Reserveer nu de nieuwe Sony eReader

dinsdag 30 september 2014

Zonnecentrale met geadopteerde panelen geopend

In Groningen is een zonnecentrale geopend met 1.092 door particulieren gefinancierde zonnepanelen. De panelen liggen op het dak van het stadion van FC Groningen. De voetbalclub gaat de stroom afnemen en de bijna 400 paneeleigenaren krijgen daarvoor een vergoeding. De centrale is het grootste collectieve zonnestroomproject in Nederland tot nu toe.

Het zonnedak is in twee fasen gebouwd. De eerste 531 zonnepanelen leverden in februari van dit jaar hun eerste stroom. Daar zijn er nu 561 bijgekomen. Samen zullen ze naar verwachting jaarlijks zo’n 240.000 kWh duurzame elektriciteit gaan opwekken. Dat is vergelijkbaar met het stroomverbruik van ongeveer 70 huishoudens. Voor FC Groningen voorziet de centrale in ongeveer 10% van haar stroomvraag. Jaarlijks vermijden de zonnepanelen samen 112 ton CO2, evenveel als de uitstoot van zo’n 40 auto’s.

De eigenaren van de panelen hebben deelgenomen aan een crowdfunding-actie van de stichting 1 Miljoen Watt en energiebedrijf Essent. Ze schaften voor 550 euro een ‘ZoNbligatie’ aan, die symbool staat voor de adoptie van één zonnepaneel. Bezitters van zo’n ZoNbligatie krijgen ieder jaar ‘zonnerente’. Die is behalve van de hoeveelheid opgewekte stroom ook afhankelijk van de ontwikkeling van de stroomprijzen. Uitgaande van een gelijkblijvende elektriciteitsprijs is de geschatte rente ongeveer 2,5% per jaar - net wat meer dan op de gemiddelde spaarrekening dus. Na 24 jaar krijgen deelnemers daarnaast hun inleg retour.

FC Groningen was in februari de eerste voetbalclub in de Nederlandse eredivisie met zonnepanelen op het dak van haar stadion.

EU overgang naar duurzame energie wenselijk voor vrede & veiligheid

Het nieuwe Europese klimaat- en energieakkoord voor 2030 waar komende oktober in Brussel door regeringsleiders over wordt besloten gaat over meer dan enkel de impact van fossiele brandstoffen op het klimaat. Het ambitieniveau van het akkoord heeft directe implicaties voor de internationale vrede en veiligheid.

Dit blijkt uit het verkennende onderzoek 'Time to Wake Up: The Geopolitics of EU 2030 Climate and Energy Policies' van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) dat maandag is gepubliceerd. De verkenning is uitgevoerd in opdracht van Greenpeace Nederland.

Het huidige klimaat- en energievoorstel van de Europese Commissie is door het Europese Parlement en diverse Lidstaten bekritiseerd omdat het niet ambitieus genoeg zou zijn voor het behalen van de Europese doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80 tot 95% te verlagen ten opzichte van 1990. Daarvoor moet in 2050 de energievoorziening voor het overgrote deel komen uit duurzame bronnen. De Europese Commissie stelt voor 2030 echter een niet-verplichtend duurzame energiedoel voor van 27%, een percentage dat zonder aanvullend beleid ook al in zicht komt. Op 30 september vergadert de Tweede Kamer over het Europese klimaat- en energiepakket voor 2030.

De recente gebeurtenissen in Oekraïne laten eens te meer zien dat er naast klimaatdoelen ook geopolitieke redenen kunnen zijn voor de EU om snel over te schakelen op duurzame energie en energiebesparing. Tegelijkertijd moet Europa zich er van bewust zijn dat een Europese overgang naar hernieuwbare energie ook bepaalde dynamieken in werking zet die zowel positieve als negatieve invloed zullen hebben op de stabiliteit van het internationale systeem. De geopolitieke gevolgen van een overgang naar duurzame energie blijven in het huidige publieke debat vreemd genoeg onderbelicht.

Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen herbergt geopolitieke risico's die worden beïnvloed door zowel klimaatverandering als door toenemende onzekerheid over onze energieaanvoer. Onomkeerbare klimaatverandering heeft grote gevolgen, met name voor ontwikkelingslanden. Periodes van extreme droogte en natuurrampen kunnen leiden tot voedselschaarste, vluchtelingenstromen en conflicten, die een weerslag kunnen hebben op de stabiliteit van ons continent. Onze energieaanvoer kan in het geding komen door onzekerheid rondom de levering van olie- en gas uit politiek instabiele regio's, de toenemende moeilijkheid waarmee olie en gas worden gewonnen door internationale oliebedrijven en de groeiende mondiale concurrentie om beschikbare voorraden.

Kiezen Europa en andere grootverbruikers zoals China, de VS en India structureel voor duurzame energie dan zal het verminderen van de vraag naar olie- en gasimporten op de langere termijn waarschijnlijk leiden tot een prijsdaling. Hierdoor neemt de kans op conflict over toegang tot deze bronnen af. De EU zal door haar lagere afhankelijkheid minder snel betrokken raken bij militaire interventies gericht op energiezekerheid en zal ook minder kwetsbaar zijn voor politieke en economische druk van energieleveranciers zoals Rusland. Als de overgang naar duurzame energie wereldwijd een vlucht neemt, verliezen olie- en gas verder aan terrein als drijvende kracht achter veel intra- en interstatelijke conflicten en spanningen. De inkomsten van de veelal autocratische regimes in olie- en gas exporterende landen buiten Europa zullen ook terugvallen, waardoor hun machtsbasis kan afbrokkelen. Op de middellange termijn (0 - 20 jaar) kan dit leiden tot toenemende sociale en politieke instabiliteit in deze landen. Op lange termijn komt hierdoor mogelijk plaats voor meer duurzame en democratische vormen van bestuur. Het is daarom van belang dat Europa bij het verminderen van haar energie-afhankelijkheid oog heeft voor de kwetsbaarheden van landen in haar nabijheid en in haar relaties met buurlanden inzet op het verbeteren van openbaar bestuur en economische diversificatie.

Zowel vanuit veiligheids- als duurzaamheidsperspectief is er de noodzaak om in te zetten op een ambitieus Europees klimaat- en energiepakket voor 2030. De EU moet echter beter anticiperen op nieuwe veiligheidsuitdagingen die door de energietransitie gecreëerd worden.

UvA-spin-off Photanol slaat handen ineen met AkzoNobel

Cleantech-bedrijf Photanol, een spin-off van de Universiteit van Amsterdam (UvA), gaat samenwerken met AkzoNobel om duurzame technologie te ontwikkelen voor de productie van chemicaliën. Doel is de productie van ‘groene’ chemische bouwstenen die uiteindelijk de grondstoffen op basis van fossiele brandstoffen zullen vervangen.

‘Erg mooi nieuws’, aldus Hans Amman, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de UvA en portefeuillehouder kennisvalorisatie. ‘De samenwerking is een belangrijke impuls voor Amsterdam Science Park, waar Photanol is gevestigd, en voor Amsterdam als dé plek voor kennis en innovatie. De UvA stimuleert de oprichting van spin-offs om op die manier de resultaten uit onderzoek ook buiten de deuren van de universiteit beschikbaar te maken, en bij te dragen aan economische groei en werkgelegenheid in de regio Amsterdam. De samenwerking nu van Photanol met AkzoNobel en de recente overname van Euvision - een van de andere spin-offs voortgekomen uit onderzoek van de UvA - door Qualcomm, laten volgens mij zien dat we hier heel goed in slagen.’

Photanol BV werd in 2008 opgericht door UvA Holding BV en het Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS) van de UvA. Ook Icos Capital investeerde in de onderneming.

De samenwerking draait om Photanols bestaande, eigen technologie waarbij licht wordt gebruikt om CO2 uit de lucht rechtstreeks om te zetten in vooraf bepaalde grondstoffen zoals azijnzuur en butanol. Het enige bijproduct is zuurstof. De twee bedrijven beginnen met het ontwikkelen van een aantal specifieke chemicaliën die momenteel door het AkzoNobel-bedrijfsonderdeel Specialty Chemicals worden gebruikt. Het is de bedoeling dat de samenwerking een opstap wordt voor de commerciële productie van organische chemicaliën van de vierde generatie. De chemicaliën van AkzoNobel worden ingezet in de schoonmaakmiddelen-, voedings-, papier- en kunststofindustrie, de chemische industrie en de bouw.

De biobrandstoftechnologie van Photanol is het resultaat van onderzoek van de groep Molecular Microbial Physiology van het SILS, onder leiding van microbiologen prof. dr. Klaas Hellingwerf en prof. dr. Joost Teixeira de Mattos.

Woningbouwlocatie Valkenburg (Katwijk) krijgt vijf sterren voor duurzaamheid

De woningbouwplannen op het voormalig vliegkamp Valkenburg bij Katwijk hebben de hoogste score gehaald op het gebied van duurzaamheid. De bouwlocatie kreeg vijf sterren met de bijbehorende kwalificatie “outstanding” in de onafhankelijke BREEAM-certificering NL GEBIED. Het is daarmee de eerste woningbouwlocatie die zich certificeert voor het gebiedslabel.

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Katwijk ontwikkelen op het voormalige marinevliegveld de komende jaren een energieneutrale woonwijk met uiteindelijk maximaal 5.000 woningen, recreatie en natuur. Het is de bedoeling dat de huizen en andere gebouwen geen gasaansluiting krijgen. Verwarming en koeling gaat met warmte-koudeopslag. De elektriciteit wordt in of vlakbij het gebied opgewekt met windmolens en zonnepanelen. De wijk zal als gebied in zijn geheel zelfvoorzienend zijn in duurzame energie. Ook in het materiaalgebruik zal de wijk duurzaam zijn.

maandag 29 september 2014

Maxime Verhagen: Nederland gaat groen kleuren

De bouw- en installatiesector staat klaar om honderdduizenden woningen echt energiezuinig te maken. "Na veel voorwerk in de afgelopen jaren staan de seinen nu op groen. Er zijn veel goede initiatieven die elkaar kunnen versterken, er zijn goede hulpmiddelen ontwikkeld", vertelt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland.

"Daarmee kan de consument geïnformeerd en verleid worden om te investeren in verduurzaming. En er zijn financiële middelen. We gaan bewoners en eigenaren warm maken voor het verduurzamen van hun woningen - en aan de slag." Bouwend Nederland organiseerde vandaag een speciale sessie over dit thema, in de Bouwkeet die de brancheorganisatie deze week heeft neergezet op het Plein in Den Haag. Daar, op de stoep van de Tweede Kamer, horen politici direct van ondernemers wat er allemaal gebeurt in de bouw- en infrasector.

Verhagen: "Stroomversnelling voor huur en koop, een energielabel-atlas, goedkope leningen en het nieuwe ondersteuningsprogramma Kleur uw Gemeente Groen. Die verschillende initiatieven moeten elkaar versterken. Zo brengen we Nederland grootschalig in beweging voor verduurzaming dichtbij, namelijk van je eigen huis."

"Iedereen doet mee. Overheden - Rijk, provincies en gemeenten, wij als bedrijfsleven en natuurlijk corporaties en een groeiend aantal van de ruim 4 miljoen woningbezitters. Er staan meer dan 7 miljoen woningen in Nederland. Het overgrote deel daarvan is nog niet energiezuinig. Veel bewoners weten het vaak niet echt, of ze nou huren of zelf eigenaar zijn. Daar moet dus heel nodig iets gebeuren. Daarom slaan we de handen ineen. De gemeente geeft je informatie, als bedrijven bieden we een one-stop-shop, zodat je als klant goed weet waar je aan toe bent en je op maat advies krijgt over techniek en financiën."

"Daar was voorwerk voor nodig. Er moeten veel randvoorwaarden ingevuld zijn, om vooral particulier woningbezitters zo ver te krijgen dat ze investeren in hun huis. Want een dakkapel, die zie je. Een nieuwe badkamer ook. Een nieuwe HR-ketel nauwelijks, isolatie in de spouw of in de kruipruimte al helemaal niet. Dat speelt mee. Ja, op je gasrekening - daar zie jij 't wel. Maar je buren niet, en een potentiële koper ook niet."

"Daar hoort dus een verhaal bij, met maatwerkoplossingen en ook gunstige financieringsvoorwaarden. Want hoe aantrekkelijk we 't ook technisch kunnen maken, deze investeringen lopen toch al gauw in de diverse duizenden euro's. Dat geld hebben mensen niet, of ze hebben het er nog niet voor over."

"Daarom is het zo goed dat er gunstige leningen zijn. Al een tijdje hebben we de duurzaamheidslening van SVn. Sinds begin dit jaar is er de Energiebespaarlening. Onder gunstige voorwaarden kun je daar lenen voor dit soort nuttige investeringen, die je meteen terug ziet in je stookkosten. Dus we gaan nu over naar een volgende fase, waarin het hopelijk storm loopt bij de leningen en bij bouw- en installatiebedrijven. Meer promotie voor die leningen is nog een belangrijk actiepunt. Mensen die nu benieuwd zijn naar het verbruik van hun woning, kunnen kijken op energielabelatlas.nl voor een indicatie van label en tips voor slimme aanpassingen plus kosten daarvan."

"Wat het oplevert? Dit scheelt miljoenen mensen in de portemonnee, dit scheelt in onze nationale duurzaamheidsdoelstellingen en dat levert bovendien heel veel banen op. Nederland groener maken, dat is dus win-win-win."

Minister Blok verbiedt publicatie interview topambtenaar

De hooggestemde ambities van de Rijksoverheid om minder energie te gebruiken, krijgen een vervelende bijsmaak. Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst verbiedt de publicatie van een interview met directeur-generaal Wonen en Bouwen Mark Frequin in het vakblad Bouwformatie. De minister is vooral ontstemd over het begeleidend redactioneel commentaar, waarin wordt aangetoond dat de besluitvorming over de nieuwe isolatie-eisen voor nieuwbouwwoningen is gebaseerd op ondeugdelijk onderzoek.

De minister heeft de directeuren Max de Jong en Jourdain Martens van het blad op het matje geroepen en bij monde van directeur-generaal Mark Frequin gedreigd 'alles te zullen doen om Bouwformatie, binnen en buiten het ministerie de voet dwars te zetten' indien zij toch tot publicatie overgaat. Frequin uitte dit dreigement in aanwezigheid van de woordvoerder van de minister en van twee leden van de redactieadviescommissie. Dat het de minister zelf is die publicatie wil tegenhouden, blijkt uit de eerdere mededeling aan interviewer Dolf Dukker 'dat Blok elke te publiceren letter over wat er in zijn ministerie is gezegd eerst wil lezen'. De directie is niet voor het dreigement gezwicht. Het nummer is inmiddels gedrukt en wordt deze week verspreid.

In het redactioneel commentaar wordt aangetoond wat er niet deugt van de beweringen van Frequin over de afgezwakte aanscherping van de isolatie-eisen voor nieuwbouwwoningen. Tot twee keer toe is door de directeur-generaal aantoonbaar onjuiste informatie verstrekt aan de redactie. Nadat Bouwformatie de topambtenaar confronteerde met deze onjuistheden ontstak hij in woede.

Het artikel maakt duidelijk dat de onderzoeken en voorstellen waarop Blok zijn beslissing heeft genomen grove fouten bevatten. Op onjuiste gronden is afgeweken van de eerdere toezegging van toenmalig minister Spies om de isolatie-eisen vanaf 1 januari 2015 met 40 procent te verhogen. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt dat de bij Bouwen en Wonen betrokken Kamerleden in onwetendheid zijn gelaten over cruciale informatie bij de besluitvorming.

Jacques Monasch (PvdA), Carola Schouten (ChristenUnie) en toenmalig SP-Kamerlid Paulus Jansen bleken desgevraagd niet op de hoogte van reeds genomen beslissingen van Blok dat er wordt afgeweken van het eerder genomen besluit tot aanscherping van de isolatie-eisen. Zelfs Ed Nijpels die het Energie-akkoord als voorzitter van de Borgingscommissie moet bewaken, was hierover niet geïnformeerd en uitte in een eerder interview in Bouwformatie felle kritiek op de verlaging van de isolatie-eisen.

Voormalig Tweede Kamerlid Paulus Jansen, nu wethouder in Utrecht en tevens de indiener van de eerder aangenomen Kamermotie voor zwaardere isolatie-eisen, geeft aan dat de onderzoeksrapporten die de afzwakking van isolatie-eisen moeten rechtvaardigen 'doorgestoken kaart zijn'.

De minister komt met de verlaging van de eisen tegemoet aan de wensen van de bouwlobby die is verenigd in het 'Lente-akkoord energiezuinige nieuwbouw', te weten Bouwend Nederland, NEPROM, NVB, Aedes en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zelf. Jourdain Martens, directeur/uitgever van Bouwformatie: 'In juni 2012 heeft toenmalig minister Spies de Tweede Kamer de verzekering gegeven om per 1 januari 2015 over te gaan tot invoering van 40 procent zwaardere isolatie-eisen, om hiermee toe te werken naar de eis dat per 2020 alle nieuwe gebouwen energieneutraal moeten zijn. Aanvankelijk wenste de Kamer dat de isolatie-eis al vanaf 2013 zou gelden. Maar onder zware druk van de bouwlobby, die bang was voor kostenverhoging, heeft Spies de bouwsector twee jaar extra de tijd gegeven om aan de nieuwe regels te wennen.'

Ondanks deze toezegging hebben de ondertekenaars van het Lente-akkoord de minister verzocht hiervan af te zien, hetgeen naar nu blijkt ook door de minister is gehonoreerd. Martens hierover: 'De ondertekenaars van het Lente-akkoord schermen met een rapport waarin staat dat hun voorstel niet onderdoet voor de aanvankelijke plannen, maar ze zeggen er niet bij dat dit innovatie remt en de problemen niet oplost, maar voor zich uitschuift. Dit hele proces stinkt, zowel de voorstellen, onderzoeken als politieke besluitvorming. Maar we mogen hierover geen kritische vragen stellen, want dan begint het ministerie direct te dreigen je het leven zuur te maken.'

Over de redenen van de afzwakking van de isolatie-eisen zegt Martens: 'Verhoging van de thermische isolatie van met name de gevel betekent dat de aannemers anders moeten gaan bouwen. Veel bouwers zijn bang dat ze hierdoor voor hogere kosten komen te staan. Maar in plaats van innoveren en mee te helpen om de klimaatdoelstellingen te halen door energiezuinige woningen te bouwen trappen ze op de rem.' Volgens Martens is dit de zoveelste poging van de bouwsector en de overheid om niet te hoeven investeren in innovatie en het ontwikkelen van energiezuinige gebouwconcepten, waardoor de consument uiteindelijk weer de dupe is. Ook Ed Nijpels zei in mei dit jaar in zijn interview met Bouwformatie dat maatregelen om energiezuinig te bouwen zichzelf uiteindelijk terugverdienen. Om daar aan toe te voegen: 'Het wordt tijd dat bouwers en installateurs gaan denken aan de consument, in plaats van concentreren op elkaar.'

Greenchoice en UnitedConsumers beste energieleveranciers 2014

SUM.nl heeft dit jaar een onderzoek gedaan naar de beste energieleverancier van 2014. Er is een online enquête afgenomen bij 716 consumenten. Uit dit onderzoek is gebleken dat Greenchoice en UnitedConsumers worden beoordeeld als beste energieleveranciers van het afgelopen jaar. Daarnaast bleek dat drie op de vier mensen niet weet waar hun gas vandaan komt en is 23,1 procent van de ondervraagden van plan om over te stappen. 

De resultaten laten zien dat Greenchoice en UnitedConsumers de beste energieleveranciers zijn van 2014. Ze scoren respectievelijk een 7,9 en een 7,7 voor imago en worden daarmee als meest eerlijk, betrouwbaar en geloofwaardig gezien. Daarnaast krijgen ze beide een rapportcijfer van een 7,9. 

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat drie op de vier mensen niet weet waar hun gas vandaan komt. Hiervan is 66 procent ook niet geïnteresseerd in de herkomst hiervan. Ook blijkt dat één op de drie mensen voor kernenergie is. Van de tegenstanders zou 25 procent wel overstappen op het moment dat ze hiermee geld zouden besparen. Dit is afhankelijk van het bedrag dat ze zouden besparen. Daarnaast zegt 11,1 procent van onze ondervraagden elk jaar van energieleverancier over te stappen, 49,7 procent is in het verleden een enkele keer overgestapt. Dit jaar zegt 23,1 procent te gaan overstappen van energieleverancier. 
 

Blijven loont voor klanten Nuon

Vandaag start Nuon met Blijven Loont: waardering voor klanten die blijvend voor Nuon als energieleverancier kiezen. Bij Nuon klant blijven is daarmee aantrekkelijker dan regelmatig switchen. Klanten die hiervoor kiezen ontvangen direct 10 procent korting op hun stroom en daarna elk jaar automatisch 5 procent korting extra. Deze korting op stroom loopt op tot 25 procent.

Andere leveranciers bieden korting alleen aan nieuwe klanten of bij een nieuw meerjarig contract en deze aanbiedingen zijn tijdelijk. Na afloop van de contractperiode vervalt dan direct de opgebouwde korting en betaalt de klant het geldende standaardtarief. Nuon Blijven Loont is er voor huidige én nieuwe klanten. Huidige klanten beginnen bij 10 procent korting en nieuwe klanten beginnen bij 5 procent. De opgebouwde korting blijft geldig zolang de klant bij Nuon blijft.

Begin 2014 startte Nuon de campagne Wat mogen we voor u veranderen?. Dit leverde veel reacties op. Eén van de meest gehoorde suggesties was 'doe iets voor je trouwe klanten'. De komst van Nuon Exclusief eerder dit jaar was hierin de eerste stap: een programma waarmee klanten op basis van hun contractjaren kunnen sparen voor energiebesparende producten. Met Blijven Loont geeft Nuon nu een echte korting in euro's.

Blijven Loont is eerst getoond aan de klanten die verandersuggesties voor Nuon aanbrachten. De nieuwe commercieel directeur Rolf van Woerkom van Nuon hierover: "Het was best spannend Blijven Loont aan onze klanten te presenteren. Veel klanten willen graag bij ons blijven maar willen ook dat wij iets voor hen doen; een waardering voor hun keuze voor Nuon. Dit bieden we nu".

Rockstart opent inschrijvingen Smart Energy Accelerator

Rockstart opent de inschrijvingen voor de tweede editie van haar Smart Energy Accelerator die in januari 2015 van start gaat. Rockstart Smart Energy Accelerator is een programma ontworpen om tien  beginnende energie ondernemingen helpen te versnellen in de markt. Rockstart Smart Energy Accelerator lanceerde in januari 2014 in Amsterdam om het eerste Europese programma te worden dat ondernemingen versnelt die zich bevinden op het kruispunt van energie en IT. Voor de editie van 2015 is Rockstart op zoek naar eerste klas teams die innovatieve oplossingen bouwen op het gebied van slimme huizen, meters en elektriciteitsnetten, collectieve en gedecentraliseerde energieopwekking & distributie, energiebesparing en bewustzijn & gedrag van energiegebruik.

“Vorig jaar, toen we de Smart Energy Accelerator lanceerden, voelden we dat de industrie rijp was voor ontregeling. Het is indrukwekkend hoe snel zaken vooruit gaan in slechts een paar maanden tijd: Nest’s acquisitie van 3,2 miljard door Google, Opower’s IPO en Tesla’s vrijgeven van hun patenten zijn slechts een paar rake voorbeelden van de richting waarin en het tempo waarop de energiemarkt aan het veranderen is. We zien grote kansen ontstaan voor ondernemers in de energie wereld met dank aan internet technologie. Met onze ervaring, middelen en netwerken denken wij hen te kunnen helpen om deze kansen sneller te pakken en zich zo te uit te breiden tot snelgroeiende globale ondernemingen.” zegt Yme Bosma, Program Director van Rockstart Smart Energy Accelerator.

Het programma loopt gedurende een intensieve zes maanden waarin de startups begeleid worden door negentig mentoren. Vooral in de energie industrie kunnen deze mentoren deuren openen, helpen met het valideren van oplossingen in de markt, partners en klanten vinden en in essentie de eerste fase van een beginnende onderneming helpen versnellen. De eerste drie maanden van het programma concentreren de startups zich op het valideren van hun markt, het vinden van hun bedrijfsmodel, het product opbouwen en het perfectioneren van hun bedrijfspitch.

Halverwege het programma komt Demo Day, de eerste mijlpaal van het programma, waar startups hun onderneming presenteren aan meer dan 250 investeerders en pers. Na Demo Day richt het programma zich op financiering, partner deals afsluiten en PR. In ruil voor een aandelen belang van tot 8% ontvangen de geselecteerde startups een geldbedrag van €20,000 en daarbovenop een inbreng in natura ter waarde van €55,000 bestaande uit kantoorruimte voor zes maanden, fiscale en juridische hulp, kosten van internationale reizen en andere exclusieve deals.

NAM voert onderhoudswerkzaamheden uit op Ameland

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint al ruim dertig jaar gas op en nabij Ameland uit gasvelden onder de Noordzee en de Waddenzee. De aanwezigheid van NAM is zichtbaar met twee productieplatforms voor de Noordzeekust. Aan de oostkant van het eiland nabij ‘Het Oerd’ ligt een gasproductielocatie verscholen tussen de duinen. Om de productie uit de gasvelden op peil te houden voert NAM geregeld onderhoudswerkzaamheden uit op de productielocaties. Zo ook in de komende maanden op de landlocatie.

Als eerste voert menonderhoud uit aan een gasproductieput op de landlocatie. Om mogelijke overlast zoveel mogelijk te beperken gebruikt NAM de strandopgang nabij Ballum. Verder slaan we het materiaal tijdelijk op op het NAM-terrein aan de Reeweg.

Vanaf half oktober tot en met half november 2014 zijn we ook bezig met andere onderhoudswerkzaamheden. Op deze website kunt u binnenkort meer informatie vinden over deze werkzaamheden. Ook repareren wij rond januari 2015 een gasproductieput. Hiervoor gebruiken we een boortoren, die geen  nieuwe gasputten gaat boren, maar waarmee we alleen onderdelen uit de bestaande gasput vervangen. Naar verwachting voeren we in 2015 3en 2016 ook werkzaamheden uit op de platforms voor de kust.Wij informeren de belanghebbenden vooraf over deze werkzaamheden.
.Gaswinning op en bij Ameland

NAM wint al ruim dertig jaar gas op en nabij Ameland uit twee gasvelden onder de Noordzee en de Waddenzee. Op dit moment is de jaarlijkse aardgasproductie van NAM bij Ameland gelijk aan het jaargebruik van alle huishoudens in de provincie Friesland. Hiermeer leveren de gasvelden een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse energievoorziening. NAM geeft invulling aan het zogeheten kleineveldenbeleid van de Nederlandse overheid door ook deze relatief kleine gasvelden te exploiteren, om zo het grote Groningen gasveld te sparen. Sinds de invoering van dit beleid in de jaren zeventig zijn er zo’n 175 kleine velden met voorrang in productie genomen.

Tienduizenden bewoners Hoeksche Waard overgestapt op slimme meters

Stedin heeft het grootschalig plaatsen van slimme energiemeters in de Hoeksche Waard afgerond. Op 37.000 adressen in de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen heeft de netbeheerder aan consumenten en bedrijven de slimme meter aangeboden. De slimme meter is de nieuwe generatie energiemeter en biedt de mogelijkheid om zelf nauwkeurig het energieverbruik te volgen. Hierdoor is het makkelijker om energie te besparen.

Van januari tot en met juli 2014 heeft Stedin bij consumenten en kleinzakelijke klanten in de Hoeksche Waard slimme meters aangeboden. Met een weigeringspercentage van slechts 1,5 procent heeft de netbeheerder de pilot van de aanbieding van slimme meters naar tevredenheid afgerond. De opgedane ervaringen worden gebruikt voor de installatie van slimme meters in de rest van het verzorgingsgebied, zoals de provincie Utrecht en overige delen van Zuid-Holland. In 2020 moeten alle consumenten en bedrijven in Nederland een slimme meters aangeboden hebben gekregen.

De plaatsing van de meters in de Hoeksche Waard wordt gemiddeld beoordeeld met een rapportcijfer van 7,6. Ruim een kwart van de klanten zegt nu al overtuigd te zijn dat een slimme meter hen veel beter inzicht geeft in het energieverbruik en helpt energie te besparen. Waar het grootste deel van de klanten de slimme meter als vanzelfsprekend heeft geaccepteerd, heeft één op de tien klanten de meters bewust genomen met de overtuiging dat de slimme meter hen gemak brengt én voorbereidt op een duurzame toekomst.

vrijdag 26 september 2014

Kabinet kiest locaties windenergie op zee

Het kabinet heeft drie gebieden gekozen waar de komende jaren windparken op zee kunnen worden ontwikkeld. Met deze keuze wordt het doel uit het Energieakkoord om meer windenergie op te wekken, zo goedkoop en zo snel mogelijk gehaald. De ministerraad heeft hier op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu mee ingestemd.

‘We willen in Nederland meer duurzame energie, maar dat willen we wel zo goedkoop mogelijk doen. Met dit plan kunnen windmolens op zee gebouwd worden tegen zo laag mogelijke kosten voor burgers’, aldus minister Kamp.

In het Energieakkoord is afgesproken dat er 3450 MW extra energie in 2020 opgewekt wordt door windmolens op zee. In 2015 kan in Borssele worden gestart met de ontwikkeling van een windpark. Daarna is vanaf 2017 de ontwikkeling van windparken voor de Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse kust beoogd. In plaats van meerdere kleinere windparken op zee, kiest het kabinet voor slechts een beperkt aantal grotere windparken. Dat is goedkoper en levert minder horizonvervuiling op.

De overheid regelt alle voorwaarden om deze windparken aan te kunnen leggen: waar ze precies komen te staan, de vergunningen en de aansluiting op het elektriciteitsnet. Ook stelt de overheid via subsidies geld beschikbaar aan bedrijven voor de aanleg van de parken. Welk bedrijf het windpark het beste en het goedkoopste kan bouwen krijgt tegelijkertijd de subsidie én de vergunning om het windpark te mogen bouwen. Eerder moesten bedrijven al in het bezit zijn van een vergunning voordat ze konden meedingen naar de subsidie en moesten ze zelf de elektriciteitskabel aan laten leggen. Deze taak neemt netbeheerder TenneT nu op zich. Dit levert de komende 15 jaar een kostenbesparing van €3 miljard op.

De windparken komen grotendeels op minimaal 22 kilometer (12 mijl) afstand van de kust. Alleen bij twee gebieden voor de Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse kust wordt een smalle strook windmolens dichter bij de kust toegestaan, op maximaal 18,5 kilometer (10 mijl). ‘Op deze manier is zoveel mogelijk rekening gehouden met de bezwaren van de kustgemeenten, terwijl er toch flink op de kosten wordt bespaard’, aldus minister Schultz van Haegen. Zonder deze twee stroken zou de aanleg van de windparken op zee 1,2 miljard euro duurder worden, omdat er dan een extra windpark verder op zee moet worden gebouwd om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen.
Er is een aantal bedrijven met een bestaande vergunning voor de aanleg van een windpark op zee. Deze vergunningen komen te vervallen, omdat met deze vergunningen de ontwikkeling van windparken duurder wordt dan in het nieuwe systeem.


Zonnewagen Nuna 7S klaar voor de start

Het waren een paar spannende dagen voor het Nuon Solar Team. De zonnewagen Nuna 7S werd de afgelopen dagen gekeurd voor de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika. Deze aangepaste versie van Nuna 7 is gisteren officieel goed gekeurd. Op naar de winst dus!

Afgelopen donderdag begon de keuring, ook wel "scrutineering" voor de technici. Hierbij werd de zonnewagen gecontroleerd of zij wel aan de strengere veiligheidseisen van de Zuid-Afrikaanse Solarrace voldeed. Dit gebeurde onder het nauwlettend oog van de organisatie en de internationale autosportbond FIA.

Ook de tweede dag van de keuring liep als een zonnetje. Na de remtesten gehaald te hebben, kwalificeerden zij zich voor de start van de race. Zo vertelde een opgeluchte Bart Koek, technisch manager van het team: "Wij zijn erg blij met de goedkeuring. Het is weer een hele nieuwe uitdaging om aan alle eisen te voldoen. Zuid-Afrika heeft toch drukkere wegen en een wat heuvelachtiger landschap waar de auto op aangepast moet zijn".

Morgen staat helemaal in het teken van de start van de race. Om 8 uur scherp zal het team klaar staan om weer alles op alles te zetten om ook hier de winst voor Nederland in de wacht te slepen. Een frisse nieuwe uitdaging met af en toe een hobbel, of misschien wel een berg, op de weg!

De zonnewagen Nuna is gebouwd door een team studenten van de TU Delft, het Nuon Solar Team. Het innovatieve voertuig won in 2013 de World Solar Challenge in Australië, een race van vijf dagen waarin bijna 3000 kilometer werd gereden op zonne-energie. De Nuna deed daar zo'n 33 uur over en het Nuon Solar Team is daarmee het snelste zonneraceteam ter wereld. In september doet het team voor het eerst mee aan de Sasol Solar Challenge, een race door Zuid-Afrika. In acht dagen zal er minimaal 2000 kilometer afgelegd worden, van Pretoria naar Kaapstad. Het is een voorbereiding op de World Solar Challenge 2015. Het doel van het Nuon Solar Team is om met de Nuna te laten zien wat er mogelijk is op het gebied van high-end technologie en duurzame energie.

Delen

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More