Ads Top

Olie en gasindustrie halveert uitstoot broeikasgas methaan op zee

Jo Peters, voorman van de Nederlandse olie en gasindustrie en Minister Eric Wiebes van Economische  Zaken en Klimaat ondertekenden maandag een convenant waarin de Nederlandse offshore olie en gasindustrie toezegt binnen twee jaar de uitstoot van methaan te halveren. Daartoe heeft zij een ambitieus reductieprogramma opgesteld. De overheid spreekt op zijn beurt uit om samen met de industrie een onderzoek op te starten naar de randvoorwaarden die verdere reductie op langere termijn mogelijk maken. Bijvoorbeeld door voor de energievoorziening op de belangrijkste offshore installaties over te schakelen naar duurzame stroom. Op dit moment wordt een deel van het geproduceerde gas nog op de platforms zelf ingezet. Elektrificatie is overigens ook nodig om de gasinfrastructuur beschikbaar te houden voor toekomstige CO2 opslag en de eventuele productie, transport en opslag van groene waterstof.

Jo Peters: “Welk scenario voor de energietransitie je ook hanteert, het gebruik van aardgas maakt daar nog vele jaren deel van uit. Dan kun je dat gas het best zo veel mogelijk uit de Nederlandse ondergrond winnen. Op dit moment zorgt de Nederlandse olie- en gasindustrie via de gaswinning in de zogenoemde kleine velden voor ongeveer een kwart van het in Nederland gebruikte aardgas. Wij vinden het belangrijk die gaswinning, zolang er voorraden zijn en zolang er nationaal een gasvraag is, voort te zetten. Een van de voorwaarden is dan natuurlijk dat je dat op een zo goed mogelijke manier doet. Dus ook zo klimaatvriendelijk mogelijk. Daarom verbinden wij ons graag aan deze ambitieuze maar volgens onze leden haalbare doelstelling en onderzoeken we samen met de overheid de randvoorwaarden die ingevuld moeten worden om de impact van onze activiteiten verder te verkleinen.”

In het convenant beschrijft NOGEPA hoe vanaf 1990 maatregelen in het kader van de Intentieverklaring uitvoering milieubeleid olie- en gaswinningsindustrie al tot een grote emissie-afname hebben geleid. De emissie van methaan in de gehele olie- en gassector is in de periode 1990 tot en met 2017 stapsgewijs afgenomen met 47.900 ton (80% reductie). Dit staat gelijk aan een emissiereductie van ongeveer 1,5 miljoen ton CO2eq. De leden van NOGEPA verbinden zich in het convenant tot een verdere reductie in de komende twee jaar. Doelstelling is de gezamenlijke uitstoot van bestaande offshore productieplatforms van 8.562 T CH4/j in 2017 vóór 31 december 2020 terug te brengen tot 4.281 T CH4/j (50% reductie). Dit komt overeen met 120.000 ton CO2-equivalent. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.