Reserveer nu de nieuwe Sony eReader

dinsdag 3 mei 2016

Astron dreigt met schadeclaim vanwege windmolens

Astron, het Nederlands Instituut voor radioastronomie, dreigt opnieuw met een schadeclaim van 100 miljoen euro vanwege de geplande bouw van windmolens in Drenthe. Daardoor dreigt het wetenschappelijk onderzoek deels waardeloos te worden.

In Oost-Drenthe komen vijftig windmolens van 200 meter hoog. Zowel omwonenden, gemeenten als de provincie willen de molens niet. Minister Kamp (Economische Zaken) moet nog dit jaar beslissen of hij het project doorzet, meldt Trouw.

Het Lofar-netwerk van Astron speurt met duizenden gevoelige antennes het heelal af. Zeven van de vijftig windmolens zouden te dicht bij de kern van het netwerk komen te staan.

ING: Energietransitie heeft grote impact op Amsterdamse haven

Het Amsterdamse havencomplex is het op drie na grootste van Europa en vertegenwoordigt met 8% een flink aandeel in de regionale economie. Komende jaren is er uitzicht op gematigde verdere groei. Ook in de verdere toekomst kan de haven een sterke rol blijven vervullen, maar het karakter als grondstoffenhaven verandert met de opkomst van duurzame energie ingrijpend. Dit gaat gepaard met uitdagingen, maar er zijn ook nieuwe kansen. Dit blijkt uit de themapublicatie die ING Economisch Bureau publiceert.

De Amsterdamse havens (inclusief Noordzeekanaalgebied) waren in 2015 goed voor een totale overslag van 97 mln. ton. Met gematigde groei van de economie en de wereldhandel in het vooruitzicht kan de goederenoverslag in de haven de komende jaren nog enkele procenten per jaar groeien. Door de afhankelijkheid van de grondstoffenmarkten blijft de ontwikkeling op kwartaalbasis beweeglijk.

Waar de goederenstroom de komende tijd nog niet zo veel verandert, ziet de lange termijn toekomst er voor de Amsterdamse haven ingrijpend anders uit. De snelheid waarmee duurzame energie zich ontwikkelt, is daarbij het meest bepalend. De energietransitie is een bedreiging voor het volume. Amsterdam is met 62% de haven met het grootste aandeel energiedragers (kolen + olie) onder de grote havens. Naar verwachting zal de kolenstroom tussen 2020 en 2030 flink afnemen door sluiting van oude kolencentrales. Uiteindelijk zal ook de overslag van minerale brandstoffen onder druk komen te staan, al is hier nu nog groei te verwachten.
.
De energietransitie heeft dus grote impact en de haven kan minder dan andere havens leunen op het nog groeiende containervervoer. Tegelijkertijd houdt de metropoolregio Amsterdam behoefte aan een sterke zeehaven en biedt verduurzaming ook kansen. ING Sectormanager Transport & Logistiek Machiel Bode: ‘De circulaire economie kan zich ontwikkelen tot invloedrijke factor en het Amsterdamse profiel biedt een goede uitgangspositie voor groei in opslag, overslag en handel van biobrandstoffen en afvalstoffen’. De uitdaging is om het duurzame cluster te laten groeien en schaal op te bouwen. In de toekomst zal de aandacht daarbij meer uitgaan naar toegevoegde waarde en minder naar volume.

Poiesz en Wecycle willen meer energiezuinige lampen recyclen

Poiesz Supermarkten en Wecycle slaan de handen ineen om meer afgedankte energiezuinige lampen in te zamelen. In alle 68 winkels van de supermarktketen staan inleverbakken zodat hun klanten makkelijk en snel afgedankte spaar- en ledlampen kunnen inleveren. Wecycle organiseert in Nederland de verantwoorde inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

Piet Smit, algemeen directeur van Poiesz Supermarkten: “Elke winkel is verplicht energiezuinige lampen in te nemen als de klant een soortgelijk nieuw product koopt. Wij gaan een stap verder, omdat we als familiebedrijf van nature denken aan de volgende generaties en daarom duurzaamheid belangrijk vinden. Daarnaast bieden we graag extra service aan onze klanten. Zij kunnen daarom altijd gratis hun oude spaar- en ledlampen inleveren.” 

Wecycle-inleverbakken voor afgedankte kleine elektrische apparaten en/of spaarlampen staan in ruim 3.200 winkels in Nederland, waaronder meer dan 1.000 supermarkten. Alle inleverlocaties staan op wecycle.nl/zoeker.

Handreiking voor de financiering van kleine zon- en windprojecten

Het Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten publiceert een handreiking voor de financiering van decentrale duurzame energieprojecten. De handreiking leidt initiatiefnemers van kleine energieprojecten – particulieren of coöperaties – door de belangrijkste kaders en knelpunten bij de projectontwikkeling en financiering. Het Expertisecentrum wil hiermee een extra stimulans geven aan de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland.

Lokale burgerinitiatieven voor de ontwikkeling van duurzame energieprojecten worden steeds belangrijker om de klimaatdoelstellingen te halen. De financiële sector wil deze projecten financieren maar ziet nog vaak dat een project niet aan de voorwaarden voor financiering voldoet. Een veel voorkomende reden hiervoor is dat bij de initiatiefnemers de kennis ontbreekt om een project van de grond te trekken en gefinancierd te krijgen. Daarom hebben Triodos Bank en ASN Bank in opdracht van het Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten deze handreiking geschreven.

Het Expertisecentrum is een samenwerkingsverband tussen banken en Rijksoverheid dat in 2013 in het kader van het Energieakkoord is gestart. Deze ‘greendeal’ brengt technische en financiële kennis en expertise samen omtrent specifieke energieprojecten zodat deze gebundeld en kan worden gedeeld met alle belanghebbenden in de markt. Dat zijn de initiatiefnemers van projecten, financiers en andere marktpartijen. Door deze bundeling van kennis en expertise wordt de financiering van duurzame energie- en energiebesparingsprojecten bevorderd. Eerder publiceerde het

maandag 2 mei 2016

PwC: Licht aan het eind van de tunnel op oliemarkt

In de tweede helft van 2016 zal de wereldwijde vraag naar olie naar verwachting geleidelijk aan toenemen. De vraag zal worden gestuwd door Aziatische landen die allen, op Maleisië na, netto-importeur van olie zijn. Maar tot aanzienlijke prijsstijgingen leidt dat niet in de nabije toekomst, omdat de wereldwijde economische groei achterblijft. Dat stelt PwC in haar kwartaalupdate over de olieprijs.

De olieprijzen zijn na een lange periode van bearish-sentiment weer een tikkeltje bullish, zegt PwC-hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen. De olieprijzen stegen de afgelopen weken met zo'n 40 procent, hetgeen er op wijst dat de daling van olieprijzen wellicht is uitgebodemd. Over tot hoever de olieprijs weer kan stijgen, lopen de voorspellingen sterk uiteen. 'Maar er is consensus dat er licht aan het eind van de tunnel is, aldus Velthuijsen.

In 2015 overtrof het aanbod de vraag met overproductie, uitpuilende olievoorraden en kelderende prijzen tot onder de 27 dollar per vat (februari 2016) als gevolg. De oliemarkt blijft in de eerste helft van 2016 kampen met overaanbod, mede omdat de VS hun olieproductie maar mondjesmaat bevriezen (5% tot op heden), de belangrijkste landen in het Midden-Oosten hun productie handhaven en de uitvoer van Iraanse olie stijgt. De verwachting is dat de vraag pas in de tweede helft van 2016 geleidelijk aan zal toenemen.

Provincie ondersteunt de proeftuin Green Village

De provincie Zuid-Holland stelt ruim €8 ton ter beschikking voor de Green Village, een proeftuin op het gebied van duurzame innovaties. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wordt de proeftuin met ruim €1,6 miljoen gefinancierd. Ook wordt cofinanciering verleend door Gemeente Delft, Alliander en GasTerra.

The Green Village biedt ruimte aan bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden die samenwerken om duurzame innovaties in samenhang te onderzoeken, te ontwikkelen, te testen en te demonstreren. Het gaat dan bijvoorbeeld om oplossingen gericht op energie, wind, water en ‘afval als grondstof’. Innovaties die impact hebben op de woon-, werk- en leefomgeving van mensen.

Voorbeelden zijn elektrische auto’s die in een parkeergarage efficiënter elektriciteit opwekken dan de huidige manier van elektriciteitsproductie, de besparing van grote hoeveelheden energieverlies door de omzetting van wisselstroom naar gelijkstroom en nieuwe producten en diensten met LED-verlichting.

De ambities op The Green Village sluiten aan op Europese, landelijke, regionale en lokale overheidsagenda’s, en op de behoeften van grote en kleine ondernemingen. Voor de TU Delft en andere kennisinstellingen versterkt The Green Village de mogelijkheden om kennis versneld toe te passen in de praktijk. Karel Luyben, rector magnificus van de TU Delft: “De integrale benadering op The Green Village maakt het mogelijk dat onze onderzoeksgroepen met ambitieuze partners samenwerken aan innovatief onderzoek dat anders moeilijker van de grond komt.”

Stedin participeert in consortium duurzame ammoniak

Stedin Infradiensten is één van de samenwerkingspartners in het project ‘Power-to-Ammonia’. Het doel van het project is om het overschot aan duurzaam geproduceerde energie uit windenergie of zonne-energie om te zetten naar ammoniak. Belangrijk voor het energiesysteem, omdat energieopslag helpt bij het in het balans houden van de elektriciteitsnetten. Het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) heeft een aantal partijen in de energie- en chemiesector bij elkaar gebracht om deze nieuwe technologie nader te onderzoeken.

Stedin Infradiensten ziet het als haar taak om de energie-infrastructuur te verduurzamen en het tegelijkertijd onverminderd robuust en betaalbaar te houden. Dat is nodig omdat de vraag naar elektriciteit in het algemeen toeneemt, bijvoorbeeld omdat steeds meer Nederlandse consumenten en bedrijven zelf energie duurzaam opwekken uit zon en wind. Guy Konings, business developer bij Stedin Infradiensten: ,,Precies daarom is het zinvol om nieuwe toepassingen te onderzoeken die het energienet helpen. Ammoniak is zo’n mogelijkheid, omdat duurzaam geproduceerde energie daarin goed opgeslagen kan worden.''

Bij het omzetten van elektriciteit in waterstof kan de waterstof direct gebruikt worden als brandstof voor auto's. In Oude-Tonge, op het eiland Goeree-Overflakkee, is Stedin Infradiensten betrokken bij de ontwikkeling door lokale ondernemers van het waterstoftankstation 'Greenpoint'. Op dit station wordt waterstof ter plekke uit duurzame elektriciteit geproduceerd en daar kunnen bussen van de streekvervoerder en personenauto's vanaf eind 2016 tanken. Grotere hoeveelheden waterstof die op het eiland geproduceerd worden, kunnen omgezet worden in ammoniak. Deze ammoniak fungeert als energiedrager en kan weer als duurzame rondstof worden verkocht aan de chemische industrie. Met

Power-to-Ammonia snijdt het mes aan twee kanten, aldus Konings: ,,We leveren met deze innovatieve projecten een bijdrage aan de economie en aan de verduurzaming van het energiesysteem. Daarnaast kan deze technologie bijdragen aan het betaalbaar houden van het energiesysteem. Zo kunnen dure kabelverzwaringen om de vraag naar energie aan te kunnen, worden voorkomen.''

Power-to-Ammonia is een samenwerkingsverband van Institute for Sustainable Process Technology (ISPT), Stedin Infradiensten, Nuon, ECN, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Proton Ventures, OCI Nitrogen, CE Delft en AkzoNobel.

Vrijstelling leges voor Nul-op-de-Meter woningen Amersfoort

Vanaf 1 mei 2016 betalen eigenaren die hun woning verbouwen tot een Nul-op-de-Meter
huis (NOM) geen leges meer voor een afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan.

Een zogenaamde NOM-woning verbruikt evenveel energie als dat er wordt opgewekt. Om dit te bereiken bij bestaande woningen, wordt bij een renovatie een extra dikke isolatieschil aangebracht. Door deze extra centimeters valt de verbouwing vaak net niet binnen het bestemmingsplan. Dat verplicht de eigenaar tot een extra procedure om toch de benodigde bouwvergunningen te verkrijgen. Voor deze procedure betaalt de eigenaar extra legeskosten ad € 370. De gemeente wil juist verbouwingen stimuleren die zorgen voor energieneutrale woningen.

Daarom rekent de gemeente, geen leges meer voor de afwijkingsprocedure als het gaat om NOM-renovaties. Deze vrijstelling van de extra legeskosten gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2016. Eigenaren die de legeskosten al hebben betaald, krijgen het bedrag terug van de gemeente. Het is de bedoeling dat de afschaffing van deze extra kosten voor NOM-woningen structureel wordt geregeld in het beleid.

zondag 1 mei 2016

IJsselcentrale wordt ontmanteld

De IJsselcentrale bij Zwolle wordt gesloopt, maar de elektriciteitsmasten blijven gewoon op hun plek staan. Dat zegt TenneT als beheerder van het hoogspanningsnet tegen De Stentor.

Tennet gaat de centrale in Harculo ontmantelen. Sinds 1955 werd hier bijna een halve eeuw lang de stroomvoorziening verzorgd voor Oost-Nederland.

De afgelopen jaren was de centrale alleen nog maar een achtervang om hoge pieken in de vraag op te vangen. Dat gebeurde zeer sporadisch.

zaterdag 30 april 2016

Nieuwe vorm van duurzame inzet van platforms op zee

Steeds meer olie- en gasinstallaties op de Noordzee zijn sterk verouderd en soms helemaal niet meer productief. Het ontmantelen van deze boorplatforms zou een kostbare actie zijn en daarom heeft TNO heeft een visie ontwikkeld om de platforms in te zetten als leverancier van innovatieve toepassingen in de offshore industrie. Een visie die we graag met de olie- en gasmaatschappijen, de offshore windsector en andere stakeholders gezamenlijk uitwerken tot de ambitie om de (ongebruikte) infrastructuur van platforms op zee nieuw leven in te blazen. Hiermee kan de werkgelegenheid behouden blijven en de duurzame energietransitie worden versneld.

Het idee is om een verbinding te maken tussen de olie- en gasindustrie op de Noordzee en de offshore windparken. Oude platforms en gasvelden kunnen op een innovatieve manier ingezet worden om energie op te slaan. Op dit moment onderzoekt TNO in samenwerking met Energie Beheer Nederland, Shell en Siemens wat integratie van deze sectoren voor kansen oplevert.

Terwijl de winning van olie en gas op zee terugloopt, neemt de bouw van grote windparken op zee juist toe. Boorplatforms, pijpleidingen en lege gasvelden op de Noordzee kunnen worden herontwikkeld voor duurzame energievoorziening. Een van de oplossingen is een verbinding maken tussen de windparken en de nog producerende platforms op zee. De energie van die platforms wordt nu opgewekt met gasturbines, die uitstoot van CO2, stikstof- en zwaveloxides veroorzaken. Door gebruik te maken van de duurzaam opgewekte energie van de windmolens op zee zijn deze emissies tot een nulpunt te reduceren. De lege gasvelden kunnen gebruikt worden voor de opslag van elektriciteit die geproduceerd wordt door de windparken. De elektriciteit kan worden opgeslagen door deze om te zetten in waterstof. Deze waterstof kan ook worden bijgemengd in de gasleidingen, het zogenoemde ‘Power to Gas’- principe. Uit bijna lege gasvelden kun je ook direct elektriciteit genereren op de platforms, bijvoorbeeld Gas to Wire, als het niet waait en er toch stroom nodig is, dit heet Power Balancing. Hierdoor kunnen de kosten van de elektrische netwerken op zee mogelijk flink naar beneden.

vrijdag 29 april 2016

TenneT en Liander zoeken geschikte locatie voor nieuw hoogspanningsstation in A4zone

De energievraag in de Haarlemmermeer neemt toe. Datacenters willen zich in het gebied vestigen, glastuinbouwers breiden uit en bedrijven ontwikkelen. De beschikbare capaciteit in het elektriciteitsnetwerk is rond 2017 niet meer voldoende om aan de vraag te voldoen

Om de levering van elektriciteit in de regio in de toekomst te kunnen garanderen zijn aanpassingen nodig in het elektriciteitsnet. Onderdeel hiervan is het bouwen van een nieuw transformatorstation in het gebied rond de snelweg A4 tussen Hoofddorp en Rijsenhout, de A4-zone. Het nieuwe transformatorstation wordt via ondergrondse kabels verbonden met het transformatorstation Vijfhuizen in Haarlemmermeer en het transformatorstation Nieuwe Meer in Amsterdam. Met deze uitbreiding van het elektriciteitsnet kan het in ontwikkeling zijnde gebied rond de snelweg A4 in de Haarlemmermeer worden voorzien van voldoende elektriciteit.

Op dit moment vindt er een haalbaarheidsstudie plaats naar een geschikte locatie voor het transformatorstation en de aan te leggen kabels. Hierbij wordt gekeken naar onder andere de ligging t.o.v. de te vestigen datacenters en glastuinbouwbedrijven en andere midden- en hoogspanningsstations. Maar ook naar beperkingen op het gebied van omgevingsaspecten zoals de afstand tot woningen en de groenblauwe zone naast de A4. Naar verwachting wordt de haalbaarheidsstudie voor de locatie van het transformatorstation in de zomer van 2016 afgerond en aangeboden aan gemeente Haarlemmermeer.
Alle PLUS winkels klimaatneutraal

Alle 262 PLUS supermarkten zijn voortaan klimaatneutraal. Daarmee is PLUS de eerste retailer in Nederland. PLUS zet zich al jaren in om de winkels energiezuiniger te maken en vergroend al sinds 2011 haar stroom 100 procent; de laatste drie jaar is daarbij bewust gekozen voor Europese windenergie. Daar komt nu ook compensatie van de CO2-uitstoot van het gasverbruik en de koelingen van de winkels bij, wat de supermarkt geheel klimaatneutraal maakt. Het servicekantoor en de distributiecentra volgen binnenkort.

PLUS compenseert de CO2-uitstoot met een mix van Gold Standard-certificaten uit CO2-reductieprogramma’s. Voor compensatie van de CO2-uitstoot afkomstig van het gasverbruik, investeert PLUS in efficiënte kooktoestellen voor gezinnen in Ethiopië en India. Dit is een initiatief in samenwerking met het Fair Climate Fund, in lijn met de nieuwe Fairtrade standaard die onlangs gelanceerd is. Door deze kooktoestellen wordt de uitstoot van CO2 van meer dan 2.500 gezinnen aanmerkelijk teruggebracht.

Dat de winkels van PLUS klimaatneutraal zijn, is zichtbaar aan de sticker op de winkelruit. Deze worden binnenkort op alle PLUS supermarkten geplakt. PLUS heeft nu haar winkels klimaatneutraal gemaakt; in de loop van 2017-2020 worden ook het servicekantoor en de distributiecentra klimaatneutraal.


Laagste energieverbruik in 20 jaar

In 2015 lag het energieverbruik op het laagste niveau in twintig jaar. Huishoudens en industrie consumeerden of verstookten samen 3 000 petajoule. Dat was 2 procent lager dan in 2014. Deze daling hing vooral samen met een forse dip in het verbruik van energie in de petrochemische industrie. Het verbruik van kolen nam fors toe. Dit meldt CBS.

De petrochemische industrie verwerkte in 2015 veel minder aardolie tot plastics dan een jaar eerder. De daling hing onder andere samen met groot onderhoud in een aantal fabrieken. De energiesector (elektriciteitscentrales en raffinaderijen) daarentegen verbruikte vorig jaar bijna 7 procent meer energie dan in 2014. De extra energie was nodig omdat meer elektriciteit is geproduceerd.

Vooral het verbruik van steenkool voor de productie van elektriciteit is in 2015 fors gestegen. De toename hing samen met de ingebruikname van nieuwe centrales. Drie oude kolencentrales zijn eind 2015 gesloten, maar hebben gedurende 2015 nog volop gedraaid. Omdat de kolenprijs laag bleef en de vraag uit België aanhield, werd de capaciteit zo optimaal mogelijk benut.

Door de stijging van het kolenverbruik kwam het percentage steenkool in de energiemix in 2015 hoger uit, op bijna 15 procent. In 2010 was dit nog 9 procent. De gestegen inzet van steenkool ging ten koste van het verbruik van aardgas in de energiemix. Er is de afgelopen jaren minder aardgas ingezet in elektriciteitscentrales dan in eerdere jaren.

Het verbruik van energie voor onder andere de verwarming van huizen, de werking van machines en het rijden met auto’s (het finale energieverbruik) nam in 2015 met bijna 2 procent toe. Dit komt overeen met ongeveer 30 petajoule. De verwarming van ruimtes is sterk afhankelijk van de temperatuur in de koude maanden van het jaar. Als het verbruik gecorrigeerd wordt voor de lagere temperatuur in de winter van 2015 vergeleken met 2014, is sprake van een lichte daling van het finale energieverbruik.