Reserveer nu de nieuwe Sony eReader

donderdag 26 mei 2016

Stroometiket legt bloot wat energiebedrijven leveren

Elk jaar in mei maken de Nederlandse energieleveranciers bekend hoe hun stroommix in het voorgaande jaar eruit zag. De werkelijkheid strookt vaak niet met de glimmende reclames vol windmolens en zonnepanelen. Stroomleveranciers zijn wettelijk verplicht om via het stroometiket te laten zien hoe groot het aandeel kolen, gas, kernenergie, wind, biomassa en zon in hun leveringsmix van het voorgaande jaar werkelijk was. Milieuorganisatie WISE heeft de etiketten van 40 energiebedrijven weer in kaart gebracht en geanalyseerd. De drie belangrijkste trends op een rij:

1.Kolen, kolen, kolen
Het aandeel kolen in het stroometiket van de grote energiebedrijven neemt toe. Essent (aandeel kolen: 33 %) en E.ON (29 %) hebben in 2014 nieuwe kolencentrales geopend, dus dat verbaast niet. E.ON heeft de fossiele bedrijfsonderdelen afgelopen januari afgesplitst en ondergebracht in een nieuw bedrijf (Uniper), maar dat heeft nog geen effect op het stroometiket over 2015. Nuon heeft een kolenaandeel van 29 %. De vierde grote kolenproducent van Nederland is Engie. Dat bedrijf maakt volop reclame met duurzame energie, maar het stroometiket laat zien dat 33 % van de stroom die Engie verkoopt uit kolencentrales komt. Slechts 23 % van het stroometiket bevat duurzame energiebronnen, waarvan het leeuwendeel ook nog sjoemelstroom is.

2.Sjoemelstroom
Een groot deel van de groene stroom die we in Nederland gebruiken wordt in landen als Noorwegen, Frankrijk en Zweden opgewekt met decennia oude waterkrachtcentrales. Maar de fysieke elektriciteit uit die waterkrachtcentrales komt nauwelijks in Nederland aan, we krijgen hier alleen de certificaten. Van deze spotgoedkope manier om groene stroom te creëren gaat geen prikkel uit voor de broodnodige vergroening van het Nederlandse energielandschap. Daarom noemt WISE dit sjoemelstroom. Omdat de hoeveelheid waterkracht die we in de Nederlandse rivieren opwekken verwaarloosbaar klein is kunnen we ervan uitgaan dat nagenoeg alle waterkracht in de stroometiketten sjoemelstroom betreft.

Top 3 sjoemelstroom leveranciers 2015:

1.Oxxio & Woonenergie (allebei onderdeel van Eneco): 100 % waterkracht
2.Main Energie: 98 % waterkracht
3.NLE (Nederlandse Energie Maatschappij): 93 % waterkracht

Mede dankzij de jarenlange anti-sjoemelstroom-campagnes van WISE heeft Eneco sjoemelstroom recent in de ban gedaan. Dat geldt ook voor de dochterondernemingen Oxxio en Woonenergie. In het stroometiket over 2016 (dat pas in 2017 gepubliceerd zal worden) zal dat zichtbaar moeten worden.

3.Lichtpuntje: windenergie steeds populairder
Het aantal stroomaanbieders met veel windenergie in de leveringsmix is sinds 2012 spectaculair gestegen: ook in 2015 zijn er weer meer windenergieleveranciers dan in het jaar daarvoor. Inmiddels zijn er negen energiebedrijven die meer dan 50% windenergie in de mix hebben. Bij de absolute toppers horen Pure Energie en Qurrent, allebei met 99% Nederlandse wind en 1 % zon. Greenchoice, de grootste van de groene leveranciers, heeft het aandeel wind in het recente stroometiket verder opgeschroefd naar 47 %.

Omdat het door alle misleidende reclames best moeilijk is geworden om tussen alle energiebedrijven het kaf van het koren te scheiden onderhoudt WISE een online energievergelijker. Daarin zijn alleen de écht groene bedrijven te vinden.

Verbruik hernieuwbare energie toegenomen naar 5,8%

Het verbruik van hernieuwbare energie is in 2015 gestegen naar 5,8 procent. Het jaar daarvoor kwam 5,5 procent van het totale energieverbruik in Nederland uit hernieuwbare bronnen. De stijging is vooral te danken aan de toename van het energieverbruik uit wind, zon en aarde. De groei van het verbruik uit biomassa bleef achter. Dit had een drukkend effect op de totale toename van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen. Dit maakt CBS bekend.

Het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland bedroeg in 2015 in totaal 118 petajoule, dit is ruim 7 procent meer dan het jaar daarvoor.

Biomassa is met bijna 70 procent van het totaal verreweg de grootste bron van hernieuwbare energie. Het energieverbruik uit deze bron is met 2 procent toegenomen, terwijl het energieverbruik uit zon, wind en aarde gemiddeld met 21 procent is gestegen.

Het totale finale energieverbruik in Nederland is vergeleken met 2014 gestegen met bijna 2 procent. Ook hierdoor valt de groei van het aandeel hernieuwbare energie lager uit.

Het verbruik van hernieuwbare energie uit biomassa voor de productie van warmte is vorig jaar met 7 procent toegenomen. De stijging was vooral te zien bij warmteketels van bedrijven en bij afvalverbrandingsinstallaties. De uitbreiding van de leveringen aan stedelijke warmtenetten leverde bij afvalverbrandingsinstallaties een belangrijke bijdrage aan de toename.

Het verbruik van biobrandstoffen voor vervoer is in 2015 ongeveer 10 procent gedaald ten opzichte van 2014, ondanks een toename van de verplichting voor leveranciers van benzine en diesel om hernieuwbare energie te leveren.

Sinds 2015 is het voor brandstofleveranciers mogelijk om biobrandstoffen mee te laten tellen voor de verplichting op een moment dat nog niet zeker is dat deze biobrandstoffen op de Nederlandse markt komen. CBS gaat uit van de daadwerkelijke leveringen op de Nederlandse markt.

Created with Highcharts 4.2.1

Provincie verwerpt gaswinningsplan NAM

De provincie Groningen gaat niet akkoord met het gaswinningsplan van de NAM, dat op 1 april 2016 werd gepresenteerd. In het plan is nauwelijks aandacht voor de veiligheid, schadebeperking en het welzijn van de Groningers, zo schrijft de provincie in een advies aan minister Henk Kamp van Economische zaken. Als het aan de provincie ligt stemt de minister dan ook niet in met het plan van de NAM.

In het advies aan de minister staat dat de veiligheid van inwoners en het voorkomen van schade voor alles gaat en dat de economische uitgangspunten daaraan ondergeschikt moeten zijn. Het begrip schade houdt bovendien meer in dan alleen schade aan gebouwen, volgens de provincie. In het advies wordt ook gewezen op psychosociale schade bij inwoners, economische schade van de regio en reputatieschade.

Wie de veiligheid écht vooropstelt, streeft naar een vermindering van de gasproductie, is in het advies te lezen. De provincie vindt dat in het plan van de NAM de mogelijkheden voor minder gaswinning onvoldoende zijn onderzocht. 

De provincie is een van de betrokken partijen waaraan minister Kamp het winningsplan heeft voorgelegd. Het advies wordt op 25 mei besproken door de Statencommissie Bestuur, Financiën en Veiligheid en vóór 1 juni opgestuurd naar het Ministerie van Economische Zaken. Daarna komt de minister met een ontwerp- en instemmingsbesluit, dat nog voor iedereen ter inzage komt te liggen. Het is de bedoeling dat het kabinet vóór 1 oktober een definitief besluit neemt over de gaswinning.

Eneco stapt in slimme verduurzaming van gebouwen

Eneco neemt een minderheidsbelang in het softwarebedrijf Simaxx. Daartoe ondertekenden Eneco en Simaxx een dezer dagen een overeenkomst. Met de investering in het jonge bedrijf richt Eneco zich nadrukkelijker op de markt van energiebesparing in en slimme aansturing van gebouwen.

Simaxx heeft een platform ontwikkeld dat gebouweigenaren inzicht geeft in de prestaties van hun gebouw. Het platform kan data van allerlei verschillende bronnen in een gebouw – zoals klimaatbeheersing, zonnepanelen of een slimme meter – uitlezen en analyseren. Daarmee kan de exploitant of eigenaar zijn gebouw 'sturen' op bijvoorbeeld energieverbruik, luchtkwaliteit en verlichting. De software, die het gebouw 24 uur per dag in de gaten houdt, wordt inmiddels in meer dan 200 Nederlandse gebouwen gebruikt. Simaxx wist in deze gebouwen het energieverbruik met gemiddeld 20 procent naar beneden te krijgen, terwijl het binnenklimaat voor de ‘bewoners’ aantoonbaar comfortabeler én gezonder is.

Eneco verwacht veel van de ontwikkelingen op het gebied van zogenaamde 'smart buildings'. Hans Valk, directeur Innovation & Ventures: ‘Met Toon hebben we een platform dat consumenten inzicht geeft en steeds meer slimme mogelijkheden in huis biedt. Kantoorgebouwen hebben nog veel meer potentie, vanwege de schaal en omdat er steeds meer slimme en duurzame techniek in een gebouw te vinden is. We hebben de ambitie om van Simaxx het leidende platform te maken in de opmars van slimme gebouwen, waarmee we tegelijkertijd een grote bijdrage leveren aan het verduurzamen van de vastgoedvoorraad.'

woensdag 25 mei 2016

TenneT publiceert eerste Kwaliteits- en Capaciteitsdocument voor het net op zee

Een dezer dagen heeft TenneT haar eerste Kwaliteits- en Capaciteitsdocument voor het net op zee aangeboden aan haar toezichthouder: de Autoriteit Consument & Markt.  Het document geeft een beschrijving van het net op zee en de voorgenomen investeringen die TenneT hiervoor zal doen.

Deze investeringen volgen uit het ontwikkelkader van de minister van Economische Zaken en maken het mogelijk om de komende jaren 3500 megawatt aan vermogen van windparken op zee aan te kunnen sluiten. Dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de afspraken uit het Energieakkoord om in 2023 16 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen op te wekken.

De recente wijziging van de Elektriciteitswet regelt het netbeheer op zee. Op grond van deze wet zal TenneT tweejaarlijks een Kwaliteits- en Capaciteitsdocument ontwikkelen.

Onderzoek naar grootschalig zonnepark bij Assen-Zuid

De gemeente wil de mogelijkheden onderzoeken om een grootschalig zonnepark aan te leggen op bedrijvenlandschap Assen-Zuid. Het college vraagt de gemeenteraad hiermee in te stemmen.

Bedrijven hebben inmiddels al belangstelling getoond om te investeren in een zonnepark bij Assen Zuid. Uit onderzoek blijkt dat op het bedrijvenland in ieder geval tot 2030 zo’n 40 hectare beschikbaar is voor het opwekken van energie met behulp van zonnepanelen. Iedere hectare levert tussen de 0,5 en 0,65 megawatt aan elektriciteit op. Dit is genoeg om tussen de 6.000 en 8.400 huishoudens van stroom te voorzien. Bij de aanleg van een zonnepark wil de gemeente dat het bestaande landschap behouden blijft.

De gemeente wil de plannen verder uitwerken in nauw overleg met omwonenden. Zij kunnen met ideeën komen over de inpassing van het zonnepark in het landschap. Ook kunnen zij mee-investeren in het park.

Tango en IDS tankstations gaan over op 100% windkracht

De tankstations van Tango draaien vanaf begin 2016 op groene stroom. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van 100 procent Europese windkracht. Hiervoor is moederbedrijf Kuwait Petroleum Belgium een partnership aangegaan met energiebedrijf Essent. Naast de 190 tanklocaties van Tango worden ook het hoofdkantoor in Den Haag en de tankstations van International Diesel Services (IDS), gespecialiseerd in de brandstofbehoeften van internationale transportbedrijven, voorzien van groene stroom. Deze overschakeling past in het Energy Efficiency Program van Kuwait Petroleum.

Tango is aanbieder van een landelijk netwerk van onbemande tankstations. IDS heeft zich toegelegd op de behoeften van internationale ondernemingen voor lange-afstandstransport over de weg. Beide bedrijven hebben bij hun tankstations diverse oplossingen geïmplementeerd om efficiënter met energiebronnen en elektriciteit om te gaan. Zo beschikt een groot deel van de tankstations bijvoorbeeld over zonnepanelen en LED-verlichting. Daarnaast zijn er locaties waarbij de daken beplant zijn voor een isolerend effect. De overschakeling op groene stroom was dan ook een logische volgende stap. Hierbij viel de keuze al snel op Essent als partner gezien de sterk competitieve prijzen die het bedrijf voor groene stroom aanbiedt.

dinsdag 24 mei 2016

Over vijf jaar produceert elke wijk zijn eigen zonne-energie

De zonne-energie van de toekomst wordt niet alleen opgewekt in grootschalige zonnecentrales of met baanbrekende nieuwe technieken, maar ook door lokale initiatieven. Wijken en buurten waar mensen op hun dak of op een zonneweide duurzame energie opwekken en die zelf gebruiken zullen zich als een lappendeken over de wereld verspreiden. Voor opslag van overtollige stroom gebruiken ze nieuwe type batterijen of - heel slim - die van de groeiende vloot elektrische auto's.

Dat voorspellen deskundigen op het gebied van zonne-energie (PV). Ze zullen hun visie op de toekomst en hun ervaringen uit de praktijk delen tijdens de achtste editie van 'The Solar Future NL- Prepare for change' conferentie op 26 mei in de Jaarbeurs in Utrecht.

 De komende jaren zal het rendement van zonnecellen verder toenemen, zullen de prijzen van installaties verder dalen en komen er nieuwe oplossingen om overtollige zonne-energie thuis op te slaan. Maar revolutionaire technologische uitvindingen worden niet verwacht. ,,De grote doorbraak zit vooral in de algemene acceptatie van zonne-energie en het meervoudig ruimtegebruik," denkt directeur Frans Latjes van Ecorus Nederland, een specialist op het gebied van grootschalige zonne-energie. ,,Als je vijf jaar vooruit kijkt zullen veel meer mensen zonnepanelen op hun dak hebben. Nu vinden mensen het nog lelijk, maar straks zitten zonnepanelen overal in verwerkt om energie op te wekken. Als de buurman dan overstag gaat, krijg je kuddegedrag en wil ineens iedereen het."
 Ecorus bouwt, financiert en beheert diverse projecten. Bijvoorbeeld de 'Solar Campus Purmerend', met 22.000 zonnepanelen die jaarlijks 5,5 megawatt groene stroom opwekken een van de grootste solarparken in de Benelux. Ecorus faciliteert dit project aan lokale initiatiefnemers. Volgens Latjes zullen vooral dit soort lokale initiatieven de toekomstige PV markt gaan bepalen. ,,Mensen willen op het gebied van energie onafhankelijk worden. Ze willen op hun eigen dak of op een zonneweide in de buurt stroom opwekken en afnemen. Hoe dichterbij je het opwekt, hoe lager de transportkosten. Net als bij de stadslandbouw, die de moestuintjes heeft teruggebracht en waar je op de fiets heen kunt. Zo gaat het ook met duurzame energie," voorspelt hij.

 Een goed voorbeeld van zo'n lokaal initiatief is de Utrechts wijk Lombok. Daar gebruikt een netwerk van bewoners de batterijen van elektrische auto's om overtollige energie van hun zonnepanelen in op te slaan en terug te leveren. Een Europese primeur. Een hele 'lean' manier om duurzame energieopwekking en -opslag en de opkomst van elektrisch rijden aan elkaar te koppelen. ,,De actieradius van elektrische auto's loopt de komende jaren op tot 300 of 400 kilometer per dag, terwijl ze gemiddeld 70 of 80 kilometer rijden. Dat restant kun je gebruiken voor opslag en ontladen voor huishoudelijk gebruik als er weinig zonne-energie is. Daardoor hoeven mensen met zonnepanelen geen dure batterijen meer te kopen. Die staan al op straat," zegt Robin Berg, oprichter en directeur van LomboXnet.

LomboXnet biedt elektrische deelauto's op zonnestroom, plaatst zonnecentrales op scholen, ontwikkelt laadpalen op zonne-energie die kunnen laden én ontladen (V2G) en biedt zelfs snel internet op zonnestroom aan. Berg is ervan overtuigd dat dit soort wijkinitiatieven, die zelf hun energie opwekken, de toekomst hebben. ,,Wereldwijd zullen complete steden en landen op deze manier gaan werken. Ook grote zonnecentrales hebben opslag nodig en ook daarvoor kun je elektrische auto's gebruiken," stelt hij. Het systeem gaat beter werken als het in meer wijken wordt uitgerold. Berg verwijst in dat verband naar de plannen van de naastgelegen Utrechtse Jaarbeurs, dat 12.000 vierkante meter aan zonnepanelen op het dak gaat leggen en 3000 parkeerplaatsen met laadpalen. Dat kan als back-up dienen en zo kan er een stedelijk energiesysteem ontstaan, oppert hij.

Primagaz en PitPoint LNG vormen nieuwe joint-venture

Primagaz Nederland BV en PitPoint Clean Fuels hebben een overeenkomst getekend voor de overname van 50 procent van de aandelen van PitPoint LNG door Primagaz. De hiermee gevormde nieuwe joint venture zal zich volledig richten op de exploitatie van LNG voor de transport en marine markt. Beide bedrijven brengen hun eigen expertise in om zo een nieuw, toekomst-zeker en betrouwbaar bedrijf te vormen dat zich specialiseert in de uitbouw van de huidige LNG activiteiten van beide spelers.

De joint venture zal de markt bedienen initieel onder de naam PitPoint LNG en heeft als ambitie op korte termijn het bouwen van vijf LNG truckstations in de Benelux en 2 bunkerstations voor de binnenvaartsector. Op de middellange termijn is het doel minimaal 10 truckstations samen te ontwikkelen.

De inbreng van PitPoint zal zich vooral focussen op de bouw, het onderhoud en de exploitatie van de LNG stations, zoals het LNG station in Zwolle dat recent al in een nieuw jasje gestoken werd.

Windpark op Noordzee goedkoper dan verwacht

Het eerste windpark op de Noordzee, voor de kust van Zeeland, wordt goedkoper dan begroot. Dat zegt minister Kamp van Economische Zaken naar aanleiding van de inschrijfprocedure voor windpark Borssele. De exacte besparing wordt later bekend gemaakt.

Het Rijk reserveerde aanvankelijk 18 miljard euro voor vijftien jaar stroomproductie op zee. Het consortium dat het windpark gaat bouwen, krijgt subsidie voor het verschil tussen de marktprijs voor grijze stroom en het bedrag van de eigen offerte.

Er is veel belangstelling voor het windpark. Onder de bieders bevinden zich energiebedrijf Eneco, Shell, projectontwikkelaar Van Oord en windmolenbouwer Vestas. Andere bieders zijn NUON-eigenaar Vattenfall en RWE, de eigenaar van Essent.

Gemeente maakt gymzalen energiezuiniger

Gemeentelijke gebouwen worden steeds duurzamer. Na onder meer het Raadhuis en Omnizorg pakt de gemeente in de zomer 20 gemeentelijke gymzalen aan. Na 45 jaar zijn deze gymzalen toe aan een stevige renovatie. Met de renovatie wordt ingezet op meer gebruiksgemak en energiezuinige oplossingen.

Wethouder Duurzaamheid Mark Sandmann juicht deze ontwikkeling toe: “De gemeente Apeldoorn is dit jaar volop bezig om eigen gebouwen te verduurzamen en energie te besparen. Met deze aanpassingen besparen we zowel geld als het milieu. Het is jammer dat we de gymzalen even moeten sluiten hiervoor maar na de zomer hebben schoolkinderen en verenigingen weer een heerlijke plek om te sporten en bewegen. En die is dan ook nog duurzamer.”

De gemeente Apeldoorn en beheerder Accres hebben ervoor gekozen om van juni tot en met augustus aan de slag te gaan met de gymzalen. Hierdoor vindt een groot deel van de werkzaamheden plaats in de zomervakantie. De gymzalen worden zowel van binnen als van buiten gerenoveerd. Een nieuwe technische installatie, moderne douche- en kleedruimtes en tal van energiezuinige oplossingen, zoals zonnepanelen maken deel uit van de renovatie. Na de zomer kunnen scholen en verenigingen weer sporten in de vernieuwde zalen

maandag 23 mei 2016

TenneT als netbeheerder van het net op zee

In de Elektriciteitswet is vastgelegd dat de windparken die in de komende jaren in de Noordzee worden gebouwd via een net op zee worden verbonden met het landelijk net. De netbeheerder van het net op zee is hiervoor verantwoordelijk. TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) wil netbeheerder worden voor het net op zee.

Voordat de Minister van Economische Zaken TenneT als netbeheerder van het net op zee kan aanwijzen moet TenneT door ACM gecertificeerd worden. Hierbij toetst ACM of het bedrijf voldoet aan de ontvlechtingseisen uit de Europese richtlijn 2009/72/EG.

In 2013 heeft ACM een dergelijk besluit ook al genomen voor TenneT. Door een recente wijziging van de Elektriciteitswet wordt van TenneT verwacht dat zij opnieuw een aanvraag voor certificering moet doen, waarna ACM de toets opnieuw uitvoert.  

ACM heeft nu het voorlopige besluit genomen dat TenneT voldoet aan de gestelde eisen. Voordat  het besluit definitief kan worden vastgesteld, zal de Europese Commissie haar advies geven. Het conceptbesluit is daarom op 28 april 2016 conform procedure toegezonden aan de Europese Commissie.

4 miljard euro besparing mogelijk door woningisolatie

Nederland isoleert te langzaam. In het huidige tempo duurt het nog minstens 31 jaar voor alle huizen in Nederland zijn geïsoleerd. Dit blijkt uit berekeningen van Natuur & Milieu. Als alle huizen zijn geïsoleerd, daalt het totale gasverbruik in Nederland met 50 procent. Per huishouden scheelt volledige isolatie bijna 550 euro per jaar op de energierekening. Voor heel Nederland is dit jaarlijks 4 miljard euro.

Voor de Nederlandse bevolking mag het veel sneller: 78% wil dat over 10 jaar alle huizen in Nederland volledig zijn geïsoleerd. Dit toont vandaag gepubliceerd onderzoek van Natuur & Milieu aan, in samenwerking met Greenchoice, SNS, ASN Bank, BLG Wonen, Hoom en Nederland Isoleert, uitgevoerd door Panelwizard.

Zelf isoleren gebeurt echter mondjesmaat: slechts 1 op de 9 Nederlanders zegt alle energiebesparende maatregelen te hebben genomen die mogelijk zijn. De belangrijkste besparingsstappen die Nederlanders tot nu toe zetten, zijn het vervangen van gloeilampen (74 procent), dubbel glas (57 procent) en apparaten op standby (57 procent). Isolatie zit nog niet in de top 3.

“Mooi om te zien dat een meerderheid van 78% veel sneller wil isoleren dan nu gebeurt. Nederlanders kunnen dit proces zelf versnellen door hun eigen huis zo goed mogelijk te isoleren,” aldus Talitha Koek, woordvoerder Campagnes bij Natuur & Milieu. “Veel mensen missen de grote klappers: spouw-, dak- en bodemisolatie. Met deze maatregelen spaar je honderden euro’s per jaar uit.”

“Op de Klimaattop in Parijs vorig jaar is afgesproken dat we in 2050 niet meer dan 2 graden temperatuurstijging in de wereld toestaan. Als de Nederlandse overheid deze doelstelling serieus neemt, moeten in Nederland vrijwel alle woningen voor 2035 van het gas af. Als we niet snel starten met isoleren, halen we dit niet,” aldus Koek. “Bovendien is isoleren drie keer goed: voor je portemonnee, voor je wooncomfort en voor het milieu.”

Het opinieonderzoek is uitgevoerd door Panelwizard, in opdracht van Natuur & Milieu, i.s.m. Greenchoice, SNS, ASN Bank, BLG Wonen, Hoom en Nederland Isoleert in het kader van de gezamenlijke energiebesparingscampagne Slimwoner. Het is uitgevoerd onder 837 Nederlanders van 18 jaar en ouder, representatief voor Nederland op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinssituatie en arbeidsparticipatie. Klik hier voor de onderzoeksverantwoording. De berekeningen over het isolatietempo in Nederland zijn in deze factsheet te vinden.