Ads Top

Twintig procent warmte in 2020 is haalbaar

Nederland gebruikt ruim 3.200 Petajoule(PJ) aan primaire energie. Maar liefst 40 procent daarvan is voor warmte tegenover 24 procent voor opwekking van elektriciteit. De overheid richt haar beleid echter nog hoofdzakelijk op het vergroten van het aandeel duurzame elektriciteit, terwijl er juist bij de verduurzaming van de warmtevoorziening heel veel te halen valt. In haar manifest '2020 2 x 200 PJ' roept de stichting warmtenetwerk daarom op om in 2020 duurzaam 20 procent te besparen op warmte en 20 procent groene warmte op te wekken. Dat is economisch gezien een realistische optie en het levert ook nog werkgelegenheid op.
Bureau CE Delft heeft voor de stichting Warmtenetwerk berekend, dat duurzame warmte en besparing op warmte tegen vergelijkbare kosten te realiseren zijn als windenergie, de voordeligste vorm van duurzame elektriciteit. Terwijl de kosten voor windenergie en daarna zon-pv boven 80 Petajoule exponentieel stijgen, ligt het omslagpunt voor duurzame warmte pas bij 200 Petajoule en voor besparing op warmte zelfs bij 300 Petajoule. Om de overheidsdoelen en de afspraken binnen de EU te bereiken, is inzetten op warmte niet alleen noodzakelijk, maar ook zeer verstandig.
Samenwerking op regionaal niveau is voor Warmtenetwerk de sleutel tot succes. Daarbij gaat het om uitwisseling van overschotten aan warmte en koude, benutting van organische reststromen(snoeihout, rioolslib, mest, GFT, bermgras en reststromen biomassa uit de akkerbouw en de voedingsindustrie), winning van bodemenergie en warmtekrachtkoppeling. Succesvolle demoprojecten met transport van ruw biogas per pijpleiding van boerderij naar woonwijk hebben aangetoond, dat gecombineerde opwekking van elektriciteit en warmte uit biogas met een zeer hoog rendement kan worden gerealiseerd, terwijl de biogasbron op 5 tot 10 kilometer van warmtegebruikers verwijderd is.
Gebruik maken van innovaties is nodig om het doel te bereiken. Nederland speelt al een toonaangevende rol binnen Europa bij de opslag van warmte en koude in de bodem (ondiepe geothermie). Het Nederlandse bedrijfsleven heeft ook de potentie om leidend te worden bij diepe geothermie. Nederlandse kennisinstituten en bedrijven werken al aan innovaties voor geothermie, warmtepompen, warmtenetten en verwarming in de glastuinbouw.
Door een actief beleid te voeren op verduurzaming van de warmtevoorziening kan ons land een vliegende start maken voor het bereiken van de klimaatdoelen. Stadsverwarming Purmerend, een van de ruim honderd deelnemers aan de stichting Warmtenetwerk, kondigde gister al zo'n vliegende start aan. Het warmtenet in Purmerend wordt uitgebreid en verduurzaamd door de innovatieve combinatie van een biomassacentrale en diepe geothermie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.