Ads Top

Samenwerkingsovereenkomst windenergie Limburg

De gemeenten Leudal, Peel en Maas, Nederweert en Weert hebben samen met de Provincie Limburg een samenwerkingsovereenkomst getekend om de ontwikkeling van windenergie in hun gebied mogelijk te maken. De gemeenten spreken in deze overeenkomst hun intentie uit om samen invulling te geven aan de opgave om een energievoorziening te creëren waarmee minder broeikasgassen worden uitgestoten. Een opgave die wordt opgepakt door overheden en maatschappelijke organisaties in heel Nederland, voortkomend uit het Nationaal Energieakkoord.

De vier gemeenten en de Provincie Limburg werken samen om windenergie te stimuleren en faciliteren. Hiervoor hebben de partijen, nadat eerder al uitgangspunten op papier werden gezet, verdere afspraken gemaakt. De gemeenten stimuleren de ontwikkeling van tenminste één windenergieproject per gemeente. Dit moet leiden tot in totaal ca. 16 windturbines met een gezamenlijk vermogen van 48 MW. Voorwaarde in deze ontwikkeling is dat de opbrengsten zoveel mogelijk naar de lokale omgeving gaan en burgercoöperaties worden aangemoedigd. Bij de ontwikkeling werken de gemeenten samen, wordt kennis uitgewisseld en ondersteunt de provincie. Met de provincie is afgesproken dat in de  deelnemende gemeenten geen inpassingsplan wordt toepast.

Bij de gemeenten zijn reeds verschillende initiatieven ingediend. Gedeputeerde Daan Prevoo: ”aan interesse voor de ontwikkeling van windenergie is geen gebrek. Het gaat er nu om dat we de kwalitatief goede projecten eruit pikken.” Een onafhankelijk deskundig windpanel bestaande uit deskundigen op het gebied van omgevingsparticipatie, landschapsinpassing en financiën, heeft de ingediende initiatieven van bevindingen voorzien. Deze worden teruggekoppeld aan de ontwikkelaars. Het is vervolgens aan deze initiatiefnemers om een principeverzoek in te dienen bij de betreffende gemeenten. Vervolgens adviseert het windpanel aan Burgemeester en wethouders (B&W) welke plannen het best aansluiten bij de uitgangspunten van de gemeenten. Daarna is het aan B&W en de raad van de gemeente(n) om keuzen te maken welke plannen gerealiseerd kunnen worden.

Het doel is om in 2020 de eerste windmolens te realiseren. Bij  voorkeur in coöperatief verband.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.