Ads Top

Windmakelaar aan de slag

Het Rijk en de 12 provincies hebben afspraken gemaakt over de ruimte die zij aanwijzen voor het opwekken van windenergie op land. Ook de provincie Noord-Holland neemt haar verantwoordelijkheid met een aandeel van 685,5 megawatt (MW) windenergie in 2020.

De provincie wijst in de Structuurvisie de herstructureringsgebieden aan waar de windparken onder voorwaarden mogen komen en is het bevoegd gezag voor de vergunningverlening. De realisatie van de windparken is in handen van de initiatiefnemers van de windprojecten.

De doorgroei naar 685,5 MW wil de provincie bereiken door herstructurering van verouderde solitaire windturbines en lijnopstellingen (voor elke twee oude turbines die verdwijnen, komt er één nieuwe terug). De herstructurering vereist daarom een samenwerking tussen initiatiefnemers van nieuw te ontwikkelen windturbines en eigenaren van verouderde solitaire windturbines.

De provincie Noord-Holland zet een windmakelaar in om het complexe proces van de herstructurering te stimuleren en faciliteren. Per 1-9 is Dirk Louter als windmakelaar aan de slag gegaan. De opdracht aan hem is het in beeld brengen van de markt van vraag en aanbod en het verbinden van initiatiefnemers van windparken en eigenaren van molens die in aanmerking komen voor herstructurering. In gebieden waar meerdere initiatiefnemers actief zijn, onderzoekt hij of partijen bereid zijn de mogelijkheden voor samenwerking te verkennen.

Dirk Louter werkt in opdracht van de provincie Noord-Holland en handelt autonoom binnen de kaders van zijn opdracht. Hij gaat zorgvuldig om met informatie die door marktpartijen aan hem word overlegd. De windmakelaar is inzetbaar op een initiatief naar aanleiding van een verzoek daartoe vanuit de provincie Noord-Holland, gemeenten of initiatiefnemers.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.