Ads Top

Redersvereniging bezorgd over snelle invoering laagzwavelige brandstof

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders reageert bezorgd op de uitslagen van de stemmingen in het milieucomité van het Europees parlement over het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen in Europese wateren.
De bezorgdheid betreft de amendementen die een snelle invoering van lage zwavelgehaltes voor schepen in alle Europese wateren behelzen. Door deze amendementen wordt de positie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) ondergraven als het mondiaal regelgevend orgaan voor de scheepvaart; regionale regelgeving voor een mondiale bedrijfstak als de zeevaart werkt veelal concurrentieverstorend. Een ander belangrijk bezwaar betreft het feit dat er geen enkel onderzoek is gedaan naar de effecten van de aangescherpte zwavelnormen. De kans is reëel dat de maatregelen juist leiden tot een nadelig effect op de volksgezondheid en het milieu, doordat lading verschuift van het fors duurder wordende zeevervoer naar het vrachtverkeer over de weg. Zwavelarme brandstof is thans al 40% duurder dan de gangbare brandstof. Met de aanscherpingen zal de vraag naar laagzwavelige brandstof groter worden met een prijsopdrijvend effect, aangezien het aanbod beperkt is. De prikkel voor verladers om uit te wijken naar het wegvervoer wordt daardoor des te groter.
Een lichtpuntje is wel dat er ook amendementen zijn aangenomen die de Europese Commissie oproepen om het Europees Parlement eind 2012 te informeren over de gevolgen van de aanscherpingen. Ook zijn er amendementen aangenomen die ruimte bieden voor het overnemen van eventuele besluiten van de IMO om de aangescherpte normen voor bepaalde schepen weer te verlagen. Het is echter zeer onzeker of IMO daartoe zal gaan besluiten.
Na deze besluitvorming in het Europees parlement is het nu aan de Lidstaten van de EU om tot een gezamenlijke positie te komen, waarna overeenstemming met het Europees Parlement moet worden bereikt. Het Deens voorzitterschap streeft ernaar dit dossier in juni 2012 af te ronden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.