Ads Top

TenneT structuuroplossing maakt Energiewende mogelijk

Aanpassing structuur essentieel voor slagen EnergiewendeTenneT presenteert noodzakelijke maatregelen:Bindende langetermijnplanning voor offshore-aansluitingen  Een helder wettelijk kader inzake aansprakelijkheid  Oprichting van een Duitse netbeheerder voor gelijkstroom   
TenneT heeft in november 2011 middels een brief aan het Bundeskanzleramt (het departement van de Bondskanselier) en de Duitse ministeries van economische zaken en milieu laten weten dat de aansluiting van offshore-windparken in de Duitse Noordzee in de huidige vorm en in het huidige tempo niet langer mogelijk is. Met de huidige structuur kunnen de ambities van de Energiewende (ten minste 35% duurzame energiebronnen in de elektriciteitsproductie tussen nu en 2020 ) niet gerealiseerd worden. Daarom presenteert TenneT nu een programma met noodzakelijke maatregelen die dit alsnog mogelijk maken. De maatregelen zijn voorgelegd aan het Duitse ministerie van economische zaken.
De maatregelen bestaan uit 3 hoofdpunten: er is een bindende langetermijnplanning voor offshore-aansluitingen nodig, een helder wettelijk kader inzake aansprakelijkheid en er dient een Duitse netbeheerder voor gelijkstroom opgericht te worden.
Een langetermijnplanning voor de ontwikkeling van het offshore-net waarborgt een optimale inzet van personele middelen, productiecapaciteit en kapitaal. In de toekomst moeten offshore-aansluitingen daarom – net als bij het transportnet op land – aan de hand van een netontwikkelingsplan met een looptijd van tien jaar worden gerealiseerd. Windparkexploitanten, overheidsinstanties en netbeheerders zijn sterk gebaat bij vroegtijdige inplanning en standaardisering van geplande projecten, met name wat betreft de aansluitcapaciteit. Ook is het alleen op deze wijze mogelijk de offshore ontwikkelingen en de voor het transporteren van de daar opgewekte elektriciteit onontbeerlijke ontwikkelingen op land op elkaar te laten aansluite
Offshore-projecten worden nog als 'new business' beschouwd. Daarom is bijvoorbeeld de bestaande wetgeving met betrekking tot aansprakelijkheid bij niet-beschikbaarheid van de aansluiting of bij vertraging van de oplevering onvoldoende transparant. Het is aan de wetgever om helderheid te verschaffen. De Duitse Reguleerder (BundesNetsAgntur) en het Ministerie onderkennen dit. Snelheid van aanpassing van wetgeving is echter geboden om vertraging te voorkomen. TenneT stelt voor om bij niet-beschikbaarheid van de offshore-aansluiting door vertraging bij de aanleg of als gevolg van een bedrijfsonderbreking in eerste instantie een beroep te doen op verzekeringsdekking. De aansprakelijkheid van de netbeheerder worden beperkt tot een verzekerbare omvang.
De realisatie van offshore-gelijkstroomaansluitingen en de aansluiting van gelijkstroomverbindingen over grote afstanden in Duitsland vereisen niet alleen ongekende kapitaalinvesteringen, maar ook een goed gecoördineerde planning. Daarom heeft TenneT voorgesteld een Duitse netbeheerder in het leven te roepen die verantwoordelijk wordt voor de planning, financiering, bouw en exploitatie van nieuwe offshore-aansluitingen op basis van gelijkstroom en voor het toekomstige Duitse HVDC-net. TenneT is bereid zijn expertise en jarenlange ervaring op deze gebieden in te brengen.
De belangrijkste tussentijdse doelstelling van de energietransitie in Duitsland is om het aandeel van duurzame energiebronnen in de elektriciteitsproductie tussen nu en 2020 te verhogen tot ten minste 35%. Daarbij wordt uitgegaan van een geïnstalleerd vermogen aan windenergie in de Noordzee van ca. 11 gigawatt. De door TenneT reeds in opdracht gegeven netaansluitingen zijn goed voor 5,3 gigawatt, wat overeenkomt met het verbruik van vijf miljoen huishoudens. Tot 2022 is de aansluiting van nog eens 6 GW aan offshore-energie gepland. Deze verdere ontwikkeling is alleen mogelijk door aanpassingen in de structuur, zoals TenneT deze nu heeft voorgesteld.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.