Ads Top

HVC gaat ondergrond in Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard onderzoeken op potentie geothermie

De ontwikkeling van geothermie als duurzame warmtebron is belangrijk in de transitie naar een Nederland waarin we het gebruik van aardgas steeds meer afbouwen. HVC gaat de potentie voor geothermie in Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard onderzoeken. Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning voor geothermie aan HVC toegekend en deze wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant. Samen met de gemeenten Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard verkent HVC of en onder welke voorwaarden de ondergrond een bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van de regio. Het kassengebied Alton in Heerhugowaard wordt als eerste onderzocht, omdat uit eerder onderzoek blijkt dat deze locatie zeer kansrijk is voor geothermie.

De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig aardgasvrij moet zijn. Dat is een enorme opgave waarbij de gemeenten een belangrijke rol gaan vervullen. Ruim 7 miljoen huishoudens moeten van het aardgas af. Aardgas draagt als fossiele brandstof bij aan de klimaatverandering. Voor een klimaatneutraal Nederland moeten we daarom over op nieuwe manieren van verwarmen, douchen en koken.

De Nederlandse overheid stimuleert het in kaart brengen van de ondergrond in Nederland om het potentieel van geothermieprojecten volledig te benutten. Marco van Soerland, (manager Lokale warmte HVC): “Gemeenten erkennen de duurzaamheidsopgave en zien het belang om geothermie op een veilige en maatschappelijk verantwoorde manier te winnen. Door samen met de gemeenten  een opsporingsvergunning aan te vragen, blijft de regie op de ondergrond  publiek geborgd. Met deze vergunning heeft de aanvrager het exclusieve recht om binnen dit gebied onderzoeken op de aanwezigheid van aardwarmte.” In eerste instantie wordt gekeken naar de ontwikkeling van een geothermieboring in het glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard. HVC heeft een duurzame energie subsidie (SDE+) aangevraagd bij het ministerie om het project te realiseren. Op zijn vroegst zal de boring in de tweede helft van 2020 plaatsvinden.

HVC verkent samen met de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk de potentie en economische haalbaarheid van geothermie door een uitgebreid geologisch onderzoek uit te voeren. In Nederland is al veel kennis over de (diepe) ondergrond, doordat er in het verleden al veel onderzoeken en boringen zijn gedaan naar de diepe ondergrond voor olie- en gaswinning. Al deze informatie wordt benut. Een seismische risicoanalyse maakt onderdeel uit van het onderzoek om vast te stellen of geothermie op een veilige en verantwoorde wijze uit de ondergrond kan worden gewonnen. Het onderzoek brengt in beeld hoeveel warmte er in potentie gewonnen kan worden, met welke risico’s rekening gehouden moet worden en hoe deze afdoende beheersbaar zijn. De opsporingsvergunning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verkregen na advies van TNO, toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de Mijnraad.

HVC neemt momenteel via Trias Westland deel aan een geothermieproject in de omgeving van Naaldwijk. Zij is actief betrokken bij de boring naar geothermie en heeft praktijkervaring opgedaan met mijnbouwkundige processen. De HVC organisatie ontwikkelt zich steeds meer tot een volwaardige duurzame energie,- en mijnbouworganisatie door het aannemen diverse mensen uit de geothermie,- olie- en gas sector. Denk daarbij aan geologen, operationele medewerkers maar ook mensen met jarenlange ervaring met het ontwerpen en het realiseren van putten. HVC gaat er vanuit dat er bij de aangesloten gemeenten de komende 5 jaar een grote verduurzamingslag gerealiseerd kan worden met de ontwikkeling van geothermie in de gebouwde omgeving. Al geruime tijd levert HVC restwarmte via warmtenetten in Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk,  Dordrecht en Zaanstad aan ruim 12.000 woningequivalenten. Duurzame bronnen zoals geothermie en energie uit oppervlaktewater geven HVC de mogelijkheid om ook warmtenetten te ontwikkelen in andere gemeenten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.