Ads Top

TenneT pleit voor brede discussie voor aansluiting windparken op zee in Duitsland

Elektriciteitstransporteur TenneT levert buitengewone inspanningen bij de aansluiting van windparken op zee in Duitsland. De onderneming zorgt hiermee voor een aanzienlijke en zeer belangrijke bijdrage aan de overgang naar een duurzame energievoorziening. TenneT is hiervoor een binnen Europa ongeëvenaarde investering van miljarden euro's aangegaan. Er zijn negen grote projecten voor de aansluitingen van windparken in de Duitse Noordzee.
In een brief aan de Duitse Bondskanselarij en aan de Duitse ministeries van Economische Zaken en Milieu laat TenneT nu weten dat de aanleg van netaansluitingen voor windparken in de Noordzee in het huidige tempo en onder de huidige omstandigheden niet meer wenselijk en mogelijk is. De betrokken partijen, zowel leveranciers als TenneT, beschikken hiervoor over onvoldoende personele, materiële en financiële middelen.
De aansluitingsprojecten waarvoor TenneT reeds opdracht heeft gekregen zullen ongewijzigd worden uitgevoerd. Het is in het huidige tempo en onder de huidige omstandigheden echter niet mogelijk nog verdere gelijkstroomverbindingen aan te leggen. Om ook in de toekomst offshore-windparken te kunnen aansluiten moeten de randvoorwaarden aangepast worden. Ook moet het tempo van nieuwe onshore verbindingen, dat ver achterblijft, gelijke tred houden met de offshore ontwikkelingen. Dit alles vereist fundamentele veranderingen in de bestaande wet- en regelgeving. TenneT heeft de Duitse Bondsregering daarom gevraagd om een brede discussie over de benodigde aanpassingen van het juridisch kader en de aansluitprocedures met alle offshore-partners en de Duitse toezichthouder, de Bundesnetzagentur.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.