Ads Top

SER brengt unaniem advies uit als opstap naar nationaal energieakkoord

De SER heeft vrijdag een unaniem advies vastgesteld over een nationaal energieakkoord voor duurzame groei. Direct aansluitend op de raadsvergadering werd de daad bij het woord gevoegd en vond een startbijeenkomst plaats waarin de SER de eerste contouren van zo’n akkoord ging verkennen samen met de politiek, milieuorganisaties en andere stakeholders als energieproducenten, netbeheerders, bouwsector en basismetaal.
SER-voorzitter Wiebe Draijer, tevens voorzitter van de voorbereidingscommissie, sprak van een mijlpaal. Deze raadsvergadering is de drukst bezochte ooit. Het onderwerp is er dan ook naar. De beschikbaarheid van energie is van essentieel belang voor het goed functioneren van de maatschappij, maar er zijn op dit moment grote onzekerheden over energievoorraden en over de energieprijzen. Tegelijkertijd signaleerde hij interessante nieuwe lokale productie-initiatieven waarbij bewoners, werknemers en werkgevers zelf energieproducent worden, de zogeheten ‘prosumenten’. Een interessante ontwikkeling, vond hij, waar volop ruimte aan moet worden gegeven.
Mees Hartveld (VNO-NCW) stelde namens de drie ondernemerscentrales dat het bedrijfsleven graag wil meewerken aan een energieakkoord. Hij zag kansen voor Nederland op het gebied van energiebesparing, biobased economy en aardgas in de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Van cruciaal belang is echter dat de overheid een consistent langetermijnbeleid voert dat aansluit op de dynamiek van onze economie en dat het ondernemerschap benut. Ook onderstreepte hij de aanbeveling uit het SER-advies om de verantwoordelijkheid voor het energie- en klimaatbeleid bij één bewindspersoon te leggen, en wel bij degene die gaat over ondernemen, energie en innovatie.
Volgens FNV-bestuurder Catelene Passchier (namens de drie vakcentrales) is werkgelegenheid voor de vakbeweging een heel belangrijke factor in de discussie over duurzame groei: “Geen akkoord zonder zorg voor werkgelegenheid”. Het gaat dan niet alleen om de hoeveelheid werk, maar ook om de kwaliteit. Ook nieuwe banen moeten voldoen aan de voorwaarden van decent work. Investeren in energiebesparing en duurzaam bouwen biedt kansen voor de bouw- en installatiesectoren. Van belang is ook dat de toegankelijkheid en betaalbaarheid van energie wordt gewaarborgd. Verder pleitte ze ervoor dat investeringen in innovaties op energiegebied niet alleen naar het hoger onderwijs gaan, maar ook naar de hele keten van het beroepsonderwijs.
Het kroonlid Louise O. Fresco sprak namens de kroonleden. Zij vond dat het nationale energieakkoord moet uitmonden in een A4-tje met een tienpuntenplan, met een duidelijke toewijzing naar wie wat gaat doen. Belangrijk punt voor haar is onder meer het sluiten van kringlopen: niet alleen op energie, maar ook op materialen. Daarnaast moet er aandacht zijn voor fiscale prikkels en het voorkomen van NIMBY-gedrag. En het belangrijkste punt is volgens haar innovatie.
Tjerk Wagenaar, directeur Stichting Natuur en Milieu, sprak als niet-raadslid ook de SER toe. Hij omarmde het plan voor een nationaal energieakkoord en verklaarde dat de SER veel maatschappelijk draagvlak heeft om hierbij als trekker op te treden. Hij riep de partijen op elkaars belang goed voor ogen te houden en zich niet te verliezen in de inhoud. Dat vergt betrokken en inspirerend leiderschap en focus houden. Second best-oplossingen kunnen goed genoeg zijn. Mislukken is geen optie, hield hij de toehoorders voor: “We hebben goud in handen, groen goud”.
Albert Jan Maat (LTO-voorzitter) vroeg aandacht voor fiscale belemmeringen die boeren en tuinders tegenkomen bij het opzetten van kleinschalige energieprojecten. Tjerk Wagenaar zei zijn analyse te delen en gaf aan dat dit precies is waar hij het over wil hebben.
Wiebe Draijer constateerde dat er sprake is van een duidelijke omarming van het idee voor een akkoord. Dat biedt kansen voor economische groei, innovatie en werkgelegenheid. Van belang is dat er stabiliteit in het beleid wordt gecreëerd en dat er helderheid komt over de financiële kant: de fiscale prikkels. Ook moeten we de internationale context niet vergeten en heel expliciet aandacht vragen voor de consequenties voor de werkgelegenheid. Convenanten en green deals zijn prima, als er maar voor wordt gezorgd dat ze werken. En dat kan alleen als ngo’s en de overheid erbij betrokken zijn. Het akkoord moet meer behelzen dan brave intenties en daartoe is een zinvolle uitruil nodig van standpunten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.