Ads Top

Voorbereidingsbesluit 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (I&M) hebben een voorbereidingsbesluit gepubliceerd voor het voorgenomen tracé van de nieuwe 380 kV hoogspanningslijn Doetinchem tot aan de Duitse grens.
De ministers van EL&I en I&M hebben verschillende tracéalternatieven vergeleken onder meer op effecten voor mens en omgeving. Voor de 380 kV verbinding zal TenneT in Nederland 22 kilometer aan nieuwe verbinding bouwen. Omdat de ministers de nieuwe verbinding grotendeels wensen te combineren met de bestaande 150 kV verbindingen kan 18 kilometer aan bestaande hoogspanningsverbinding worden gesloopt.
Het voorgenomen tracé raakt 9 woningen, deze liggen vlakbij of onder de lijn. Door het afbreken van gedeelten 150 kV-verbinding zullen 31 woningen niet langer vlakbij of onder een hoogspanningslijn staan. Het ministerie heeft de eigenaren van de woningen geïnformeerd, die vlakbij of onder de voorgenomen nieuwe verbinding kunnen komen te liggen.
Het Rijk heeft een voorbereidingsbesluit voor de 380 kV verbinding genomen en met gemeenten, provincie en waterschap overlegd. Het besluit geeft aan dat een inpassingsplan voor het gebied van en rond het voorgenomen tracé wordt voorbereid. Het besluit beperkt onder meer bouwactiviteiten die op grond van geldende bestemmingsplannen mogelijk zouden zijn.
De ministers van EL&I en I&M starten nu met het inpassingsplan. Dit is te vergelijken met een bestemmingsplan. Het inpassingsplan zal het definitieve tracé bevatten. In het inpassingsplan motiveert het Rijk waarom voor dit tracé is gekozen. Het plan gaat daarbij in op aspecten zoals milieu, leefomgeving en kosten.
Voorafgaand aan het inpassingsplan wordt een milieueffectrapportage (MER) opgesteld die met het ontwerp-inpassingsplan ter inzage komt te liggen (in de loop van 2013). Ook de ontwerpvergunningen die nodig zijn voor de realisatie van de hoogspanningsverbinding liggen dan ter inzage. Op dat moment kan een ieder formeel reageren op de ontwerp-besluiten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.