Ads Top

Raad Súdwest-Fryslân spreekt over kaders windenergie

Medio oktober 2011 gaat de raad van Gemeente Súdwest Fryslân in gesprek over de kaders die er voor windenergie moeten komen in de gemeente. Het college doet een voorzet en heeft gekozen voor een lijn die aansluit bij het standpunt zoals de provincie die eerder dit jaar in haar coalitieakkoord beschreef. Binnen SWF wordt ingezet op een locatie in het IJsselmeer langs de Afsluitdijk en een locatie op de Kop van de Afsluitdijk. Met een keuze voor deze locaties kan er draagvlak ontstaan voor een verdere aanpak, zo denkt het college.
In concept heeft het college een Kaderstellende notitie opgesteld, op basis waarvan de dis¬cus¬sie met de raad wordt gevoerd. Op basis van de lijn die de raad dan uitzet kunnen de kaders ver¬der gestalte krijgen en kan eind dit jaar tot de formele vaststelling van de Kaderstel¬lende notitie worden gekomen. Vervolgens vormt de Kaderstellende notitie de basis voor de feitelijke Beleidsnotitie Windenergie.
Het college zet vaart achter de discussie over windenergie om een goede gesprekspartner te zijn wanneer binnenkort vanuit rijk en provincie verdere plannen over windenergie bekend worden. Súdwest Fryslân is daarbij nadrukkelijk in beeld als gebied waar plannen kunnen landen. Omdat de provincie wil inzetten op de aangegeven locaties ziet het college mogelijkheden om met rijk en provincie een verdere aanpak te onderzoeken. Wel moeten ook nadrukkelijk de consequenties voor onder andere woonomgeving, natuur, land¬schap en recreatie in beeld komen. Ook zul¬len mogelijkheden voor sanering en partici¬pa¬tie onderdeel uitmaken van de verdere verken¬ningen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.