Ads Top

Green Deal voor energiepark Spinder

Tilburg wil in 2045 klimaatneutraal en klimaatbestendig zijn. Om dit te bereiken is het nodig om lokaal grootschalig duurzame energie te produceren en ook lokaal te gebruiken. Een van de gebieden in Tilburg met mogelijkheden hiertoe is het Spindergebied. In een Green Deal "Duurzaam Energiepark Spinder" leggen gemeente Tilburg, Attero, Waterschap De Dommel en de Middenbrabantse ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) op 19 maart hun gezamenlijke ambities vast.
Via de Green Deal maken de betrokken partijen afspraken over hun samenwerking om te komen tot grootschalige duurzame energieproductie. De inzet van biobrandstoffen, wind- en zonne-energie kan leiden tot groen gas, biogas, warmte en elektriciteit. Daarbij kan gedacht worden aan vergisting, een biomassacentrale, windenergie en mogelijk ook zonnepanelen.
Attero en Waterschap De Dommel hebben de ambitie om in het Spindergebied grootschalig duurzame energie op te wekken en dragen zorg voor de realisatie van de installaties. Voor een deel wordt daarbij de productie van duurzame energie gekoppeld aan de bestaande activiteiten rondom de verwerking van afvalstromen. Ook initiatieven voor bio- en windenergieprojecten, zoals Energiefabriek Tilburg, zijn inmiddels gestart.
Voorbeelden van acties die mogelijk kunnen volgen uit de samenwerking zijn het opzetten van een windenergiepark, het uitgeven van aandelen in het windenergiepark voor lokale bewoners, het in- en uitkoppelen van warmte naar lokale verbruikers en het vermarkten van groen- en biogas en elektriciteit naar lokale gebruikers. De Middenbrabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) ondersteunt bij het organiseren van de lokale afzet van de te produceren duurzame energiestromen.
De gemeente Tilburg werkt actief mee aan het realiseren van de duurzame energie-installaties door het wegnemen van eventuele bestuurlijke en beleidsmatige knelpunten of belemmeringen. Tilburg wil namelijk in 2045 klimaatneutraal en klimaatbestendig zijn. Wethouder Berend de Vries van Milieu geeft aan dat Green Deals hierbij een belangrijke rol gaan spelen: "We hopen dat deze Green Deal voor een duurzaam energiepark in het Spindergebied als aanjager gaat werken voor nog meer toekomstige duurzame innovatieve verbindingen tussen partners in de stad. Green deals zijn een belangrijke basis voor ons Tilburgse klimaatprogramma. Door een toename van investeringen in duurzame energie proberen we de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Hiermee werken we aan een duurzame economische ontwikkeling en groei, versterken we onze concurrentiepositie en zorgen we ervoor dat Tilburgers hun koopkracht kunnen behouden."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.