Ads Top

Green Deal voor Nederlandse Groen Gas Maatschappij

Maandag 3 oktober 2011 heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Maxime Verhagen, een zogeheten "Green Deal" gesloten met het groen gas productiebedrijf Nederlandse Groen Gas Maatschappij B.V. (NGGM), energiebedrijf Essent en het zuivel- en voedingsmiddelenconcern Koninklijke FrieslandCampina betreffende realisatie van installaties bij agrarische bedrijven voor de kleinschalige productie van( vloeibaar) groen gas uit vergiste mest. Dit unieke concept wordt "Biogas XL" genoemd.
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft Green Deals gesloten met bedrijven waarbij duurzame initiatieven van bedrijven mogelijk gemaakt worden door het wegnemen van belemmeringen door de overheid om deze initiatieven te realiseren. Doel van de Green Deal is om te laten zien dat groen en groei hand in hand gaan. Zo dient het initiatief Biogas XL van de Nederlandse Groen Gas Maatschappij als voorbeeld te dienen voor andere partijen en daarmee de totale markt in beweging te zetten.
NGGM, Essent en FrieslandCampina zijn van plan om voor eind 2013 een tweetal Biogas XL proefprojecten te realiseren. Hierbij wordt op een melkveehouderijbedrijf een kleinschalige mestvergistingsinstallatie geplaatst. Het bij vergisting van de mest ontstane biogas wordt vervolgens opgewaardeerd naar vloeibaar groen gas (ook wel Liquefied Bio Gas, LBG of bio-LNG genoemd) of eventueel naar groen gas dat ingevoed kan worden in het openbare gasnetwerk. Het vloeibare groene gas kan als biobrandstof gebruikt worden voor vrachtwagens en bussen. Het ingevoede groene gas kan toegepast worden in huishoudens of in gecomprimeerde vorm als biobrandstof voor transportvoertuigen. Volgens Titus Metz, woordvoerder van NGGM, mag er gesproken worden over een doorbraak in de agrarische sector. "Door middel van Biogas XL komen er grote hoeveelheden biogas beschikbaar en kan de uitstoot van het broeikasgas methaan in de veehouderij drastisch beperkt worden". Aldus Metz.
NGGM, Essent en FrieslandCampina hebben de intentie om na afloop van deze twee proefprojecten 125 installaties te realiseren bij melkveehouderijbedrijven in Nederland. Biogas XL kan zo een belangrijke bijdragen leveren aan een energie neutrale zuivelproductieketen.
Volgens Titus Metz is één van de belemmeringen bij kleinschalige projecten, die vergunning-technisch niet complex zijn zoals Biogas XL, het langdurige vergunningverleningsproces. "De kern van de Green Deal is dat als tegenprestatie van de rijksoverheid is afgesproken dat de betrokken partijen gezamenlijk onderzoeken hoe het vergunningverleningsproces gestandaardiseerd en verkort kan worden. Door dit initiatief van de Nederlandse overheid kan de Nederlandse Groen Gas Maatschappij in de toekomst bijdragen aan een versnelde uitbreiding van de duurzame gasproductie in Nederland".
Er is afgesproken dat de centrale overheid de gemeenten van informatie gaat voorzien over de milieuaspecten en bouwtechnische voorschriften voor groen gas productie installaties. Dit om te voorkomen dat individuele gemeenten telkens opnieuw het wiel moeten uitvinden bij het beoordelen van de vergunningaanvraag en het opstellen van de vergunningvoorschriften. Tevens gaat de centrale overheid onderzoeken of groen gasproductie installaties tot een bepaalde omvang onder een zogeheten "meldingsplicht" kunnen vallen zodat de vergunningprocedure drastisch gestandaardiseerd en verkort kan worden. Het een en ander zal in de loop van 2012 en 2013 gerealiseerd moeten worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.