De klimaattop staat in het teken van concrete acties: hoe is het klimaatakkoord van Parijs te vertalen naar concrete acties in Nederland?
Landelijk is afgesproken dat gemeenten in 2020 20% energie besparen (ten opzichte van 2013) op de openbare verlichting. Hercules is gevraagd om andere gemeenten te inspireren met het Texelse project Slim Verlicht. De gemeente Texel is de eerste gemeente in Nederland waar de openbare verlichting 100% energieneutraal is.

De gemeente Texel wil in 2020 volledig energieneutraal zijn. Het project Slim Verlicht levert een belangrijke bijdrage aan deze ambitie. Door toepassing van nieuwe verlichting (2/3 besparing) en door duurzame energieopwekking middels zonnepanelen (1/3 besparing) bespaart de gemeente 100% van haar oude energieverbruik. Doordat de zonnepanelen drijven binnen de bassins van de lokale rioolwaterzuiveringsinstallatie, is er geen sprake van afbreuk van ruimtelijke kwaliteit.
Er is dus gekozen voor meer duisternis en minder energieverbruik. Texel wordt donker waar het kan, en bewust verlicht waar het nodig is: 'Licht op maat'.

'Water potentiële derde grote energiebron'

Energiekansen in het waterbeheer optimaal benutten. Dat is het doel van de Energiecoalitie die Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen zijn aangegaan op de Nationale Klimaattop op 26 oktober. Onderzoek laat zien dat het watersysteem een enorme potentiële energiebron is naast wind en zon.

Met de Energiecoalitie willen Rijkswaterstaat en de waterschappen de realisatie van hun klimaat- en energie ambities versnellen. Daarnaast willen zij de potentie van het waterbeheer binnen de duurzame energietransitie in Nederland meer zichtbaar maken.

Een voorbeeld is de energiepotentie van warmte- en koude onttrekking uit oppervlaktewater. Die potentie is enorm, zo blijkt uit onderzoek van de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat dat op de Klimaattop is gepresenteerd. Er is gekeken naar de warmte en koude die watergangen, (diepe) plassen en poldergemalen kunnen leveren. Grofweg kan vanuit het watersysteem in 54% van de nationale koudevraag (bijvoorbeeld koeling van gebouwen) worden voorzien, namelijk 3,8 van 7 Petajoule. En in 12% van de warmtevraag (bijvoorbeeld verwarming van gebouwen), namelijk 42 van 350 Petajoule. Dat is een aanzienlijk deel van de totale hoeveelheid die nodig is om woningen en gebouwen in Nederland te verwarmen of te koelen. En veel meer dan de waterbeheerders zelf nodig hebben voor hun doelstelling voor energieneutraliteit voor wat betreft het warmteverbruik.

De potentie is met behulp van adviesbureau IF Technology op een digitale kaart van Nederland zichtbaar gemaakt. Het merendeel van de energiepotentie komt uit regionale wateren die waterschappen beheren. Om deze potentie daadwerkelijk te benutten zou deze nieuwe energiebron moeten worden gekoppeld aan de provinciale en gemeentelijke warmteplannen.

Energie winnen uit oppervlaktewater kan naast warmte en koude onttrekkingen ook door het gebruik van waterkracht en zoet-zout verschillen (zoals de 'blue energy' centrale op de Afsluitdijk). Daarnaast wordt gedacht aan het ter beschikking stellen van terreinen en oppervlaktewater aan derden voor duurzame energieopwekking, zoals drijvende zonnepanelen. Dit moet dan wel op een verantwoorde wijze in het waterbeheer worden ingepast. De Energiecoalitie zal innovatieve (pilot)projecten stimuleren. En met andere overheden, bedrijven en stakeholders verkennen hoe de energiepotentie van water volwaardig naast wind en zon gepositioneerd kan worden als derde grote energiebron in Nederland.

Energiebesparing zware industrie: meer winst, banen en innovatie

D66-Kamerlid Van Veldhoven wil de Nederlandse economie sterker maken en banen creëren door energiebesparing. De D66’er stelt voor om net als in de omringende landen de zware industrie te laten investeren in maatregelen die energie besparen en zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen.

Van Veldhoven: “Energiebesparing levert geld op. Daarmee verbetert de concurrentiekracht van de Nederlandse economie en deze bedrijven. Bovendien zorgt het voor tot wel 6800 extra banen bij de installatie- en bouwbedrijven die de nieuwe energiebesparende technieken plaatsen. De besparing kan gelijk staan aan het totale energiegebruik van zo’n 60.000 huishoudens.” Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft berekend dat het voorstel van D66 tot 6.800 banen oplevert bij de bouw- en installatie sector, en bij de toeleverende bedrijfstakken.

Ed Nijpels is voorzitter van de borgingscommissie van het Energieakkoord. Deze commissie monitort de voortgang en stelt eventueel de maatregelen bij zodat de overeengekomen doelen in het akkoord worden gehaald. “We hebben een stevige ambitie op energiebesparing in de industrie”, aldus Nijpels. “Dit voorstel kan bijdragen aan het halen ervan op een manier die de industrie ook nog eens structureel sterker maakt.”

Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven in de chemische industrie, raffinaderijen en de zware staalindustrie. Het energiegebruik van deze grootverbruikers staat gelijk aan zo’n 25% van alle energie die Nederland gebruikt. Relatief kleine investeringen hebben grote dalingen in het energiegebruik tot gevolg. Van Veldhoven: “De supermarkt op de hoek neemt al maatregelen om minder elektriciteit te gebruiken. Dat scheelt deze bedrijven geld. Alleen al in Den Bosch heeft men met één medewerker die hielp bij het besparen van energie evenveel bespaard als vijf windmolens in een heel jaar kunnen opwekken. De bedrijven die hierbij betrokken waren, zijn enthousiast over deze aanpak. De investeringen verdienen zichzelf terug. Laten we dit ook doen bij de grootste energieverbruikers.”

In Nederland zijn 110 bedrijven met een groot energiegebruik. Deze bedrijven stoten zoveel CO2 uit dat ze onder het Europese handelssysteem voor emissierechten (ETS) vallen. Deze bedrijven krijgen voor hun kerntaak een deel van deze rechten om CO2 uit te stoten, de rest van deze rechten kopen zij. De energie-intensieve bedrijven gaan wat D66 betreft ook energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen, voor zover het gaat om energiegebruik dat geen directe invloed heeft op de eigen broeikasgasemissies die onder het ETS vallen. Dan gaat het afhankelijk van het bedrijf bijvoorbeeld over het energiegebruik op kantoren, efficiëntere koeling, energiezuinigere pompen of ventilatoren. In Nederland zijn de bedrijven die het meeste energie gebruiken nu nog uitgezonderd op de regel om elke vier jaar een doorlichting op het energieverbruik te krijgen. Nederland wijkt hiermee af van andere Europese landen. In onder andere Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Italië en het Verenigd Koninkrijk bestaat deze uitzondering niet.

Online platform voor Zuid-Hollandse energietransitie

Met de lancering van online platform www.energieagendazuidholland.nl start de provincie Zuid-Holland met de uitvoering van de Energieagenda Watt Anders. Deze Zuid-Hollandse strategie om de transitie naar schone, toekomstbestendige energie te versnellen en daarmee te bouwen aan de economie van de toekomst is op 12 oktober definitief vastgesteld door Provinciale Staten. Aan die ambitie werkt de provincie niet alleen. De vaststelling is het startsein om met alle partners aan de slag te gaan.

Via een online  platform worden alle Zuid-Hollandse partijen uitgenodigd om hun uitdagingen, ambities en bijdragen aan de energietransitie te delen. Op www.energieagendazuidholland.nl zal een overzicht te vinden zijn van zowel de geformuleerde ambities en strategieën in de Energieagenda als de actuele activiteiten die de provincie en partners ondernemen om de Energieagenda uit te voeren.

De komende periode zullen bijvoorbeeld de fondsen voor innovatie, warmtenetwerken en lokale initiatieven beschikbaar worden gesteld. Gedeputeerde Han Weber: "De ambities zijn duidelijk, het is nu een kwestie van meters maken. Op veel verschillende terreinen vindt de uitvoering tussen provincie en partners al plaats, dit wordt met urgentie voortgezet."

Mark Rutte en Sharon Dijksma openen Nationale Klimaattop 2016

Op initiatief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu vindt op woensdag 26 oktober de Nationale Klimaattop 2016 plaats in de voormalige Van Nellefabriek in Rotterdam. Minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma openen de top gezamenlijk.

Tijdens de top zullen nieuwe initiatieven, maatregelen en acties die bijdragen aan CO2-reductie bij elkaar gebracht worden. Aanleiding is het historische klimaatakkoord van Parijs, dat nog geen jaar geleden, op 12 december 2015, werd gesloten. De afspraken die op de klimaattop gemaakt worden, zullen een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelen van Parijs en zorgen voor een verdere versnelling van het transitieproces naar een duurzamere economie.

Beide bewindspersonen gaan in gesprek met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisatie en overheden. Aan tafel zullen onder meer plaatsnemen: Marjan van Loon (CEO Shell), Joris Thijssen (Directeur Greenpeace Nederland), Ahmed Aboutaleb (burgemeester Rotterdam), Pieter Elbers (CEO KLM), Allard Castelein (CEO Havenbedrijf Rotterdam) en Corien Wortmann (bestuursvoorzitter pensioenfonds ABP).

Daarna zal in een vijftigtal breakoutsessies afspraken worden gemaakt, initiatieven worden gelanceerd en kennis worden gedeeld. Alles met het oog op het zoveel mogelijk reduceren van de CO2-uitstoot in Nederland. Gedurende de dag worden overeenkomsten ondertekend en bekrachtigd. Aan het eind van de dag zal bekend worden gemaakt wat de Nationale Klimaattop potentieel aan CO2-reductie oplevert.
Deelnemers aan de klimaattop kunnen tevens de Nederlandse première van de documentaire ‘Before the Flood’ van Leonardo DiCaprio bekijken. In deze film wordt de klimaatverandering aan de orde gesteld, en wat wij kunnen doen om het tij te keren.

dinsdag 25 oktober 2016

'Stel minister voor energie aan'

Het Nederlandse bedrijfsleven omarmt de klimaatdoelen van Parijs voor 2050 en doet een gezamenlijke oproep aan de overheid om hoge prioriteit te geven aan de versnelling van de energietransitie. Negenendertig spelers, waaronder initiatiefnemers Siemens, Van Oord, Eneco, Shell, en het Havenbedrijf Rotterdam, hebben zich verenigd in de Transitiecoalitie en willen dat de komende regering een klimaatwet opstelt die 'Parijs' realiseert.

De Transitiecoalitie wil onderdeel zijn van de oplossing en kiest naar eigen zeggen ondubbelzinnig voor het versnellen van de energietransitie. Versnellen kost meer, maar levert ook meer op. Versnelling biedt Nederland de kans om koploper te zijn op het thema verduurzaming en daarmee meer groene welvaart te creëren.

Naast de Klimaatwet doet de Transitiecoalitie daarom de oproep aan het komende kabinet om een minister voor economie, klimaat en energie aan te stellen, een onafhankelijke autoriteit aan te wijzen die gemaakte afspraken over kabinetten heen borgt en om een nationale investeringsbank aan te wijzen die investeringen mogelijk maakt in vergroenende innovatie en grote energieprojecten.

Tijdens de klimaatconferentie van Parijs vorig jaar december is vastgelegd dat de wereldwijde opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius moet blijven ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. De Transitiecoalitie omarmt deze afspraak en beschouwt het als niets minder dan een cruciale doorbraak in de politieke besluitvorming. Van Nederland vergt dat een reductie van uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80 tot 95 procent. Op dit moment is het Nederlandse energiebeleid versnipperd over verschillende departementen en ligt de focus op de korte termijn. Om de noodzakelijke reducties te behalen is ambitie nodig en een gedeelde visie die reikt tot 2050. Wij vragen om een meerjarig kader voor een versnelling van de Nederlandse energietransitie.

De transitie naar een nagenoeg CO2-neutrale maatschappij vergt niets minder dan een nieuw Deltaplan. Burgers, overheden en bedrijven moeten tempo maken en forse inspanningen leveren. De energietransitie biedt de kans om een nieuwe economie te ontwikkelen, met nieuwe verdienmodellen en nieuwe banen. In de visie van de Transitiecoalitie is daarvoor een ondernemende staat nodig, die ruimte maakt voor de markt. Een meerjarig, robuust beleidskader is essentieel voor een snelle en succesvolle uitvoering.

In de voorgestelde klimaatwet dienen concrete tussendoelen te zijn vast gelegd voor 2030 en 2040. De aanbevolen minister voor economie, klimaat en energie maakt mogelijk dat de kansen van de nieuwe economie worden verzilverd. De onafhankelijke autoriteit borgt de gemaakte afspraken voor de lange termijn door te verbinden en de partijen aan te spreken op een voortvarende en consistente uitvoering, terwijl de genoemde nationale investeringsbank de grote investeringen mogelijk maakt die nodig zullen zijn.

Topmannen Rendo en Electrabel staan terecht voor omkoping

Oud-topmannen van energiebedrijven Rendo en Electrabel staan terecht voor omkoping. De directeur van Rendo zou tien jaar geleden 1 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen. De zaak komt vandaag voor de fraudekamer bij de rechtbank in Assen.

De man die hem het geldbedrag aanbood, Maus van L. (67), verschijnt vandaag ook voor de rechter, meldt RTV Drenthe.

Van L., was in 2006 directeur van de Belgische energiemaatschappij Electrabel. Electrabel wilde de energieleveringspoot van Rendo kopen om zo de Nederlandse particuliere energiemarkt te betreden.

De Belastingdienst kwam de transacties pas in 2012 op het spoor. Die fraudezaak wordt naar verwachting in de zomer van 2017 behandeld door de rechtbank.

Nieuwe transformator aangekomen in Amsterdam

Afgelopen maandag werd een fikse transformator, door Liander, op zijn plek gehesen op hoogspanningsverdeelstation Zorgvlied in Amsterdam. Dat gebeurde in de vroege ochtend, zodat het verkeer er zo weinig mogelijk last van zou hebben. Dat transport ging immers voor een deel over de A2 en A9, en dat is doordeweeks niet erg handig.

De capaciteit van verdeelstation Zorgvlied worden de komende jaren flink opgehoogd. Dat is nodig, omdat via dat station een groot deel van de Zuidas gevoed wordt. En daar wordt de komende jaren een fikse toename van de elektriciteitsvraag verwacht.

Enkele weken geleden werd de bestaande transformator al weggehaald en voor revisie op transport naar fabrikant Smit in Nijmegen vervoerd. Dit exemplaar zal in 2017 op een verdeelstation in Leiden worden geplaatst. Op het station Zorgvlied komen zes nieuwe transformatoren, waardoor de totale capaciteit toeneemt. De energievraag in de omgeving blijft immers stijgen.

De nieuwe transformator wordt getransporteerd op een dieplader. Dat is nog best ingewikkeld, omdat de De Boelelaan - vlakbij het verdeelstation - momenteel wordt gereconstrueerd. De nieuwe transformator van de Italiaanse leverancier Getra kwam rond half tien 's morgens vanaf de Ring, de Europaboulevard op gedraaid om zijn weg te vervolgen op de De Boelelaan. Na 13.00 uur stond hij op zijn plaats. De trafo wordt nu eerst opgebouwd, getest en vervolgens aangesloten op de schakelinstallatie en kan naar verwachting eind december in gebruik worden genomen.