Ads Top

Provincies hebben overeenstemming over de plaatsing van windmolens

De provincies, verenigd in het IPO, hebben afgesproken om ruimte te reserveren voor de plaatsing van 6.000 Megawatt (MW) windenergie op land in 2020. De prestatieafspraken tussen de twaalf provincies en het Rijk, die samen optellen tot 6.000 MW, worden binnenkort in een akkoord met het Rijk vastgelegd.
De provincies wijzen een aantal gebieden aan waarbinnen ruimte wordt gezocht voor grootschalige windenergieprojecten in het kader van de Rijksstructuurvisie wind op land. Daarnaast is ook ruimte nodig om minder omvangrijke windenergieprojecten te realiseren. De provincies leggen deze gebieden in hun ruimtelijke plannen vast. Als een gebied alsnog niet in aanmerking komt voor plaatsing van windmolens zullen de provincies daarvoor alternatieven ontwikkelen.
Op dit moment staan er in Nederland windmolens met een totaal vermogen van ruim 2.100 Mw. Dit vermogen wordt de komende jaren aangevuld met reeds geplande en nog te plannen windmolenprojecten. Provincies hebben zogenaamde zoekgebieden aangewezen waarbinnen naar kansrijke locaties voor de plaatsing van windmolens wordt gezocht. Binnen de zoekgebieden kunnen de provincies in 2020 windmolens plaatsen met een totale capaciteit van 6.000 MW. De exacte locaties worden pas definitief aangewezen als er lokaal draagvlak is voor de komst van de molens. Hierin wordt nauw samengewerkt met gemeenten en toekomstige omwonenden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.