Ads Top

Ecorys adviseert bij beleid rond fiscale stimulering van zuinige auto

Op 1 juni heeft Frans Weekers, staatssecretaris van Financiën, de Autobrief gepresenteerd. In deze brief ontvouwt de staatssecretaris zijn plannen rondom fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto's en behandelt hij enkele andere onderwerpen op het gebied van autobelastingen. De plannen rond fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto's bouwen voor een groot deel voort op onderzoek door Ecorys.
In opdracht van de staatssecretaris heeft Ecorys de effecten van het fiscale vergroeningsbeleid van de afgelopen jaren geanalyseerd. In verschillende regelingen zijn stappen gezet om de aanschaf en het gebruik van (zeer) zuinige auto's te stimuleren, met als doel de gemiddelde CO2-uitstoot van het Nederlandse autopark terug te dringen. Ecorys heeft de effecten van dit beleid en van de verschillende maatregelen hierbinnen op een rij gezet. Hierbij is onder meer gekeken naar de nieuwverkopen, belastinginkomsten en uitstoot van CO2. Uit de analyse komt naar voren dat het gevoerde fiscale vergroeningsbeleid sterk van invloed is geweest op verkoop van personenauto's en heeft geresulteerd in een sterke daling van de gemiddelde CO2- uitstoot.
Voortbouwend op de uitkomsten van deze analyse heeft Ecorys vervolgens een mogelijk scenario voor fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto's uitgewerkt. Op basis van aangereikte uitgangspunten, zoals maximale stimulering van de meest zuinige auto, een solide en robuuste BPM-opbrengst (aanschafbelasting voor personenauto's) en een vereenvoudiging van het huidige complexe stelsel, is een voorstel gedaan voor aanpassing van het huidige beleid. Het door Ecorys uitgewerkte scenario gaat uit van een stapsgewijze overgang naar identieke vrijstellings- en zuinigheidsgrenzen voor benzine- en dieselauto's in 2015. De huidige BPM vrijstellingsgrens van 110 en 95 gram CO2 per kilometer voor benzine- en dieselauto's wordt stapsgewijs aangescherpt naar 82 gram CO2 per kilometer in 2015.
Specifiek voor dit onderzoek heeft Ecorys het CARbonTAX-model ontwikkeld om verschillende scenario's door te rekenen. Het ontwikkelde model geeft onder meer inzicht in de effecten van denkbare scenario's voor fiscale stimulering op de omvang en de samenstelling van nieuwverkopen, op de overheidsinkomsten en op de CO2-uitstoot.
De plannen die de staatssecretaris nu heeft gepresenteerd bouwen in hoofdlijnen voort op het door Ecorys ontwikkelde scenario. In de Autobrief geeft de staatssecretaris aan dat het scenario voor hem voldoende aanknopingspunten geeft om het merendeel daarvan om te zetten in een wetsvoorstel. Het scenario levert aldus de staatssecretaris een belangrijke bijdrage aan zijn doelstellingen om te komen tot een meer eenvoudig, solide en fraudebestendig systeem van autogerelateerde belastingen. Bovendien wordt voor hem een belangrijke doelstelling van het onderzoek bereikt, namelijk het ontwikkelen van een systeem van autogerelateerde belastingen dat ook in de toekomst een stimulans geeft om te blijven kiezen voor de meest zuinige auto.
Ecorys beschikt over uitgebreide expertise op het gebied van automobiliteit. In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) doet Ecorys momenteel onderzoek naar zakelijke automobiliteit. Daarnaast ondersteunt Ecorys de Europese Commissie op het gebied van nieuwe regelgeving voor emissies van plug-in hybride en elektrische personenauto's.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.