Ads Top

TNO start onderzoek naar energie-arme wegdekken

TNO gaat de factoren die van invloed zijn op de rolweerstand van wegdekken modelmatig in kaart brengen. TNO doet dit vooronderzoek in opdracht van het Cement&BetonCentrum, CROW en de Betonvereniging. Bij wegbeheerders ligt de aandacht voor energiebesparing (lees: CO2-reductie) met name op de aanlegfase en op de onderhoudsmaatregelen. De gebruiksfase wordt daarbij meestal buiten beschouwing gelaten.
Er wordt nog niet gekeken naar wegontwerp en te gebruiken materialen. Maar als uit dit vooronderzoek naar voren komt dat er handvatten zijn om bij het wegontwerp te sturen op rolweerstand, wordt een groter project opgezet dat in staat is alle relevante kennisvragen het hoofd te bieden in samenwerking met een bredere vertegenwoordiging uit de sector.
Wegdekkarakteristieken zoals textuur, vlakheid en stijfheid hebben invloed op de rolweerstand van passerende voertuigen. Een lagere rolweerstand zal leiden tot een lager brandstofverbruik. Dit vermindert de milieubelasting en beperkt brandstofkosten. Internationale onderzoeken bij andere gerenommeerde instituten concluderen dat starre en vlakke wegverhardingen, mede afhankelijk van het type voertuig, een significant lager (1 tot 10%) energiegebruik door voertuigen kan opleveren.
Ook voor Nederland zijn mogelijke besparingen op brandstof erg interessant. Daarom is het van belang om na te gaan of de reductie in brandstofverbruik die elders in de wereld zijn gemeten, ook realiseerbaar zijn in Nederland. Daarvoor is het van belang de relatieve invloed van de verschillende parameters op het brandstofverbruik te ontrafelen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.