Ads Top

Breda gaat biomassacentrale bouwen

Het Bredase college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om op het voormalige Hero-terrein in Breda een biomassacentrale te bouwen. Daarmee kunnen twee- tot vierduizend woningen, een  aantal gemeentelijke gebouwen en bedrijven in Breda van duurzame energie worden voorzien. Voorgesteld wordt hiervoor een krediet van ruim € 17,5 miljoen beschikbaar te stellen
Om deze centrale te exploiteren is besloten om een ‘Bredase duurzame energie BV’ op te richten. Toekomstige dividenduitkeringen van deze BV zullen mede worden ingezet voor het Bredase klimaatprogramma.
De afgelopen tijd zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met ELES (Essent Local Energy Solutions), Staatsbosbeheer, Waterschap Brabantse Delta en de woningcorporaties WonenBreburg, Singelveste/Allee Wonen en Laurentius. Samen met deze partners is een rendabele ‘businesscase’ ontwikkeld. Daarin zijn verschillende projecten aan elkaar gekoppeld: het project Biomassacentrale Breda, het Biogasproject (samen met het waterschap) en de opwerking van snoeimateriaal en de voorraadbeheersing van houtchips (samen met Staatsbosbeheer). De samenwerkingsverbanden vormen de basis voor het succes van het project.
In Breda zijn meerdere locaties onderzocht waar de biomassacentrale mogelijk kon komen. Uiteindelijk is hieruit een deel van het Heroterrein als voorkeurslocatie gekomen. De plek die gekozen is ligt in de hoek Kapittelweg/spoorlijn. De belangrijkste redenen voor deze keuze zijn de ligging ver van woningen af, de beschikbaarheid van een bedrijfsterrein zonder dat daarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig is en de goede ligging om makkelijk te kunnen koppelen aan het warmtenetwerk van ELES. Verwacht wordt dat vestiging op deze locatie geen overlast zal opleveren voor de woonomgeving. Voor de aanvoer van houtchips zijn slechts enkele grote vrachtwagens per dag voldoende. Door de korte doorvoertijd van de houtchips zal geen geurprobleem ontstaan; ook zal de installatie weinig lawaai produceren. Dit soort zaken zullen te zijner tijd goed worden geregeld in een omgevingsvergunning.
Samen met Staatsbosbeheer wordt nog gezocht naar een zo goed mogelijke oplossing voor  zowel de verwerking van snoeimateriaal als de opslag en overslag van houtchips. De bestaande locatie aan de Nieuwe Kadijk zal worden afgebouwd.
Om de biomassacentrale te kunnen exploiteren wordt de Bredase Duurzame Energie BV opgericht,  waarin de gemeente voor 100% deelneemt. Op die manier kan de gemeente zorgen voor een duurzame en ook op lange termijn betaalbare energievoorziening. De mogelijkheid bestaat dat in een later stadium ook andere partners gaan deelnemen.
Tot de taak van deze BV behoren het realiseren van een biomassacentrale, een biogas warmtekrachtkoppeling in de Haagse Beemden samen met het waterschap en een verwerkingslocatie voor snoeimateriaal en de voorraadbeheersing van houtchips samen met Staatsbosbeheer

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.