Ads Top

Voorstel TenneT over aanpassingen landelijke hoogspanningslijnen

Elektriciteit speelt een cruciale rol in de samenleving. Het transport van elektriciteit speelt hierbij een centrale rol. De maatschappij staat daarbij kritisch tegenover het wonen dichtbij hoogspanningslijnen. Daarom heeft elektriciteitstransporteur TenneT gezocht naar concrete landelijke oplossingsrichtingen voor mensen die wonen onder of in de directe nabijheid van hoogspanningslijnen, met als doel de leefkwaliteit te vergroten.
TenneT beheert een hoogspanningsnet van ruim 9000 kilometer in Nederland. Het merendeel hiervan is bovengronds aangelegd door middel van verbindingen variërend van 110 kilovolt tot 380 kilovolt. Bij de ontwikkeling van nieuwe verbindingen wordt zorgvuldig te werk gegaan waar het gaat om inpassing in het landschap en drukbevolkte gebieden. Zo wordt - waar mogelijk - gewerkt met ondergrondse kabelverbindingen en voor bovengrondse aanleg wordt gebruik gemaakt van een nieuw type mast genaamd Wintrack.
De afgelopen jaren is er in verschillende regio's maatschappelijke discussie ontstaan over het wonen in de directe nabijheid van bestaande hoogspanningsverbindingen. Omdat TenneT een maatschappelijke taak heeft, is gezocht naar concrete oplossingen om de acceptatie te vergroten en de leefkwaliteit te verbeteren. Daarbij heeft TenneT het gelijkheidsprincipe gehanteerd: voorstellen moeten landelijk en eenduidig toepasbaar zijn. In juni 2011 zijn twee oplossingsrichtingen voorgesteld voor de netdelen van 220kV/380kV en 110kV/150kV.
220/380kV verbindingen: uitkopen van woningen dichtbij lijnen in de komende 10 jaar
Uit een inventarisatie blijkt dat ruim 1300 woningen in Nederland binnen de zogenaamde zakelijk rechtstrook liggen. Dit is een zone van 38 meter aan beide kanten van het hart van de hoogspanningsverbinding. Het vermijden van deze woningen kan niet landelijk worden opgelost door overal de 380kV verbindingen ondergronds aan te leggen. Daarvoor is de techniek op deze netvlakken niet toereikend en de kans op storingen dus te groot. Het uitkopen van mensen binnen de zakelijk rechtstrook is voor deze situaties wel mogelijk. De totale kosten hiervan worden geschat op € 530 miljoen. Dit betekent dat de tarieven voor consumenten en grootverbruikers omhoog gaan. Bij consumenten zou dit een verhoging van gemiddeld € 1,70 per jaar betekenen. 110/150kV verbindingen: ondergronds brengen van 500 kilometer bestaand bovengronds netwerk in de komende 10 jaar
Knelpunten van woningen in de directe nabijheid van 110 en 150 kV verbindingen kunnen worden opgelost door te gaan verkabelen. Met ondergrondse aanleg van de 150kV verbinding is namelijk al veel meer ervaring en levert geen problemen voor de zekerheid van de levering van elektriciteit. Ondergrondse aanleg van 150 kV verbindingen kost gemiddeld € 2,5 miljoen per kilometer. TenneT stelt voor de komende tien jaar een aantal kilometer ondergronds aan te leggen, in totaal 50 kilometer per jaar. Dit komt neer op investeringskosten van 1250 miljoen euro, een structurele verhoging van € 4,50 per huishouden per jaar. Dit zal moeten gebeuren volgens een nader uit te werken plan. Planning
De oplossingsrichtingen van TenneT worden door de Ministers van EL&I en I&M gesteund. In een debat op 9 juni 2011 bleek dat er ook in de Tweede Kamer breed draagvlak is voor deze voorstellen. De Minister van EL&I, de Energiekamer en TenneT zullen daarom de oplossingsrichtingen verder uitwerken en in de tweede helft van dit jaar presenteren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.